اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

منابع استاندارد مورد استفاده برای طراحی و تحلیل معابر پیاده، جریان را بصورت یک‌طرفه فرض می‌کنند. در حالت واقعی، معمولا جریان پیاده‌ها در دو جهت رفت و برگشت جاری است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا ویژگی‌های اصلی جریان پیاده در حالت دوطرفه و یک‌طرفه یکسان هستند؟ در این راستا، تاثیر دوجهته شدن جریان بر ویژگی‌های رفتاری و پارامترهای اصلی جریان پیاده مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از داده‌های مورد استفاده در این مقاله با انجام آزمایش‌های کنترل‌شده و بخش دیگر با تهیه فیلم از معابر شهر اصفهان بدست آمده است. در این مقاله نشان داده شده است که میانگین سرعت افراد در جریان‌های دوجهته بیشتر ازمیانگین سرعت آنها در جریان یک‌جهته با چگالی مشابه است. همچنین اختلاف نسبی سرعت افراد در این دو نوع جریان، در چگالی‌های بالاتر از 6/0 نفر بر متر مربع تفاوت محسوسی پیدا می‌کند. ازمقایسه مقادیر میانگین سرعت افراد در گروه‌های اقلیت و اکثریت در جریان‌های دوطرفه با نسبت-های جهتی نابرابر، نتیجه گرفته شد که تراکم پیاده‌هایی که در نزدیکی فرد حرکت می‌کنند، بیشتر از حجم پیاده‌هایی که در جهت مخالف آنها حرکت می‌کنند، روی سرعت فرد تاثیر دارد. پیاده‌ها در چگالی‌های بالا، برای کاهش میزان برخورد با سایر افراد، مسیر فرد جلویی را تعقیب می‌کنند و منجر به تشکیل خطوطی می‌شوند. تعداد این خطوط در چگالی‌ها و جریان‌های مختلف بررسی و مشاهده شده است که دوطرفه شدن جریان باعث افزایش تعداد این خطوط می‌شود. با استفاده از داده‌های استخراج شد از فیلم‌های تهیه شده از معابر مختلف، نمودارهای اساسی به تفکیک نسبت جهتی رسم و بررسی شده است. از بررسی سرعت افراد مشاهده شده است که در تمامی معابر مورد بررسی، آنتروپی سرعت پیاده‌ها در جریان یکطرفه بیشتر از دوطرفه بوده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 13 مهر 1394
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1394