تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر پیاده‌روی دانش‌آموزان دبستان (نمونه موردی: 18 مدرسه دبستانی شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ، گروه شهرسازی، دانشگده هنرو معماری، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز،شیراز،ایران.

3 دانشجوی دکترای، دانشکده هنر و معماری،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

4 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

پیاده­روی بین مدرسه و خانه فرصت مناسبی است تا دانش­آموزان به سطح توصیه شده از فعالیت فیزیکی در طول روز دست­یابند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر پیاده­روی دانش­آموزان دبستانی به مدرسه است. دانش آموزان مورد مطالعه (1503 نفر) به صورت تصادفی از 18 مدرسه دبستانی شهر شیراز انتخاب شده­اند. پرسشنامه­ای شامل شیوه سفر دانش­آموز، خصوصیت­های فردی آن­ها (سن وجنسیت)، خصوصیات خانوادگی (شغل و تحصیلات والدین، درآمد خانوار و...) و همچنین فاصله زمانی درک شده توسط والدین آن­ها تکمیل گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک باینری مورد بررسی قرار گرفته­است. یافته­ها نشان­داد دختران نسبت به پسران تمایل کمتری به پیاده­روی دارند. علاوه براین افزایش سطح تحصیلات پدر موجب کاهش پیاده­روی در بین دانش­آموزان می­شود. همچنین، افزایش تعداد فرزندان در خانه، داشتن سفرهای روزانه فعال توسط مادران، بهبود درک والدین از کیفیت معابر موجب افزایش پیاده­روی دانش­آموزان به مدرسه می­شود. در این بین مالکیت خودرو، تعداد افراد دارای گواهی­نامه رانندگی، درآمد خانوار، درک والدین از احتمال وقوع حوادث ترافیکی و فاصله زمانی درک شده بین مدرسه و خانه رابطه غیر مستقیمی با پیاده­روی دانش­آموزان داشتند. مطالعه حاضر شواهد مهمی در خصوص اهمیت عوامل فردی و خانوادگی دانش­آموز بر پیاده­روی آن­ها برای برنامه­ریزان و سیاستگذاران شهری فراهم می­کند. یک نتیجه مهم این است که می­توان با تغییر در الگوی سفرهای روزانه مادر از وسایل نقلیه به سمت سفرهای فعال، احتمال پیاده­روی دانش­آموزان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Individual and Family Factors on Primary School Walking (Case Study: 18 primary schools in Shiraz)

نویسندگان [English]

 • ali soltani 1
 • Masoud Javadpoor 2
 • Fatemeh Shams 3
 • Mohammad Reza Bazregar 4
1 Shiraz-Sadra
2 M.A, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Ph.D. Student, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, College of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Walking between school and home is a good opportunity for students to reach the recommended level of physical activity during the day. The paper aims to investigate the effect of individual and family factors on the walking of primary school students to school. The study students (n: 1503) were randomly selected from 18 primary schools in Shiraz. The questionnaire included the student's travel type, their individual characteristics (age and gender), family characteristics (parental occupation and education, average income and so on) were completed and analyzed using the binary logistic regression model. Findings showed girls have less tendency to walk. In addition, increasing the father's level of education reduces walking among students. Moreover, an increase in the number of children in the family, having active daily trips by mothers and Improving parents' attitudes toward the quality of passages will increase students walking to school. Meanwhile, car ownership, the number of family members with driving licenses, average income, and parental attitudes toward traffic accidents and parental perception toward the walking time to school were indirectly related to a student walking. The present study highlights the importance of individual and family factors on students' walking rates for urban planners and policymakers. One of the important results of this study is that by changing the pattern of mother daily trips from personal vehicles to active trips, students will be more likely to walk to school.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Walking
 • Primary School Student
 • School trips
 • Binary Logistic
 • Personal and Family characteristic
 • داودی، س.، ممدوحی، ا.، فلاح زواره، م. (1397)." تأثیر نگرش والدین در تمایل آنها نسبت به پیاده‌روی کودکان در سفرهای تحصیلی". مهندسی عمران، دوره 34.2، شماره 1.1، ص 106-97.

 

 • سلطانی، ع. و ضمیری، م. (1391). "تحلیل عوامل موثر بر انتخاب روش انجام سفر دانش­آموزان دبستانی".نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 17، شماره44، ص 179-201.

 

 • مرکز مطالعات حمل ‌و نقل و ترافیک دانشگاه شیراز(1395)."طرح بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری شیراز". شیراز: مرکز مطالعات حمل ‌و نقل و ترافیک دانشگاه شیراز.

