بررسی تاثیرنیروی حرارتی ریل دررفتاردینامیکی خط تحت اثربارمتحرک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی خطوط راه آهن -دانشگاه علم وصنعت ایران

2 استاد دانشکده راه آهن دانشگاه علم وصنعت ایران

3 استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

خطوط ریلی همواره در معرض بارهای قائم و جانبی و محوری(طولی) که برای انواع راه آهن ها دارای مقادیرمتفاوت هستند،قراردارند. تغییرات دما تاشی از انقباض و انبساط ریل (نیروهای حرارتی)، نیروهای شتاب و ترمزگیری در واگن ها و لوکوموتیوهاو بسیاری از عوامل دیگرباعث ایجاد نیروهای محوری بالایی در خط‌آهن می شود که عدم‌کنترل این نیروها ممکن است منجر به کاهش پایداری خط و در نهایت موجب وقوع پدیده کمانش گردد. در این مقاله اثرات عدم اعمال نیروی محوری طولی،اعمال نیروی محوری طولی کششی و اعمال نیروی طولی فشاری برروی پارامترهایی نظیرجابجایی،سرعت وشتاب ریل ،سرعت وشتاب تراورس،سرعت وشتاب بالاست همزمان با اعمال یک بارمتحرک قائم قائم بررسی شده است وسپس با انجام تحلیل حساسیت به ازای مقادیرمختلف نیروی طولی و به ازای سرعت های مختلف سیرقطار ازسرعت 36 کیلومتربرساعت تا 360 کیلومتربرساعت تغییرات جابجایی ،سرعت و شتاب ریل و تراورس و بالاست بصورت نمودارهای تاریخچه زمانی ارایه گردیده است. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش مقادیر نیروی محوری طولی و هم چنین افزایش سرعت سیر قطار درحالت اعمال یک با رمتحرک قائم باعث افزایش مقادیرجابجایی ،سرعت و شتاب هم در ریل و هم درتراورس و بالاست شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1399