مدل‌سازی عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از رگرسیون لجستیک- مطالعه موردی کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی عمران، راه و ترابری،دانشکده عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران،تهران،ایران

2 استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاع علم و صنعت

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رفتار تهاجمی رانندگان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در علوم رفتاری و اجتماعی تحقیقات زیادی در زمینه آن انجام شده است. دلیل اهمیت این موضوع به ارتباط مستقیم آن با تخلفات رانندگان و ایمنی سایر کاربران راه برمی­گردد. علاوه‌براین، رانندگان تاکسی روزانه ساعات زیادی را در سطح معابر درون‌شهری می‌گذرانند و این موضوع باعث می­شود تا بیش از سایر کاربران تحت تأثیر عواملی قرار گیرند، که منجر به ایجاد خشم در آن‌ها می‌شود. تحلیل رفتار تهاجمی رانندگان، نیازمند شناسایی عوامل و شرایط مؤثر در وقوع آن‌ها است. تاکنون نحوۀ جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین عوامل موثر بر رفتار تهاجمی رانندگان، از طریق پرسشنامه‌های معتبری بوده که به این منظور طراحی شده و توسط خود رانندگان تکمیل می­گشتند. اما این روش خود محدودیت‌هایی از جهت صحت و دقت پاسخ‌های داده شده دارد. لذا در این مقاله سعی گردید تا با طراحی یک اپلیکیشن در قالب تلفن همراه، اطلاعات مربوط به رفتار تهاجمی رانندگان، توسط مسافری آگاه به مسئله و بدون اطلاع راننده برداشت شود. با توجه به ذات متغیرهای وابسته این پژوهش که مقیاس سنجش آنها حالت صفر و یکی (وقوع یا عدم وقوع هر یک از متغیرهای وابسته) دارد، پیش‌بینی عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از روش رگرسیون لٌجستیک چندگانه انجام شده است. از جمله مهم‌ترین عوامل موثر شناسایی شده حرکت بسیار آرام‌تر خودروی جلویی نسبت به جریان ترافیک با ضریب 95/2، عاملِ پیچیدن و تغییر خط ناگهانی (لایی کشیدن) و غیرقانونی (بدون زدن راهنما) راننده‌ای در جلوی تاکسی و مسدود و برای خود کردن مسیر با ضریب 817/2، عبور ناگهانی یا غیر قانونی یا آهسته عابر پیاده با ضریب 717/2، عدم رعایت فاصله ایمنی با ضریب 488/2، عدم احساس ایمنی در طول سفر با ضریب 394/2 و وقوع تصادف و احتمال رخ دادن آن در طول مسیر با ضریب 932/1 تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling effective factors on aggressive behavior of taxi drivers using Logistic Regression – Case Study: Tehran Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Hamid Behbahani 1
  • amirhossein arjmand 3
  • Behnam Abdi 4
1 civil engineering, faculty of civil,iran university of science and technology,tehran,iran
2 Professor Assistant, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Iran University of Science and Technology
4 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Aggressive behavior of drivers is one of the most important issues in the behavioral and social sciences. The importance of this issue is due to its direct relationship with the violations of drivers and the safety of other users. In addition, taxi drivers spend too much hours during a day in the urban streets. This makes them more susceptible for anger and aggressive driving. Analyzing the aggressive behavior of drivers requires identifying the factors and conditions that affect them. So far, the way to collect data to determine the effective factors on aggressive behavior of drivers has been through designed questionnaires, which have been completed by the drivers themselves. Nevertheless, this method itself has limitations on the reliability and accuracy of the answers given. Therefore, in this paper it has been attempted to obtain data with the help of a mobile-based application, which would be completed by an informed passenger and without letting driver to know the procedure. Due to the nature of the dependent variables of this study which their scale is zero and one (occurrence or non-occurrence of any of the dependent variables); prediction of factors affecting aggressive behavior of taxi drivers has been performed using multiple logistic regression method.
Among the most important factors identified to provoke anger in taxi drivers are slow-moving of leading vehicles with respect to traffic flow with effective coefficient of 2.95, sudden redirection or lane changes performed by other vehicles with effective coefficient of 2.817, sudden, slow or illegal pedestrian crossing across the street with effective coefficient of 2.717, failure in observance of proper safety interval between vehicles with effective coefficient of 2.488, lack of feeling safety during travel with effective coefficient of 2.394 and the occurrence of accident and it’s probability along the route with effective coefficient of 1.932.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • aggressive behavior
  • logistic regression
  • taxi driver
- احدی، م.ر، تنظیفی، م، و دوست محمدی، ا، (۱۳۸۸)، "رفتارهای تهاجمی رانندگان، عاملی تاثیرگذار در بروز تصادفات"، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
 
- اسدامرجی, م؛ صفارزاده، م؛ میرزابروجردیان، ا و فردوسی، ط، (1396)، "ارایه شاخص و مدل کمی نوین برای ارزیابی درک خطر راننده جهت بکارگیری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی"، هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.
 
- اکبری، ه، (1396)، "ارائه مدل‌ ارتکاب تخلفات رانندگان تاکسی‌های درون‌شهری (مطالعه موردی: رانندگان تاکسی‌های درون‌شهری شهر تهران)"، پایان نامه، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
- بلوری، ف، (1395)، “تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر ایمنی و افزایش ریسک تصادفات,” پایان نامه کارشناسی ارشد، پیام نور، تهران شمال.
 
