مدل سازی رفتار انتخاب وسیله کاربران وسایل نقلیه شخصی در قبال اعمال سیاست های مدیریت تقاضای سفر (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دوره دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در جوامع امروزی با رشد جمعیت، افزایش مالکیت و تردد وسایل نقلیه، افزایش عرضه به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای حمل و نقلی نیست و بایستی از روشهای مدیریت تقاضا نیز استفاده شود. روش‌های مدیریت تقاضا می‌توانند در قالب سیاستهای محدودسازی مانند سیاست­های قیمت­گذاری محدوده­ای و قیمت­گذاری پارکینگ­های حاشیه­ای و همچنین در قالب سیاست­ تشویقی مانند ایجاد سامانه اتوبوس تندرو یا BRT بکار برده شوند. در این مقاله نتایج یک تحقیق در رابطه با بررسی تاثیر بکارگیری هرکدام و یا ترکیبی از سیاست­های یاد شده بر رفتار انتخاب وسیله نقلیه کاربران برای سفرهای کاری به ویژه زمانی که یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب مانند سامانه  اتوبوس­ تندرو در شهری مانند یزد فراهم شده باشد، ارائه شده است.  نمونه آماری مورد نیاز این مطالعه از طریق پرسشنامه­های تکمیل شده که برای مطالعات امکان سنجی ایجاد سامانه اتوبوس تندرو برای شهر یزد به روش رجحان بیان شده تهیه شده بود، فراهم گردید. در این تحقیق، برای سفرهای با هدف کاری مدل­های لوجیت چندگانه و آشیانه­ای ساخته شدند نتایج این مدل­ها نشان داد که  از میان سیاست‌های مورد بررسی، بالاترین تاثیر در کاهش سهم استفاده از خودروی شخصی و افزایش سهم اتوبوس تندرو مربوط به سیاست اخذ عوارض عبور و پس از آن سیاست قیمتگذاری پارکینگ بوده است.  نتایج حاصل از این مدلها همچنین نشان داد که اعمال سیاست­های مدیریت تقاضا به صورت ترکیبی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش سهم وسایل نقلیه شخصی و افزایش سهم اتوبوس تندرو داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Mode Choice Behavior of Private Vehicle Users under Urban Demand Management Policies (Case Study: Yazd City, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fallah Tabati 1
  • Salman Shahabi 2
  • Yaser Taghizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 MSc. Grad., Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 PhD Student, in Transportation Engneering, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

It has been widely recognized in recent years that the expansion of street networks is not a viable solution to meet transportation demands of today’s society and it would also require deploying demand management policies as well. Various demand management techniques such as Cordon Pricing and Parking Pricing policies can be used to restrain the use of private vehicles; and to encourage the use of other transport modes such as Bus Rapid Transit system (BRT).  In this article, the results of a study on the effects of using any or a combination of the above mentioned policies along with increasing the utility of public transport, i.e. via providing a BRT system in the city, on the mode choice behavior of travelers is presented.  The City of Yazd was selected for this case study. The data required for this study was provided from a stated preference survey that was conducted earlier for a feasibility study to introduce a BRT system in the city of Yazd. The multinomial and nested logit models were then developed for work trips. The results obtained from these models indicated that for work trips, the most effective policies to decrease the use of private cars and increase the patronage of BRT system was related to cordon pricing and parking pricing policies respectively. The results also indicated that combined application of demand management policies would have a significant impact on reducing the use of private vehicles and increasing the use of BRT system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travel demand management policies
  • bus rapid transit (BRT)
  • mode choice model
  • Multinational Logit Model
  • Nested Logit Model
-استادی جعفری، مهدی و حبیبیان، میقات (1393) "ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاست­های مدیریت تقاضای حمل و نقل با استفاده از مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی: کلانشهرمشهد)"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره 1، پاییز1393، ص 21-34.
