ارزیابی عملکردی استفاده از حرکت دوربرگردان بازشدگی های میانی به جای حرکت گردش به چپ مستقیم در تقاطع های چراغدار در احجام مختلف ترافیک گردش به چپ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

همواره وسایل نقلیه در تقاطع­های چراغدار با تاخیر زیادی مواجه هستند. تحقیقات نشان داده که حرکات گردش به چپ مستقیم (DLT) در تقاطع­های چراغدار، تعداد درگیری­ها را افزایش داده و در نتیجه موجب افزایش زمان انتظار می­شوند. از این رو برای حل این مشکل، محققان و سازمان­های حمل و نقلی درصدد حذف این حرکات برآمده و راهکارهای غیرمرسوم را طراحی کرده­اند. یکی از این راهکارها، استفاده از حرکت دوربرگردان در بازشدگی میانی به جای حرکت DLT است. در این تحقیق، استفاده از راهکار دوربرگردان به علاوه گردش به راست (UTRT) به جای حرکت DLT در سه تقاطع چراغدار درون شهری "تختی، شیخ صدوق و آذر-ملت" در شهر اصفهان و در احجام مختلف ترافیک گردش به چپ مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا از هر یک از تقاطع­ها در ساعت اوج به مدت یک ساعت (از بازه اوج) فیلمبرداری انجام گرفت. سپس مشخصات هندسی و ترافیکی آن در حالت میدانی و با استفاده از فیلم­های برداشتی استخراج شد. در ادامه با استفاده از نرم­افزار سینکرو، سه تقاطع چراغدار ذکرشده در حالت DLT در شش سناریو و در حالت UTRT در هفت سناریو بهینه­سازی شدند و از بهینه­سازی چرخه زمان بندی تقاطع­ها، برای مدل­سازی و شبیه­سازی آن­ها در­ نرم­افزار ایمسان استفاده گردید. نتایج شبیه­سازی در نرم­افزار ایمسان نشان داد که استفاده از راهکار UTRT به جای حرکت DLT، عملکرد تقاطع­های چراغدار را بهبود می­بخشد. در اثر استفاده از این راهکار، شاخص عملکردی زمان سفر در تقاطع­های "تختی، شیخ صدوق و آذر-ملت" به ترتیب 76 تا 85، 36 تا 64 و 65 تا 84 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of using U-Turn Movement at Midblock Median Openings Instead of Direct Left Turn at Signalized Intersections with Different Left Turn Traffic Volume

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Rahimi
  • Ahmad Akbarzadeh
  • Mahmood Akbarzadeh
  • Arash Mazaheri
Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Vehicles always have been experiencing delay at signalized intersections. Research has shown that direct left turn movements (DLT) at signalized intersections increase the number of conflicts, and this may lead to increase the waiting time. To address this issue, unconventional alternatives have been proposed. One of these alternatives is using the U-turn movement at the midblock median openings instead of the DLT movement. In this research, the method of using U-turn followed by a right turn (UTRT) movement instead of DLT at three signalized intersections namely Takhti, Sheikh Sadoogh and Azar-Mellat in Isfahan in the presence of different volumes of left turn traffic was studied. At the first step, for the data collection, videotaping for one hour was done at each intersection at the peak hour. Then by using field study method, the geometric and traffic specifications were extracted. Having used Synchro software, the three signalized intersections were optimized in six different scenarios using different left-turn traffic volume and in UTRT mode in seven scenarios as well. Going further, using the optimized timing schemes, the aforementioned intersections were modeled in the Aimsun software in order to evaluate the traffic performance of the proposed method. The simulation results in the Aimsun showed that the use of UTRT alternatives instead of DLT movement, improved performance of the signalized intersections. Using this alternative ended in the reduction of the travel time at Takhti, Sheikh Sadoogh and Azar-Mellat intersections 76 to 85, 36 to 64, and 65 to 84 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "u-turn movement"
  • "direct left turn movement"
  • "AIMSUN Software"
-آئین­نامه طرح هندسی راه­های ایران، نشریه شماره 415، (1391)، معاونت نظام راهبردی، امور نظام فنی.