- ذوقی, ح، میرسپاسی، م، سوزنگر، م، و درخشان، ف.ا، (۱۳۹۴)، "تحلیل و بررسی ناهنجاری های رفتاری در بین رانندگان تاکسی با استفاده از پرسشنامه (DBQ) در شهر تهران"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.
 
- شمس، م، رشیدیان، ا، شجاعی زاده، د،  و مجدزاده، س.ر، (۱۳۸۷)، "وضعیت نگرش و رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران"، دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، تهران، شهرداری تهران.
 
- قطبی، ا، (1390)، "بررسی رابطه شخصیت و رفتار رانندگان بر ایمنی ترافیک"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش راه‌وترابری، دانشگاه فردوسی مشهد.
 
- کی‌منش، م،ر، نصراله تبار، ع، ارقند، ا، (1398)، " تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل, دوره یازدهم، شماره دوم، ص. 331-354.
 
- Alonso, F., Esteban, C., Montoro, L., Serge, A., (2019), “Conceptualization of aggressive driving behaviors through a Perception of aggressive driving scale (PAD)”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, Vol. 60, pp. 415-426.
 
- Cala, J., Leompte, M.C., and Rodriguez-Valencia, A., (2016), “Taxi Users’ Perception in Bogota: Factors Affecting Accident Rates”, Transportation Research Board 96th Annual Meeting, Wahington, D.C., United States.
 
- Cheng, A. S. K., Ting, K. H., Liu, K. P. Y., and Ba, Y., (2016), “Impulsivity and risky decision making among taxi drivers in Hong Kong: An event-related potential study,” Accid. Anal. Prev, Vol. 95, pp. 387–394.
 
- Dalziel, J. R., & Job, R. F. S. (1997). Motor vehicle accidents, fatigue and optimism bias in taxi drivers. Accident Analysis and Prevention, 29(4 SPEC. ISS.), 489–494.
 
- La, Q. N., Lee, A. H., Meuleners, L. B., and Van Duong, D. (2013), “Prevalence and factors associated with road traffic crash among bus drivers in Hanoi, Vietnam,” Int. J. Inj. Contr. Saf. Promot, Vol. 20, No. 4, pp. 368–373.
 
- Lam, L., (2004), “Environmental factors associated with crash-related mortality and injury among taxi drivers in New South Wales, Australia.,” Accid. Anal. Prev, Vol. 36, pp. 905–908.
 
- Ngoc La, Q., Lee, A.H., Meuleners, L.B., Duong, D.V., (2013), “Prevalence and factors associated with road traffic crash among taxi drivers in Hanoi”, Vietnam, Accid. Anal. Prev, Vol. 50, pp.451-455.
 
- Rehman, A., Imran, S., Hassan, M., Akhlaq, A., Iqbal, S., Beg, F., Zahid, G., Khalid, H., Qadir, F. S., Murad, H. F., Baloch, N. U. A., Awais, M., & Saleem, S. (2015). Taxi drivers’ attitudes toward road safety in Pakistan. Public Health, 129(6), pp. 818–821.
 
- Rolison, J. J., Regev, S., Moutari, S., and Feeney, A. (2018), “What are the factors that contribute to road accidents ? An assessment of law enforcement views , ordinary drivers ’ opinions , and road accident records,” Accid. Anal. Prev, Vol. 115, pp. 11–24.
 
- Shams, M., Shojaeizadeh, D., Majdzadeh, R., Rashidian, A., & Montazeri, A. (2011). Taxi drivers’ views on risky driving behavior in Tehran: A qualitative study using a social marketing approach. Accident Analysis and Prevention, 43(3), pp. 646–651.
 
- Stanojevi, P., Sullman, M. J. M., Jovanovi, D., and Stanojevi, D. (2018), “The impact of police presence on angry and aggressive driving,” Accid. Anal. Prev, Vol. 110, pp. 93–100.
 
- Stephens, A. N., Groeger, J. A., (2011), “Anger-congruent behaviour transfers across driving situations”. Cognition and Emotion Journal, Vol. 25, pp. 1423–1438.
 
- Sullman, M. J. M., Gras, M. E., Cunill, M., Planes, M., Font-Mayolas, S. (2007), “Driving Anger in Spain”. Personality and Individual Differences Journal,”. Vol. 42, No. 4, pp. 701–713.
 
- Sullman, M. J. M., Stephens, A. N., and Kuzu, D., (2013), “The expression of anger amongst Turkish taxi drivers,” Accid. Anal. Prev, Vol. 56, pp. 42–50.
 
- Tay, R., and Choi, J., (2016), “Factors associated with crashes involving taxi owners and non-owners : A case of moral hazard and adverse selection ?,” Accid. Anal. Prev. Vol. 87, pp. 78–82.
 
- “World Health Organization”, 2018. Global Status Report on Road Safety 2018. Available at: https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/.
 
- Wu, X., Wang, Y., Peng, Z., & Chen, Q. (2018). A questionnaire survey on road rage and anger-provoking situations in China. Accident Analysis and Prevention, 111(December 2017), pp. 210–221.
 
- Zhang, T., Chan, A.H.S., Li, S., Zhang, W., Qu, X., (2018), “Driving anger and its relationship with aggressive driving among Chinese drivers”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 56, 2018, pp.496-507