مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان/استاد

2 استادیار دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و حمل دانشگاه اصفهان

چکیده

باید کاهش استفاده از خودرو و استفاده از حمل و نقل عمومی، به‌عنوان هدف اصلی سیاست‌های مدیریتی حمل‌ونقل باشد. از جمله این سیاست‌ها تعیین محدوده مرکزی شهر و دریافت عوارض ورود به آن است. هدف این پژوهش، مدل‌سازی همزمان تاثیر سیاست قیمت‌گذاری محدوده مرکزی شهر و ارائه سیستم حمل و نقل همگانی بر انتخاب وسیله شهروندان در هدف سفر اجباری (شغلی) و اختیاری (خرید) است. برای مطالعات تقاضا از دو روش رجحان آشکار شده و بیان شده استفاده می شود و برای بررسی تأثیر سیاست قیمت‌گذاری ورود به محدوده در شرایط بهبود سیستم حمل‌ونقل همگانی، چون قبل از اجرا است، از روش رجحان بیان‌شده استفاده شده است. در این راستا مدل‌سازی با مدل‌های انتخاب گسسته لوجیت چندگانه صورت گرفته است که برای دقیق‌تر شدن مدل‌ها، این مدل سازی به تفکیک سفرهای کاری و سفرهای خرید، انجام شده است. گردآوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه رجحان بیان شده از استفاده‌کنندگان وسیله نقلیه شخصی به ترتیب برای هدف سفر شغلی و خرید‌، انجام ‌شده است. از 812 راننده خودروی شخصی به مرکز شهر، سؤالاتی در رابطه با ویژگی‌های سفر، ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و گزینه انتخابی خود در شرایط اعمال سیاست قیمت‌گذاری بر ورود وسیله نقلیه شخصی، سؤال شده است. مقایسه ضریب متغیر عوارض ورود به محدوده (PRICE) در تابع مطلوبیت مدل‌های لوجیت چندگانه در سفرهای شغلی و خرید به ترتیب 00033/0- و 00032/0- و کشش این متغیر در سفرهای شغلی و خرید به ترتیب 6394/0- و 6350/0- حاکی از آن است که افزایش قیمت محدوده بیشترین تأثیر را بر هدف سفر شغلی، می‌گذارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 13 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 14 مرداد 1398