 

 • ممدوحی، ا. و مهدی زاده، م. (1394)." تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش­آموزان به مدرسه با تاکید بر پیاده­روی". فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره دوم، ص 352-339.

 

 • ممدوحی، ا.، شریعت مهیمنی، ا. و مهدی زاده، م. (1397)."نقش توأم فاصله و مالکیت خودرو بر انتخاب شیوه سفر دانش‌آموزان ابتدایی". مهندسی عمران، دوره 34.2، شماره 2.2، ص. 43-35.

 

 • ممدوحی، ا.، مهدی زاده، م. و فلاح زواره، م. (1394)." یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی". فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره اول، ص 178-167.

 

 • مهدی زاده، م. (1393)." مدل انتخاب شیوه­های حمل و نقلی سفرهای تحصیلی دانش­آموزان دبستانی (مطالعه موردی شهر رشت)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: امیررضا ممدوحی،تهران: دانشکده فنی-مهندسی، گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.

 

 • Agresti, A., and Kateri, M. (2011) "Categorical data analysis": Springer.
 • Angi, A., and Chiarelli, F. (2020) "Obesity and Diabetes: A Sword of Damocles for Future Generations. Biomedicines", Vol. 8, No. 11, pp. 460- 478.

 

 • Azhdari Parvin. (2017) "Comparing logit and probit logistic regression in classification of treatment on Heros severous based on hight and weight", Journal of Ornamental Aquatics, Vol. 4, No. 3, pp. 7-13.
 • Babey, S. H., Hastert, T. A., Huang, W., and Brown, E. R. (2009) "Sociodemographic, family, and environmental factors associated with active commuting to school among US adolescents", Journal of public health policy, Vol. 30, No. 1, pp. 203-220.

 

 • Buttazzoni, A. N., Van Kesteren, E. S., Shah, T. I., and Gilliland, J. A. (2018) "Active school travel intervention methodologies in North America: a systematic review", American journal of preventive medicine, Vol. 55, No. 1, pp. 115-124.
 • Chapman, R., Keall, M., Howden-Chapman, P., Grams, M., Witten, K., Randal, E., and Woodward, A. (2018) "A Cost Benefit Analysis of an Active Travel Intervention with Health and Carbon Emission Reduction Benefits", International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15, No. 5, 962.

 

 • Chen, P., Jiao, J., Xu, M., Gao, X., and Bischak, C. (2018) "Promoting active student travel: a longitudinal study", Journal of Transport Geography, Vol. 70, pp. 265-274.

 

 • Egli, V., Ikeda, E., Stewart, T., and Smith, M. (2018) "Interpersonal Correlates of Active Transportation", In R. Larouche (Ed.), Children's Active Transportation, pp. 115-125. Elsevier.

 

 • Easton, S., and Ferrari, E. (2015) "Children's travel to school—the interaction of individual, neighbourhood and school factors", Transport Policy, Vol. 44, pp. 9-18.

 

 • Ermagun, A., and Samimi, A. (2015) "Promoting active transportation modes in school trips", Transport Policy, Vol.  37, pp. 203-211.

 

 • Ermagun, A., and Samimi, A. (2018) "Mode choice and travel distance joint models in school trips", Transportation, Vol. 45, No. 6, pp. 1755-178.

 

 • He, S. Y., and Giuliano, G. (2017) "Factors affecting children’s journeys to school: a joint escort-mode choice model", Transportation, Vol. 44, No. 1, pp. 9-24.

 

 • Jing, P., Wang, J., Chen, L., and Zha, Q.f. (2018) "Incorporating the extended theory of planned behavior in a school travel mode choice model: a case study of Shaoxing, China", Transportation planning and technology, Vol. 41, No. 2, 119-137.

 

 • Larsen, K., Larouche, R., Buliung, R. N., and Faulkner, G. E. J. (2018) "A matched pairs approach to assessing parental perceptions and preferences for mode of travel to school", Journal of Transport and  Health,            11,           pp. 56-63.

 

 • Leslie, E., Kremer, P., Toumbourou, J. W., and Williams, J. W. (2010) "Gender differences in personal, social and environmental influences on active travel to and from school for Australian adolescents", Journal of Science and Medicine in Sport, Vol. 13, No. 6, pp. 597-601.

 

 • Mamdoohi, A., Mehdizadeh, M., and FallahZavareh, M. (2015) "A Mode Choice Model of Elementary School Trips based on Parental Decisions", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 167-178.

 

 • McDonald, N. C., and Aalborg, A. E. (2009) "Why parents drive children to school: implications for safe routes to school programs", Journal of the American Planning Association, Vol. 75, No. 3, pp. 331-342.

