بررسی اثرات هماهنگ‌ سازی زمانبندی تقاطع‌های چراغدار به روش عرض باند ‌عبوری (مطالعه موردی: شهر قزوین)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در شبکه‌های حمل و نقل شهری، تقاطع‌ها به عنوان گره‌ بیشترین تاخیر را به کاربران شبکه وارد می‌کنند.   وقتی که تقاطعات یک راه ‌شریانی نزدیک یکدیگر واقع شده باشند، عملکرد آن‌ها به شدت تحت تاثیر یکدیگر خواهدبود، بنابراین رابطه‌ بین طرح‌های زمان‌بندی تقاطعات مجاور هم بروی ظرفیت کلی مسیر تاثیر می‌گذارد. دراین پژوهش اثرات اجرای کنترل هماهنگ تقاطع‌های متوالی باروش عرض‌ باندعبوری مورد بررسی قرار‌گرفت. به این منظور دو  شبکه از تقاطع‌های تحت کنترل هوشمند مرکزی شهرقزوین برای مطالعه‌ی اصلی و اعتبارسنجی انتخاب گردیدند. داده­های به دست آمده از برداشت میدانی، در نرم‌افزار شبیه‌ساز سینکرو وارد و تقاطع‌ها به منظور به دست آوردن نتایج شبیه‌سازی و سناریو‌های مختلف تعریف گردید. براساس نتایج،درشرایط فوق‌اشباع ساعت‌اوج، بهینه‌سازی ازطریق کنترل‌هماهنگ تقاطع‌ها شاخص‌های کارآیی را از جمله تاخیرکل10 درصد، توقف‌کل 6 درصد، سرعت‌متوسط 12 درصد، زمان‌سفر 8 درصد، سوخت‌ مصرفی 7 درصد و طول‌صف را  25 درصد بهبود می‌بخشد، علاوه براین درچارچوب پژوهش به اثرات اجرای فازگردشی تاخیری وهمچنین شرایط غیر اشباع بر کیفیت هماهنگ‌سازی پرداخته شده‌است. در پایان با انجام اعتبارسنجی، صحت نتایج بدست آمده مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Effects of Signalized intersection timing Coordination using the Bandwidth Method (Case Study of Qazvin)

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Rahimi 1
  • Saeed Taheri 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, , University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 M.Sc.Student in highway and transportation engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Intersections as nodes of the transport's network enter maximum delay to users. When arterial intersections are located close together, their performances will be strongly affected by each other. For this reason, the relationships between adjacent intersections timing schemes affect their overall capacity. In this study, the effects of the implementation of coordinated control by bandwith method for consecutive intersections were studied. For this purpose, two networks of intersections which are operated under intelligent control center were selected for the main model as well as validation model. Obtained data from field survey was entered to simulation software Synchro and intersections were modeled in the software in order to define different scenarios and achieve results and outputs. According to the results in a oversaturated conditions which was in peak hour, optimization through coordinated intersections control improved the performance indicators such as delay by 10 %, total stop by 6 %, average speed by 12 %, travel time by 8 %, fuel consumption by 7 % as well as queue length by 25 %. Moreover, in the framework of research the effects of  modeling local and User access, adjacent parking, the implementation lagging phase, the output of microscopic software and evaluation of all the states mentioned have been discussed during off-peak period. Model reliability and outputs was confirmed through validation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intersection
  • Synchro
  • Bandwith method
  • Coordination
- افندی‌زاده‌زرگری، شهریار، حاج محمدی، هاجر و دهقانی، نازلی(1391) "هماهنگ سازی بهینه کنترل چراغها در معابر شهری فوق اشباع و زیراشباع"، کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، دهمین، ایران، تهران. 
- رحیمی، امیرمسعود، باقری، سید رامتین، دزفولیان‌ شهنی، رضا و مظاهری، آرش(1395)" ارزیابی استفاده از تقاطع غیر متعارف برای بهبود جریان ترافیک در راه‌های برون شهری"، مجله پژوهشنامه حمل و نقل، سال 13، شماره 2، ص 115-128.
