حل مسئله زمان‌بندی و مسیریابی سبز وسایل حمل‏ونقل با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس به شکل جمع‌آوری کالاهای بازگشتی با الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : باطل شده و بی اعتبار

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRp )، یافتن مسیرهای بهینه برای ناوگانی از وسایل است که با سفر در آن مسیرها، تقاضای مشتریان برآورده می‏گردد. این مسئله از پرکاربردترین مسائل در حوزه حمل‌ونقل و تدارکات است. در این مقاله، مسئله زمان‌بندی و مسیریابی سبز وسایل حمل‏ونقل با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس به شکل جمع‏آوری کالاهای بازگشتی، توسعه داده شده است. این مسئله همراه با هزینه‌های زودکرد و دیرکرد وزن‏دهی شده برای ایجاد تبادلی بین هزینه‌های عملیاتی و زیست‏محیطی و با هدف حداقل‏سازی هم‌زمان به‌صورت برنامه‏ریزی غیرخطی مختلط، مدل‏سازی شده است. به دلیل قرارگیری مسئله موردنظر در رده مسائل NP-hard، الگوریتم ژنتیک جهت حل نزدیک به بهینه برای نمونه‌های ابعاد بزرگ، توسعه داده شده است. در نهایت، عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با حل معمولی در ابعاد کوچک با مثال‌هایی، ارزیابی شده است. تحلیل حساسیت و  آنالیز نتایج با تعریف دو معیار کیفیت راه‌حل و زمان محاسبات، عملکرد رضایت‌بخش الگوریتم پیشنهادی را در زمان محاسباتی مناسب نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- بهشتی نیا، محمد عل، و اعرابی ، آتنا (1396) " ارایه یک آلگوریتم ژنتیک برای مساله یکپارچگی مسیریابی وسایل نقلیه و زمان بندی تولید و زنجیره تامین. (مطالعه موردی : زنجیره تامین تجهیزات پزشکی)، نشریه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگه تهران، دوره 51، شماره 2، ص. 147-160
-بهشتی نیا، محمد علی، فیض، داوود و دادی، فاطیما (1397) "یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمان بندی حمل و نقل و تولید زنجیره تامین"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، جلد 9، شماره 4، ص . 549-570
-فرحبخش، فریبا، توکلی مقدم، رضا و قضاوتی، وحیدرضا (1396)  " توسعه مدل ریاضی چند هدفه برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 9، شماره 2، صقحه 169-187
-Alshamsi, A. and Diabat, A. (2017) "A Genetic Algorithm for Reverse Logistics network design: A case study from the GCC", Journal of Cleaner Production, Vol. 151, pp. 652–669.
  -Beheshtinia, M. A. and Ghasemi, A. (2018) "A multi-objective and integrated model for supply chain scheduling optimization in a multi-site manufacturing system", Engineering Optimization, Vol. 50, No. 9, pp. 1415-1433.
 -Beheshtinia, M. A., Ghasemi, A. and Farokhnia, M. (2018) "Supply chain scheduling and routing in multi-site manufacturing system (case study: a drug manufacturing company)", Journal of Modelling in Management, Vol. 13, No. 1, pp. 27-49.
 -Bektaş, T. and Laporte, G. (2011) "The pollution-routing problem", Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 45, No. 8, pp. 1232–1250.
 -Borumand, A. and Beheshtinia, M. A. (2018) "A developed genetic algorithm for solving the multi-objective supply chain scheduling problem", Kybernetes, Vol. 47, No. 7, pp. 1401-1419.
 -Coelho, I. M., Munhoz, P. L. A. and Ochi, L. S., (2016) "An integrated CPU–GPU heuristic inspired on variable neighbourhood search for the single vehicle routing problem with deliveries and selective pickups", International Journal of Production Research, Vol. 54, No. 4, pp. 945–962.
 -Daniel, S. E., Diakoulaki, D. C. and Pappis, C. P. (1997) "Operations research and environmental planning", European journal of operational research, Vol. 102, No. 2, pp. 248–263.
 -Dantzig, G. B. and Ramser, J. H. (1959) "The truck dispatching problem", Management science, Vol. 6, No. 1, pp. 80–91.
 -Demir, E., Bektaş, T. and Laporte, G. (2012) "An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem", European Journal of Operational Research, Vol. 223, No. 2, pp. 346–359.
 -Demir, E., Bektaş, T. and Laporte, G. (2014a) "A review of recent research on green road freight transportation", European Journal of Operational Research, Vol. 237, No. 3, pp. 775–793.
 -Demir, E., Bektaş, T. and Laporte, G. (2014b) "The bi-objective pollution-routing problem", European Journal of Operational Research, Vol. 232, No. 3, pp. 464–478.
 -Erdoğan, S. and Miller-Hooks, E. (2012) "A green vehicle routing problem", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 48, No. 1, pp. 100–114.
 -Eydi, A. and Alavi, H. (2018) "Vehicle Routing Problem in Reverse Logistics with Split Demands of Customers and Fuel Consumption Optimization", Arabian Journal for Science and Engineering, pp. 1–11.
 
-Figliozzi, M. (2010) "Vehicle routing problem for emissions minimization", Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, Vol. 2197, pp. 1–7.
 -Franceschetti, A., Honhon, D., Van Woensel, T., … (2013) "The time-dependent pollution-routing problem", Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 56, pp. 265–293.