-خاکساری، علی.، ناصری، الناز و صفارزاده، محمود. (1393) "امکان­سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دست­یابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره دوم، ص. 271-287. 
-Anonymous. (2006) "Synthesis of the  median u-turn intersection treatment, safety, and operational benefits", FHWA-HRT-07-033.
-Bared, J.G. and Kaisar, E.I. (2002) "Median U-Turn Design as an Alternative Treatment for Left Turns at Signalized Intersections", ITE Journal, Vol. 72, No. 2, pp. 50–54.
-Dorothy, P.W., Maleck, T.L. and Nolf, S.E. (1997) "Operational Aspects of Michigan Design for Divided Highways", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1579, No.1, pp. 18-26.
-Dulebenets, M.A., Rahimi, A.M. and Mazaheri, A. (2017) "Assessing the effects of indirect left turn on a signalized intersection performance: A Case Study for the Tehran Metropolitan Area", Open Journal of Applied Sciences, Vol. 7, No. 11, pp. 617-634.
-El Esawey, M. and Sayed, T. (2011) "Operational performance analysis of the unconventional median U-turn intersection design", NRC Research Press, Vol. 38, No. 11, pp. 1249-1261.
-Gluck, J. (1999) "Impacts of access management techniques". NCHRP Rep. 420, National Cooperative Highway Research Program, Washington, D.C.
-Liu, P., Zhou, H. and Sokolow, G. (2007) "Operational effects of U-turns as alternatives to direct left-turns". Journal of transportation engineering, Vol. 133, No, 5. pp. 327-334.
-Lu, L., Wei, D., Lu, J.J. and Li, Zh. (2012) "Analysis of signalized intersection U-turn design based on the Micro-Simulation Study", in CICTP 2012: Multimodal Transportation Systems Convenient, Safe, Cost-Effective, Efficient, The Twelfth COTA International Conference of Transportation Professionals, pp. 2266-2277.
-Mazaheri, A. and Rahimi. A. M. (2017) "Determining a suitable position for U-turns near signal-controlled road junctions", in Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport. Thomas Telford Ltd.
-NCHRP report 420 "Impacts of Access Management Techniques", National Research Council: Transportation Research Board.
-Pirdavani, A.,  Brijs, T., Bellemans, T. and Wets, G. (2011) "Travel time evaluation of a U-turn facility: comparison with a conventional signalized intersection", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2223, No. 1, pp. 26-33.
-Qi, Y., Chen, X., Liu, G. and Wang, Y. (2014) "Operational and safety impacts of directional median opening on urban roadways: A Case Study in Houston, TX" 93rd. Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington DC.
-Reid, J. and Hummer, J. (1999) "Analyzing system travel time in arterial corridors with unconventional designs using microscopic simulation", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1678, No. 1, pp. 208-215.
-Reid, J. D. and Hummer, J. E, (2001) "Travel time comparisons between seven unconventional arterial intersection designs", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board Vol. 1751, No. 1, pp. 56–66.
-Taha, M. A. and Abdelfatah, A. S. (2015) "Impact of U-turns as alternatives to direct left-turns on the operation of signalized intersections", Journal of Traffic and Logistics Engineering, Vol. 3, No. 1, pp. 12-17.
-Topp, A. and Hummer, J. E. (2005) "Comparison of two median U-Turn design alternatives using microscopic simulation", 3rd International Symposium on Highway Geometric Design.
-Yang, X.K. and Zhou, H.G. (2004) "CORSIM-based simulation approach to evaluation of direct left turn versus right turn plus U-turn from driveways", Journal of Transportation Engineering, Vol. 130, No. 1, pp. 68-75.
-Zhao, J., Ma, K.W., Head, L. and Yang, X. (2014) "Optimal intersection operation with median U-Turn, lane-based approach", Transportation Research Record, Vol. 2439, No. 1, pp. 71-82.
-Zhou, H., Lu, J. J., Yang, X. K., Dissanayake, S. and Williams, K.M. (2002) "Operational effects of U-turns as alternatives to direct left turns from driveways", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1796, No. 1, pp. 72-79.