 

 • McDonald, N. C., Deakin, E., and Aalborg, A. E. (2010) "Influence of the social environment on children's school travel". Preventive medicine, Vol. 5, pp. 65-68.

 

 • McMillan, T. E. (2007) "The relative influence of urban form on a child’s travel mode to school", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 41, No. 1, pp. 69-79.

 

 • Mehdizadeh, M., Mamdoohi, A., and Nordfjaern, T. (2017) "Walking time to school, children's active school travel and their related factors", Journal of Transport and  Health, Vol. 6, pp. 313-326.

 

 • Mehdizadeh, M., Nordfjaern, T., and Mamdoohi, A. (2019) "Environmental norms and sustainable transport mode choice on children’s school travels: The norm-activation theory", International Journal of Sustainable Transportation, 14, No. 2, pp. 137-149.

 

 • Mertens, L., and Ghekiere, A. (2018) "Individual Correlates of Active Transportation. In Children's Active Transportation", Elsevier, pp. 105-114.

 

 • Mitra, R., and Buliung, R. N. (2012) "Intra-household Travel Interactions, the Built Environment, and School Travel Mode Choice: An Exploration Using Spatial Models", Transportation Research Board 91st Annual Meeting, Washington DC: 22-26 January 2012.

 

 • Panter, J. R., Jones, A. P., Van Sluijs, E. M., and Griffin, S. J. (2010) "Attitudes, social support and environmental perceptions as predictors of active commuting behaviour in school children", Journal of Epidemiology and  Community Health, Vol. 64, No. 1, pp. 41-48.

 

 • Ridgewell, C., Sipe, N., and Buchanan, N. (2009) "School travel modes: Factors influencing parental choice in four Brisbane schools", Urban Policy and Research, Vol. 27, No. 1, pp. 43-57.

 

 • Smith, M., Ikeda, E., Hawley, G., Mavoa, S., Hosking, J., Egli, V., and Mackie, H. (2020) "An integrated conceptual model of environmental needs for New Zealand children's active travel to school", Journal of Transport and  Health, Vol. 16, 100814.
 • Saunders, L. E., Green, J. M., Petticrew, M. P., Steinbach, R., and Roberts, H. (2013) "What are the health benefits of active travel? A systematic review of trials and cohort studies", PloS one, Vol. 8, 8, pp. 1-13.

 

 • Javadpoor, M., & Soltani, A. (2021). The Effect of Individual and Socio-Economic Properties of Families and Street Configuration on the Walking of Elementary Students of Shiraz City. Physical Sacial Planning, 8(2), 91-108.

 

 • Scheiner, J., Huber, O., and Lohmüller, S. (2019a) "Children's mode choice for trips to primary school: a case study in German suburbia", Travel behaviour and society, Vol. 15, pp. 15-27.

 

 • Scheiner, J., Huber, O., and Lohmüller, S. (2019b) "Children's independent travel to and from primary school: Evidence from a suburban town in Germany", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 120, pp. 116-131.

 

 • Sener, I. , Lee, R. J., and Sidharthan, R. (2018) "An examination of children’s school travel: A focus on active travel and parental effects", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 123, pp. 24-33.

 

 • Soltani, A., and Zamiri, M. (2011) "Investigation of School Students' Travel Patterns, Two Case Areas of Mashhad, Iran". Modern Applied Science, Vol. 5, No. 5, pp. 184-195.

 

 • Spinney, J. E., and Millward, H. (2011) "School travel mode choice and characteristics of the children, school and neighborhood", Children Youth and Environments,          21, No. 2, pp. 57-76.

 

 • Tran, B. X., Dang, K. A., Le, H. T., Ha, G. H., Nguyen, L. H., Nguyen, T. H., Tran, T. H., Latkin, C. A., Ho, C. S. H., and Ho, R. C. M. (2019) "Global evolution of obesity research in children and youths: Setting priorities for interventions and policies", Obesity Facts, Vol. 12, No. 2, pp. 137-149.

 

 • Voss, C. (2018) "Public health benefits of active transportation. In Children's Active Transportation",  Elsevier, pp. 1-20.

 

 • Wang, N., He, J., Wang, Z., Miao, R., Leslie, E., and Xu, F. (2018) "The prevalence of sufficient physical activity among primary and high school students in Mainland China: a systematic review and meta-analysis", Public health, Vol. 163, pp. 67-75.

 

 • Waygood, E. O. D., and Susilo, Y. O. (2015) "Walking to school in Scotland: do perceptions of neighbourhood quality matter? "IATSS research, Vol. 38, No. 2, pp. 125-129.

 

 • WHO, W. H. O. (2010) "Global recommendations on physical activity for health".