اثرسنجی ایمنی اجرای پروژه‌های روشنایی در راه‌های برون‌شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 استادیار، گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(ره)

چکیده

یکی از عوامل تاثیرگذار در تصادفات، مساله روشنایی راه در ساعات شب است. هدف نهایی این مطالعه تعیین ضریب کاهش تصادف در شب در پی نصب سیستم‌های روشنایی در راه‌های برون‌شهری است. در این مطالعه با مقایسه داده‌های مربوط به فراوانی تصادفات قبل و بعد از اقدام بکارگیری تجهیزات روشنایی در مقاطعی از راه که مورد مطالعه قرار گرفته است، میزان تأثیرگذاری روشنایی در راه‌های برون شهری بر روی فراوانی تصادفات جاده‌ای به صورت مطالعات قبل و بعد با استفاده از روش بیز تجربی انجام شده و ضریب کاهش تصادف برای اجرای اقدام تامین روشنایی تعریف گردید. بر اساس اطلاعات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، در چند محور واقع در سه استان گیلان، گلستان و سمنان در سال 1393 تیرهای روشنایی نصب شده است که با توجه به طول محورهایی که عملیات روشنایی در آنها صورت پذیرفته، 35 قطعه از محورهای چهارخطه و 12 قطعه از محورهای دوخطه دوطرفه به عنوان سایت‌های اقدامی انتخاب شدند. طی تحلیل به روش بیز تجربی، ضریب تعدیل تصادف آن در سطح معناداری 95 درصد در راه‌های چهارخطه برابر با 226/0 و در راه‌های دوخطه دوطرفه برابر با 445/0 به دست آمد. این تاثیر قابل توجه پروژه‌های نصب روشنایی را می‌توان فقط برای تصادفات شبانه و آن هم در موقعیت‌هایی از راه جستجو نمود که در آن به دلایل آثار شرایط نامساعد جوی (مانند گردنه‌های مه‌گیر) و محدودیت دید در شب، قطعه راه به عنوان موقعیت واجد شرایط نصب روشنایی شناخته شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1399