مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

اخیراً استفاده از ابزار شبیه سازی جریان ترافیک به عنوان یکی از روشهای کارآمد مدیریت ترافیک،
کنترل ترافیک، تصمیم گیری و انتخاب راهبرد بهینه، روز به روز در حال افزایش می باشد. این در حالی است که تمامی مدلهای شبیه سازی ترافیکی میکروسکوپی نیازمند یک مدل تعقیب خودرو مناسب می باشند تا بتوانند شرایط واقعی را به بهترین صورت ممکن نمایش دهند. تا کنون مدلهای تعقیب خودرو بسیار زیادی مطرح شده اند. تمامی مدلهای سنتی که تاکنون ارائه شده اند به علت ماهیت چند تخصصی در حوزه مطالعه، دارای پارامترهای بسیار زیادی می باشند بگونه ای که کالیبره نمودن این پارامترها بسیار دشوار می باشد و هرگونه تغییر در این پارامترها حتی اگر بسیار کم باشد در خروجی مدل اختلالات شدیدی ایجاد می نماید. در این تحقیق، برای اولین بار، با استفاده ازروش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه3 یک مدل تعقیب خودرو با خطای میانگین مربعات4 به مقدار 0.004 و ضریب همبستگی5 (بین داده های مدلسازی شده و داده های واقعی) به مقدار 0.98 ارائه شده است. از ویژگیهای مدل پیشنهادی، توانایی تعیین بهترین تابع برازش داده های آموزشی با حجم بسیار بالا و بدون نیاز به عملیات کالیبراسیون می باشد. خروجی این مدل، تغییرات شتاب خودروی پیرو می باشد. برای ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، خروجی آن با خروجی مدل‌های سنتی مطرح شامل مدل‌هایHelly،GHR و Gipps مقایسه گشت که نتایج حاصل از شبیه سازی میکروسکوپی صورت گرفته نشان از دقت مطلوب مدل پیشنهاد شده در این تحقیق، نسبت به این مدل‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 19 دی 1394