- ستایشی،صابر، رحیم‌اف،کامران، افندی‌زاده زرگری، شهریار و ستایشی، سعید (1391)"نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با کارکرد ارزیابی شبکه حمل‌ونقل شهری"، یازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران.
- شرکت مهندسی آتیه ساز (1390) "طرح مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین" ، مرکز کنترل ترافیک شهرداری، جلد اول، فصل سوم، ص22، ایران، قزوین.
- علینقیان، مهدی و نادری، منصوره (1395) " کاهش مصرف سوخت برای مسئله مسیریابی خودرو با توجه به تراکم ترافیک شهری( مطالعه موردی: یک شرکت توزیع در اصفهان)" فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 7سال هفتم، شماره 3، ص 499-522.
-کالیبره نمودن نرم‌افزارهای مهندسی ترافیک براساس شرایط شهرتهران (1390) "مروری بر عملیات کالیبراسیون"،جلد پنجم، ایران، تهران.
-Bonneson, J., Pratt, M. and Zimmerman, K. (2009) “Development of a traffic signal operations handbook”, (No. FHWA/TX-09/0-5629-1), Texas Transportation Institute, Texas A & M University System.
-Bonneson, J. A., Sunkari, S. R. and Pratt, M. P. (2009) “Traffic signal operations handbook”, (No. FHWA/TX-09/0-5629-P1), Texas Transportation Institute, Texas A & M University System
-Cesme, B. and Furth, P. G. (2014) “Self-organizing traffic signals using secondary extension and dynamic coordination”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 48, pp.1-15.
-Chen, X., Zhang, Y. and Chen, X. (2012) “Traffic design of effective coordination among the time, space, flow", ICLEM 2012: Logistics for Sustained Economic Development—Technology and Management for Efficiency, pp. 342-347.
-Ji, Y., Hu, B., Hill, G., Guo, W., Blythe, P. and Gao, L. (2016) “Signal coordination scheme based on traffic emission”, IET Intelligent Transport Systems, Vol. 10, No. 2, pp. 89-96.
-Koonce, P., Rodegerdts, L., Lee, K., Quayle, S., Beaird, S., Braud, C. and Urbanik, T. (2008) “Traffic signal timing manual (No. FHWA-HOP-08-024).
-Li, Z., Shahidehpour, M., Bahramirad, S. and Khodaei, A. (2017) “Optimizing traffic signal settings in smart cities”, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 8, No. 5, pp. 2382-2393.
-Nyantakyi, E. K., Adams, C. A., Borkloe, J. K. and Pobee, D. (2013) “Synchronization of signalised intersections: A case study of three major intersections on the 24th February Road, Kumasi, Ghana”, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Vol. 3 , No 4, pp.2566-2590.
-Rakha, H., Medina, A., Sin, H., Dion, F., Van Aerde, M. and Jenq, J. (2000) “Traffic signal coordination across jurisdictional boundaries: Field evaluation of efficiency, energy, environmental, and safety impacts”, Transportation Research
Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1727, pp.42-51.
-Roess, R. P., Prassas, E. S. and McShane, W. R. (2011) “Traffic engineering” , Forth edition , Pearson Education International.
-TRB (2010) "Highway capacity manual" , National Research Council, Washington, D.C.
-Waterman, R. M., Makuch, M. F., James, P. L. H., Cloutier, M. J., Palmer, B. A. S. G. R., Fatu, P. N. A., ... and Bongiorno, A. B. (2014) “Traffic control signal design manual., Connecticut Department of Transportation.
-Xiaoqing, D., Honghui, D. and Shihong, H. (2014, May) “A route-choice method based on zone traffic signal coordination control”, In Control and Decision Conference (2014 CCDC), The 26th Chinese, pp. 3921-3926, IEEE.
-Zhang, L., Song, Z., Tang, X. and Wang, D. (2016) “Signal coordination models for long arterials and grid networks”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 71, pp. 215-230.