یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

طراحی شبکه­های حمل‌ونقل نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شدۀ‌ محصولات و افزایش رقابت­پذیری آن‌ها دارد. از این رو، سازمانها در پی راهی جهت تسریع حمل‌ونقل و کاهش هزینههای مربوط به آن هستند.این مقاله به ترکیب سه استراتژی نوین در مورد زمانبندی حمل‌و‌نقل در زنجیره­‌تأمین شامل زمانبندی جامع تولید در تأمین‌کنندگان، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مشترک برای انتقال قطعات تولید شده در تأمین‌کنندگان به شرکت سازنده و یکپارچگی تصمیمات در حوزۀ‌ زمانبندیتولید و حمل‌ونقل می‌پردازد. در زنجیره‌تأمین مورد بررسی فرض می­شود که تعدادNo سفارش وجود دارد که پس از تولید توسط Ns تأمین‌کننده باید توسط Nv وسیله نقلیه به یک شرکت سازنده حمل شوند به‌منظور تحلیل این مدل پیشنهادی،  ابتدا مدل ریاضی عدد صحیح مختلط برای مسأله با هدف کمینه‌سازی مجموع زمان­های تحویل سفارشات، توسعه داده شده است. سپس جهت حل مسأله یک الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبورعسل ارائه شده است. به‌منظور ارزیابی الگوریتم کلونی زنبور عسل پیشنهادی، نتایج آن با نتایج الگوریتم مطرح شده برای نزدیک‌ترین مسأله در ادبیات موضوع به مسألۀ‌ٌ مورد بررسی در این مقاله، مقایسه شده است.  همچنین نتایج این الگوریم با جواب بهینه برای مسائل با ابعاد کوچک مقایسه شده است. نتایج مقایسات نشان از کارآیی بالای الگوریتم پیشنهادی دارد. همچنین روی سه پارامتر مساله شامل تعداد سفارشات، تعداد تأمین کنندگان و تعداد وسایل نقلیه تحلیل حساسیت صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد سفارشات، مجموع زمان‌های تحویل سفارشات کاهش می یابد. همچنین با افزایش تعداد تأمین کنندگان و تعداد وسایل نقلیه مجموع زمانهای تحویل سفارشات کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integration of Vehicles Routing Problem with Transportation and Production Scheduling in Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Behesthinia 1
  • Davoud Feyz 2
  • Fatima Sedady 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran
3 MSc. BA. Grad., Department of Industrial Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Designing a transportation networks has a critical role in finished cost of the final products and promotion of organizations competitiveness. Accordingly, organizations try to have fast and low cost transportation system. This paper combines the new strategies about transportation scheduling in supply chain containing comprehensive production scheduling at suppliers, using a shared transportation navigation to convey the finished parts by the suppliers and integration of transportation and production scheduling decision making. In the considered supply chain it is supposed that there are No orders that should processed by Ns suppliers and traveled by Nv vehicles to a manufacturer. To study the proposed model, its mathematical model is developed firstly to minimize total delivery time of the orders. Then a bee colony algorithm is proposed to solve the problem. To examine the performance of the suggested algorithm, its results is compared with the results of a developed algorithm proposed for the nearest problem in the literature to our problem. Moreover, its result is compared with the optimum solution in some small size problems. The comparisons demonstrate the high performance of the proposed algorithm. Moreover, a sensitivity analysis is implemented by tracing the value of objective function when three parameters of the problem are changed. The parameters are the number of orders, number of suppliers and number of vehicles. The results showed by increasing the number of orders, the total delivery time of orders is increased. Consequently, increasing the number of supplies and vehicles caused decreasing the total delivery time of orders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bee colony algorithm
  • production
  • routing
  • Supply chain
  • transportation schedule
-Acur, N. and Bititci, U. (2003) "Managing strategy through business processes", Production Planning & Control, Vol. 14, No. 4, pp. 309-326.
-Averbakh, I. (2010) "On-line integrated production–distribution scheduling problems with capacitated deliveries", European Journal of Operational Research, Vol. 200, No. 2, pp. 377-384.
-Averbakh, I. and Baysan, M. (2013) "Approximation algorithm for the on-line multi-customer two-level supply chain scheduling problem", Operations Research Letters, Vol. 41, No. 6, pp. 710-714.
-Bhatnagar, R., Mehta, P. and Chong Teo, C. (2011) "Coordination of planning and scheduling decisions in global supply chains with dual supply modes", International Journal of Production Economics, Vol. 131, No. 2, pp. 473-482.
-Bruque-Cámara, S., Moyano-Fuentes, J. and Maqueira-Marín, J. M. (2016) "Supply chain integration through community cloud: Effects on operational performance", Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 22, No. 2, pp. 141-153.
-Chandra, P. and Fisher, M. L. (1994) "Coordination of production and distribution planning", European Journal of Operational Research, Vol. 72, No. 3, pp. 503-517.
-Chang, Y.-C. and Lee, C.-Y. (2004) "Machine scheduling with job delivery coordination", European Journal of Operational Research, Vol. 158, No. 2, pp. 470-487.
-Ehm, J. & Freitag, M. (2016) "The Benefit of Integrating Production and Transport Scheduling", Procedia CIRP, Vol. 41,  pp. 585-590.
