ارائه یک روش نوین بر اساس مرکزیت بُردار ویژه، به منظور حل مسئله زمانبندی چراغ راهنمایی، با قابلیت پیش بینی ترافیک و کنترل سراسری شبکه ترافیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مهندسی الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترا بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

3 بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

4 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این پژوهش کوشش شده، تا با ارائه‌ی راهکاری جدید برای زمانبندی چراغ‌های راهنمایی، در شبکه‌ی شهری به توزیع یکنواخت ترافیک و افزایش بهره‌وری دست یابیم. در روش پیشنهادی، با استفاده از پارامترهای محلی، زمان‌بندی چراغ راهنمایی مدیریت شده و به‌کمک پارامترهای مشترک بین تقاطع‌های مجاور، ترافیک تمام شبکه کنترل می‌شود. نوآوری در روش پیشنهادی، استفاده از مرکزیت بردار ویژه در رمان بندی چراغ راهنمایی با اجتناب از زمان چرحش منظم و کنترل عمومی شبکه ترافیکی می باشد. از همین روی، ماتریسی که «ماتریس تقاطع» نام‌گذاری شده ، ارائه گشته است که دربرگیرنده‌ی رابطه‌ی بین هر تقاطع با معابر متصل به آن و تقاطع‌های مجاور است. روابط بین تقاطع های مجاور با استفاده از چند متغیر مشترک در دو تقاطع ایجاد شده است کع در صورت پیوستگی بین تقاطع های مجاور، منجر به کنترل عمومی شبکه ترافیکی می شود. با استفاده از مرکزیت بُردار ویژه و اعمال آن بر ماتریس تقاطع زمان‌بندی چراغ راهنمایی انجام می‌شود. کارآیی روش پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی سناریوهای ترافیکی روی دو شبکه فرضی ارزیابی و تجزیه و تحلیل شده است. با استفاده از مدل سلولی، دو شبکه‌ی مربعی با معابر دو طرفه، ایجاد شده و به‌کمک معیارهای ارزیابی «تعداد سلول‌های مسدود» و «MFD» با دو روش علمی و مستند، مقایسه شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان دهنده افزایش کارآیی شبکه با استفاده از روش پیشنهادی می‌باشد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1399