بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار - دانشکده عمران- دانشگاه علم و صنعت

3 دانشگاه علم و صنعت

4 دانشجو/دانشگاه علم و صنعت

چکیده

مهم‌ترین خرابی روکش‌های آسفالتی، ترک انعکاسی می‌باشد به‌طوری‌که هرساله هزینه‌های هنگفتی صرف تعمیر و نگهداری روسازی‌ها در اثر وقوع این نوع ترک شود. مهم‌ترین عامل ایجاد ترک‌های انعکاسی، بارگذاری مودهای کششی-برشی ناشی از عبور وسایط نقلیه می‌باشد. در این نوشتار، یک رویه آسفالتی چند لایه که دارای یک ترک انعکاسی می‌باشد، به‌صورت عددی مورد تحلیل قرارگرفته و عمر خستگی، مسیر رشد ترک و ضریب شدت تنش مؤثر آن تعیین می‌شوند. تأثیر مدول الاستیسیته روکش، ضخامت روکش، مدول الاستیسیته آسفالت اولیه و ضخامت آسفالت اولیه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی مقادیر عمر خستگی روسازی به ازای مقادیر مختلف ضخامت روکش نشان می‌دهد با افزایش ضخامت از یک مقدار مشخص، عمر خستگی روسازی به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش مدول الاستیسیته آسفالت اولیه، سرعت گسترش ترک انعکاسی درمراحل اولیه افزایش می‌یابد ولی با افزایش طول ترک انعکاسی، سرعت رشد ترک کاهش می‌یابد. بعلاوه نشان داده شد که مدول الاستیسیته روکش آسفالتی، بیشترین تاثیر را بر عمر خستگی روسازی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1398