-Han, B., Zhang, W., Lu, X. and Lin, Y. (2015) "On-line supply chain scheduling for single-machine and parallel-machine configurations with a single customer: Minimizing the makespan and delivery cost", European Journal of Operational Research, Vol. 244, No. 3, pp. 704-714.
-Han, B. and Zhang, W. J. (2015) "On-line Supply Chain Scheduling Problem with Capacity Limited Vehicles", IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, No. 3, pp. 1539-1544.
-Kabra, S., Shaik, M. A. and Rathore, A. S. (2013) "Multi-period scheduling of a multi-stage multi-product bio-pharmaceutical process", Computers & Chemical Engineering, Vol. 57,  pp.95-103.
-Karaboga , D. (2005) "An idea based on honey bee swarm for numerical optimization". Technical Report, Erciyes University, Kayseri, Turkey.
-Lee, H. L. (2002) "Aligning supply chain strategies with product uncertainties", California Management Review, Vol. 44, No. 3, pp. 105-119.
-Liu, S.-C. and Chen, A.-Z. (2012) "Variable neighborhood search for the inventory routing and scheduling problem in a supply chain", Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 4, pp. 4149-4159.
-Liu, W., Liang, Z., Ye, Z. and Liu, L. (2016) "The optimal decision of customer order decoupling point for order insertion scheduling in logistics service supply chain", International Journal of Production Economics, Vol. 175,  pp. 50-60.
-Liu, W., Wang, Q., Mao, Q., Wang, S. and Zhu, D. (2015) "A scheduling model of logistics service supply chain based on the mass customization service and uncertainty of FLSP’s operation time", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 83,  pp. 189-215.
-Mehravaran, Y. and Logendran, R. (2012) "Non-permutation flowshop scheduling in a supply chain with sequence-dependent setup times", International Journal of Production Economics, Vol. 135, No. 2, pp. 953-963.
-Muñoz, E., Capón-García, E., Laínez-Aguirre, J. M., Espuña, A. and Puigjaner, L. (2015) "Supply chain planning and scheduling integration using Lagrangian decomposition in a knowledge management environment", Computers & Chemical Engineering, Vol. 72,  pp. 52-67.
-Osman, H. and Demirli, K. (2012) "Economic lot and delivery scheduling problem for multi-stage supply chains", International Journal of Production Economics, Vol. 136, No. 2, pp. 275-286.
-Pei, J., Pardalos, P. M., Liu, X., Fan, W. and Yang, S. (2015) "Serial batching scheduling of deteriorating jobs in a two-stage supply chain to minimize the makespan", European Journal of Operational Research, Vol. 244, No. 1, pp. 13-25.
-Pinha, D. C., Ahluwalia, R. S., Carvalho, A. N. and Senna, P. (2015) "Supply Chain Scheduling: A motorcycle assembly case study", IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, No. 3, pp. 1527-1532.
-Ren, J., Du, D. and Xu, D. (2013) "The complexity of two supply chain scheduling problems", Information Processing Letters, Vol. 113, No. 17, pp. 609-612.
-Rostamian Delavar, M., Hajiaghaei-Keshteli, M. and Molla-Alizadeh-Zavardehi, S. (2010) "Genetic algorithms for coordinated scheduling of production and air transportation", Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 12, pp. 8255-8266.
-Sawik, T. (2014) "Joint supplier selection and scheduling of customer orders under disruption risks: Single vs. dual sourcing", Omega, Vol. 43,  pp. 83-95.
-Scholz-Reiter, B., Frazzon, E. M. & Makuschewitz, T. (2010) "Integrating manufacturing and logistic systems along global supply chains", CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 2, No. 3, pp. 216-223.
-Selvarajah, E. and Zhang, R. (2014) "Supply chain scheduling at the manufacturer to minimize inventory holding and delivery costs", International Journal of Production Economics, Vol. 147, Part A,  pp. 117-124.
-Shaik, M. A. and Floudas, C. A. (2007) "Improved unit-specific event-based continuous-time model for short-term scheduling of continuous processes: Rigorous treatment of storage requirements", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 46, No. 6, pp. 1764-1779.
-Thomas, A., Venkateswaran, J., Singh, G. and Krishnamoorthy, M. (2014) "A resource constrained scheduling problem with multiple independent producers and a single linking constraint: A coal supply chain example", European Journal of Operational Research, Vol. 236, No. 3, pp. 946-956.
-Ullrich, C. A. (2013) "Integrated machine scheduling and vehicle routing with time windows", European Journal of Operational Research, Vol. 227, No. 1, pp. 152-165.
-Yeung, W.-K., Choi, T.-M. & Cheng, T. C. E. (2011) "Supply chain scheduling and coordination with dual delivery modes and inventory storage cost", International Journal of Production Economics, Vol. 132, No. 2, pp. 223-229.
-Yimer, A. D. and Demirli, K. (2010) "A genetic approach to two-phase optimization of dynamic supply chain scheduling", Computers & Industrial Engineering, Vol. 58, No. 3, pp. 411-422.
-Zegordi, S. H. & Beheshti Nia, M. A. (2009) "Integrating production and transportation scheduling in a two-stage supply chain considering order assignment", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 44, No. 9, pp. 928-939.
-Zegordi, S. H. and Marandi, F. (2016) "Integrated production and distribution scheduling in dairy products with improved particle swarm optimization", Quarterly Journal of Transportation Engineering, (in Persian).