بررسی عملکرد مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

امروزه با توجه به کمبود منابع انرژی نقش اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده مجدد از خرده مصالح بازیافتی آسفالت بر کسی پوشیده نیست. در این مطالعه به بررسیخصوصیات عملکردی مخلوط­های آسفالتی بازیافتی حاوی 50 و 100 درصد تراشه آسفالت اصلاح شده با 06/0، 12/0 و 18/0 درصد الیاف شیشه و پلی­الفین و روغن سایکلوژن به عنوان جوانساز پرداخته شده است. برای این کار آزمایش­های مدول برجهندگی، حساسیت رطوبتی و خزش دینامیکی بر روی مخلوط­های آسفالتی بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که استفاده از جوانسازها باعث کاهش مقاومت مخلوط­های آسفالتی در برابر شیارشدگی به میزان 30%،کاهش مقاومت کششی غیر مستقیم به میزان 23%، کاهش مدول برجهندگی به میزان 19% و افزایش حساسیت رطوبتی به میزان 5% می­شود. بااین‌حال، اثر منفی جوانسازها بر خصوصیات حساسیت رطوبتی، مقاومت کششی غیرمستقیم، شیارشدگی و مدول برجهندگی با استفاده از الیاف جبران‌پذیر است. همچنین بهترین نتایج مربوط به زمانی بود که مخلوط­های آسفالتی با استفاده از 12/0 درصد الیاف ترکیبی شیشه و پلی الفین مسلح شده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aboutalebi Esfahani, M. and Namavar Jahromi, M. (2018) "Optimum parafibre length according to mechanical properties in hot mix asphalt", Road Materials and Pavement Design, Vol.4, No. 2, pp. 1-18.
-Al-Qadi, I., Aurangzeb, M. Q., Carpenter, S. H., Pine, W. J. and Trepanier, J. (2012) "Impact of high RAP contents on structural and performance properties of asphalt mixtures", FHWA-ICT-12-002,
-Ameri, M. and Behnood, A. (2012) "Laboratory studies to investigate the properties of CIR mixes containing steel slag as a substitute for -virgin aggregates", Construction and Building Materials, Vol.26, No. 1, pp. 475-480.
-Ayazi, M. J., Moniri, A. and Barghabany, P. (2017) "Moisture susceptibility of warm mixed-reclaimed asphalt pavement containing Sasobit and Zycotherm additives", Petroleum Science and Technology, Vol.35, No. 9, pp. 890-895.
-Carlson, I. and Edgar, R. (2014) "Feasibility of using 100% recycled asphalt pavement mixtures for road construction", Iowa: University of Iowa.
-Cooper Jr, S. B., Mohammad, L. N., Elseifi, M. A. and Medeiros Jr. M. S. (2015) "Effect of recycling agents on the laboratory performance of asphalt mixtures containing recycled asphalt shingles", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2506, pp. 54-61.
-Fazaeli, H., Samin, Y., Pirnoun, A. and Dabiri, A. S. (2016) "Laboratory and field evaluation of the warm fiber reinforced high performance asphalt mixtures (case study Karaj–Chaloos Road)", Construction and Building Materials, Vol.122, No. 2 pp. 273-283.
-Goh, S. W. and You, Z. (2009) "A simple stepwise method to determine and evaluate the initiation of tertiary flow for asphalt mixtures under dynamic creep test", Construction and Building Materials, Vol.23, No. 11, pp. 3398-3405.
-Huang, B., Li, G. and Shu, X. (2006) "Investigation into three-layered HMA mixtures", Composites Part B: Engineering, Vol.37, No. 7–8, pp. 679-690.
-Huang, B., Li, G., Vukosavljevic, D., Shu, X. and Egan, B. K. (2005). "Laboratory investigation of mixing hot-mix asphalt with reclaimed asphalt pavement", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol.1929, No. 1, pp. 37-45.
-Im, S., Zhou, F., Lee, R. and Scullion, T. (2014) "Impacts of rejuvenators on performance and engineering properties of asphalt mixtures containing recycled materials", Construction and Building Materials, Vol.53, No. 5 pp. 596-603.
-Khodaii, A. and Mehrara, A (2009)."Evaluation of permanent deformation of unmodified and SBS modified asphalt mixtures using dynamic creep test", Construction and Building Materials, Vol.23, No. 7, pp. 2586-2592.
-Klinsky, L., Kaloush, K., Faria, V. and Bardini, V. (2018) "Performance characteristics of fiber modified hot mix asphalt", Construction and Building Materials, Vol.176, No. 2 pp. 747-752.
-Mallick, R. B., O'Sullivan, K. A., Tao, M. and Frank. R (2010) "Why not use rejuvenator for 100% RAP recycling?", TRB 89th Annual Meeting, Washington, 23-27 January 2011
-Purdy, C., Rizvi, H., Mehta, Y., Nolan, A. and Ali, A. (2017) Methodology to determine optimum rejuvenator dosage for 50 percent high-rap mixture.
-Roman, C. and Garcia-Morales, M. (2017) "Linear rheology of bituminous mastics modified with various polyolefins: a comparative study with their source binders", Materials and Structures, Vol.50, No. 1, pp. 86.
-Shu, X., Huang, B., Shrum, E. D. and Jia, X. (2012) "Laboratory evaluation of moisture susceptibility of foamed warm mix asphalt containing high percentages of RAP", Construction and Building Materials, Vol.35, No. 3 pp. 125-130.
-Tran, N., Taylor, A. and Willis, R. (2012) "Effect of rejuvenator on performance properties of HMA mixtures with high RAP and RAS contents". Auburn, AL: National Center for Asphalt Technology,
-Tran, N. H., Taylor, A. and Willis, R (2012) "Effect of rejuvenator on performance properties of HMA mixtures with high RAP and RAS contents", NCAT Report, No. 1 pp. 12-05.
-West, R., Michael, J., Turochy, R. and Maghsoodloo, S. (2011) "A comparison of virgin and recycled asphalt pavements using long-term pavement performance SPS-5 data", Transportation Research Board 90th Annual Meeting. Washington, 23-27 January 2011
-West, R. C., Rada, G. R., Willis, J. R. and Marasteanu, M. O. (2013) "Improved mix design, evaluation, and materials management practices for hot mix asphalt with high reclaimed asphalt pavement content", Transportation Research Board.Vol.752, No 1 pp. 215-231
-Zaumanis, M., Mallick, R. B. and Frank, R. (2014) "Determining optimum rejuvenator dose for asphalt recycling based on Superpave performance grade specifications", Construction and Building Materials, Vol.69, No. 3 pp. 159-166.
-Zaumanis, M., Mallick, R. B. and Frank, R. (2015) "Evaluation of different recycling agents for restoring aged asphalt binder and performance of 100% recycled asphalt", Materials and Structures, Vol.48, No. 8, pp. 2475-2488.
-Zaumanis, M., Mallick, R. B., Poulikakos, L. and Frank, R. (2014) "Influence of six rejuvenators on the performance properties of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) binder and 100% recycled asphalt mixtures", Construction and Building Materials, Vol.71, No. 3 pp. 538-550.
-Ziari, H., Akbari, T., Farahani, H. and Goli, A. (2016) "The effect of Lucobit polymer on bitumen performance", Petroleum Science and Technology, Vol.34, No. 6, pp. 512-516.
-Ziari, H., Moniri, A., Imaninasab, R. and Nakhaei, M. (2017) "Effect of copper slag on performance of warm mix asphalt", International Journal of Pavement Engineering, No. 2 pp. 1-7.