 -Gaur, D. R., Mudgal, A. and Singh, R. R. (2013) "Routing vehicles to minimize fuel consumption", Operations Research Letters, Vol. 41, No. 6, pp. 576–580.
 -Hickman, J., Hassel, D., Joumard, R., …. (1999) "Methodology for calculating transport emissions and energy consumption", The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
 -Holland, J. H. (1992) "Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control and artificial intelligence", MIT press.
 -Kara, I., Kara, B. and Yetis, M. K. (2007) "Energy minimizing vehicle routing problem", Combinatorial optimization and applications, pp. 62–71.
 -Khodabandeh, M., Hejazi, S. and Rasti-Barzoki, M. (2013) "A Genetic Algorithm for an Integrated Production and Distribution Scheduling Problem with VRP", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, Vol. 1, No. 2, pp. 167-181 (In Persian).
 -Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., et al. (2015) "A hybrid evolutionary algorithm for heterogeneous fleet vehicle routing problems with time windows", Computers & Operations Research, Vol. 64, pp. 11–27.
 -Kwon, Y.-J., Choi, Y.-J. and Lee, D.-H. (2013) "Heterogeneous fixed fleet vehicle routing considering carbon emission", Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 23, pp. 81–89.
-Lenstra, J. K. and Kan, A. H. G. (1981) "Complexity of vehicle routing and scheduling problems", Networks, Vol. 11, No. 2, pp. 221–227.
-Lin, C., Choy, K. L., Ho, G. T. S., …. (2014) "Survey of green vehicle routing problem: past and future trends", Expert Systems with Applications, Vol. 41, No. 4, pp. 1118–1138.
-Malandraki, C. and Daskin, M. S. (1992) "Time dependent vehicle routing problems: Formulations, properties and heuristic algorithms", Transportation science, Vol. 26, No. 3, pp. 185–200.
 -Mirzapour Al-e-hashem, S. M. J. and Rekik, Y. (2014) "Multi-product multi-period Inventory Routing Problem with a transshipment option: A green approach", International Journal of Production Economics, Vol. 157, pp. 80–88.
 -Niu, Y., Yang, Z., Chen, P., et al. (2018) "Optimizing the green open vehicle routing problem with time windows by minimizing comprehensive routing cost", Journal of Cleaner Production, Vol. 171, pp. 962–971.
 -Norouzi, N., Tavakkoli-Moghaddam, R. (2017) "Minimizing Energy Consumption and Travel Time in a Vehicle Routing Problem with Time-Dependent Speeds Using an Imperialist Competitive Algorithm", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, Vol. 4, No. 9, pp. 213-219 (In Persian).
 -Rabbani, M., Bosjin, S., Yazdanparast, R., et al. (2018) "A stochastic time-dependent green capacitated vehicle routing and scheduling problem with time window, resiliency and reliability: a case study", Decision Science Letters, Vol. 7, No. 4, pp. 381–394.
 -Salamat-Bakhsh, A., Tavakkoli-Moghaddam, R., Alinaghian, M. and Najafi, I. (2017) "Robust optimization approach in a competitive vehicle routing problem in an uncertain condition by using improved differential evolution", Quarterly Journal of Transportation Engineering, In Press (In Persian).
 -Soysal, M. (2016) "Closed-loop Inventory Routing Problem for returnable transport items", Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 48, pp. 31–45.
 -Statistics, I. E. A. (2015) "CO2 emissions from fuel combustion-highlights", IEA, Paris, www. iea. org/co2highlights/co2highlights. pdf. Cited July.
 -Sun, J. U. (2007) "A taguchi approach to parameter setting in a genetic algorithm for general job shop scheduling problem", IEMS, Vol. 6, No. 2, pp. 119–124.
 -Taguchi, G. (1986) "Introduction to quality engineering: designing quality into products and processes", The Asian Productivity Organization.
 -Tang, Q. and Xie, F. (2007) "A genetic algorithm for reverse logistics network design", in Natural Computation, 2007. ICNC 2007. Third International Conference on. IEEE, pp. 277–281.
 -Tasan, A. S. and Gen, M. (2012) "A genetic algorithm based approach to vehicle routing problem with simultaneous pick-up and deliveries", Computers and Industrial Engineering, Vol. 62, No. 3, pp. 755–761.
 -The Ministry Of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Of Japan website, www.mlit.go.jp/common/000037099.pdf.
 -Tirkolaee, E. B., Hosseinabadi, A. A. R., Soltani, M….. (2018) "A hybrid genetic algorithm for multi-trip green capacitated arc routing problem in the scope of urban services.", Sustainability, Vol. 10, No. 5, pp. 1050-2071.
 -Varun Kumar, S. G. and Panneerselvam, R. (2017) "A study of crossover operators for genetic algorithms to solve VRP and its variants and new sinusoidal motion crossover operator", Int. J. Comput. Intell. Res, Vol. 13, No. 7, pp. 1717–1733.
 -Xiao, Y., Zhao, Q., Kaku, I., et al. (2012) "Development of a fuel consumption optimization model for the capacitated vehicle routing problem", Computers & Operations Research, Vol. 39, No. 7, pp. 1419–1431.
 -Xiao, Y. and Konak, A. (2015) "A simulating annealing algorithm to solve the green vehicle routing & scheduling problem with hierarchical objectives and weighted tardiness", Applied Soft Computing, Vol. 34, pp. 372–388.
 -Xiao, Y. and Konak, A. (2016) "The heterogeneous green vehicle routing and scheduling problem with time-varying traffic congestion", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 88, pp. 146–166.