بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

برای کاهش خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از متداول‌ترین روشها، استفاده از مواد ضدعریان‌ شدگی مانند آهک هیدراته و مواد خانواده آمین‌ها است. مشکلات اجرایی در استفاده از آهک هیدراته در پروژه‌ها و نیز تاثیر منفی استفاده از افزودنی ‌های ضدعریان ‌شدگی مایع باعث شد، تا در این تحقیق  به بررسی تاثیر استفاده ازافزودنی پلی‌پروپیلن (PP) و امکان استفاده از آن به عنوان ماده افزودنی ضد عریان ‌شدگی پرداخته شود. به این منظور نمونه های مختلف آسفالتی با مصالح آهکی و گرانیت در درصدهای مختلف (0، 2 و 4 درصد) پلی پروپیلن تهیه شدند. آنگاه آزمایش‌ کشش غیر مستقیم به روش AASHTO T283 بر روی نمونه‌ها در حالت یک، سه و پنج سیکل یخ و ذوب انجام شد. همچنین، آزمایش‌ انرژی آزاد سطحی بر روی قیر پایه و اصلاح شده و سنگدانه های مذکور انجام شد تا انرژی آزاد چسبندگی در شرایط مختلف اندازه‌گیری و بررسی شود. نتایج به دست آمده، نشان داد که استفاده از PP باعث بهبود مقاومت مخلوط‌های آسفالتی هم درشرایط مرطوب و هم درشرایط خشک شده است. به صورت کلی می‌توان گفت افزایش درصد ماده PP تا 4 درصد وزن قیر، باعث بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی می‌شود. همچنین، نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان می‌دهد که اصلاح قیر با PP باعث افزایش انرژی آزاد چسبندگی می‌شود، در نتیجه مقاومت چسبندگی بین قیر و سنگدانه‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To be submitted

نویسندگان [English]

  • Habib Amiri 1
  • Babak Golchin 2
1 Ahar
2 Ahar
چکیده [English]

To be submitted

کلیدواژه‌ها [English]

  • To be submitted
- Arabani, M. and Hamedi, G. H. (2014) “Using the surface free energy method to evaluate the effects of liquid antistrip additives on moisture sensitivity in hot mix asphalt”, International Journal of Pavement Engineering,  Vol. 15, No. 1, pp. 66-78.
- Bhasin, A., Masad, E., Little, D. and Lytton, R. (2006) “Limits on adhesive bond energy for improved resistance of hot-mix asphalt to moisture damage”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,  Vol. 1970, No. 1, pp. 3-13.
- Cheng, D. (2002) “Surface free energy of asphalt-aggregate system and performance  analysis of asphalt concrete”, Texas A&M University. USA.
- Good, R. J. and Van Oss, C. J. (1992) “The modern theory of contact angles and the hydrogen bond components of surface energies”, in the book: Modern Approaches to Wettability”, Springer.
- Hamedi, G. H. (2015) “Moisture damage modeling based on surface free energy theory”, Department of Civil and Environmental Engineering, Amir kabir University of Technology, Iran.
- Hamedi, G. H., Nejad, F. M. and Oveisi, K. (2016) “Estimating the moisture damage of asphalt mixture modified with nano zinc oxide”, Materials and Structures, Vol. 49, pp. 1165-1174.
- Kakar, M. R., Hamzah, M. O., Akhtar, M. N. and Woodward, D. (2016) “Surface free energy and moisture susceptibility evaluation of asphalt binders modified with surfactant-based chemical additive”, Journal of Cleaner Production, Vol. 112, pp. 2342-2353
- Lytton, R. L., Masad, E. A., Zollinger, C., Bulut, R. and Little, D. N. (2005) “Measurements of surface energy and its relationship to moisture damage”  Texas Transportation Institute, Texas, USA.
- Masad, E. A., Zollinger, C., Bulut, R., Little, D. N. and Lytton, R. L. (2006) “Characterization of HMA moisture damage using surface energy and fracture properties (With Discussion)”, Journal of the Association Of Asphalt Paving Technologists, Vol. 75, pp. 713-754.
- MoghadasNejad, F., Azarhoosh, A. R., Hamedi, G. H. and Azarhoosh, M. J. (2012) “Influence of using nonmaterial to reduce the moisture susceptibility of hot mix asphalt”, Construction and Building Materials”, Vol. 31, pp. 384-388.
- MoghadasNejad, F., Hamedi, G. H. and Azarhoosh, A. (2012) “Use of surface free energy method to evaluate the mechanism of the effect of hydrate lime on moisture damage of hot mix asphalt”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 25, No. 8, pp.1119-1126.
- Wasiuddin, N. M. (2007) “Effect of additives on surface free energy characteristics of aggregates and binders in hot mix asphalt”, ProQuest.