- حبیبیان، میقات و کرمانشاه، محمد (1391) "بررسی سهم سیاست­های مدیریتی حمل و نقل بر انتخاب طریقه­های جایگزین سواری شخصی در سفرهای کاری روزانه"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال سوم، شماره3، بهار1391، ص 181-197.
- حبیبیان، میقات و کرمانشاه، محمد (1392)" مدل­سازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال چهارم، شماره 2، زمستان1391، ص 117-136.
- خدادادیان، مسعود، آرمان، محمدعلی، محمدی، آرش و عابدینی، مهدی (1393) “ارزیابی اثرات قیمت­گذاری تراکم بر رفتار انتخاب مد سفرهای کاری در شهر تهران"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ایران.
- فوری، حمیدرضا (1392) "بررسی اثرات قیمت گذاری تراکم و توسعه حمل ونقل همگانی، بر رفتار انتخاب وسیله‌ی استفاده کنندگان شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
- مشیری، سعید و نادری، مرتضی (1380) "معرفی نرم افزار LIMDEP-7"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سوم، شماره 8، بهار و تابستان 1380، ص 115-126.
- منصوری، هومن، ابوطالبی اصفهانی، محسن و حق­شناس، حسین (1393) " تحلیل واکنش کاربران خودرو شخصی نسبت به سیاست­های مختلف مدیریت تقاضای سفر مطالعه موردی: اصفهان ایران"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ایران.
- مهندسان مشاور شبستان یزد (1392) "گزارش مطالعات سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی تندرو شهر یزد"، شهرداری یزد، معاونت حمل و نقل و ترافیک.
 -میربها، بابک، صفارزاده، محمود، سیدابریشمی، سیداحسان و شرافتی پور، سعید (1392) "تعیین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال چهارم، شماره 3، بهار 1392، ص 275-292.
- Ahern, A. A. and Tapley, N. (2008) “The use of stated preference techniques to model modal choices on interurban trips in Ireland”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 42, No. 1, pp. 15–27.
- Ahmadi Azari, K., Sulistyo, A., Hussain, H. and Davoodi, S. R. (2013) “Evaluation of demand for different trip purposes under various congestion pricing scenarios”, Journal of Transport Geography, Vol. 29, No. 1, pp. 43-51.
- Ahmadi Azari, K., Sulistyo, A., Hussain, H. and Riza Atigh, O. R. (2013) “Modelling demand under parking and cordon pricing policy”, Journal of Transport Policy, Vol. 25, No. 1, pp. 1–9.
- Arnott, R. J. and Inciz, E. (2006) “An integrated model of downtown parking and traffic congestion”, Journal of Urban Economics, Vol. 60, No. 3, pp. 418-442.
- Brundell-Freij, K. (2005) “Stockholm, congestion charging history, status and future”, Lund University, Sweden.
- Econometric Software Inc (2015) “LIMDEP Software”, Available at www.limdep.com, Accessed at 2.20.2015.
-  Hensher, D. A. (1994) “Stated preference analysis of travel choices: The state of prac­tice”, Journal of Transportation,Vol. 21, No. 2, pp. 107–133.
- Hensher, D. A., Rose, J. M. and Greene, W.H. (2005) “Applied choice analysis: A pimer”, Cambridge University Press.
- Inturri, G. and Ignaccolo, M. (2011) “Modelling the impact of alternative pricing policies on an urban multimodal traffic corridor”, Journal of Transport Policy, Vol. 18, No. 6, pp.777-785.
- Koppelman, F. K. and Bhat, C. (2006) “A self instructing course in mode choice modeling: multinomial and nested logit models”, Manual Prepared for U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration.
- McFadden, D. L. (1974) “Conditional logit analysis of qualitative choice behavior”, In Frontiers in Econometrics, ed. by P. Zarembka, Wiley, New York.
- Pisarski, A. (1996) “Commuting in America II”, The Second National Report On Commuting Patterns and Trend, Lansdowne, VA, Eno Transportation Foundation Inc.
- SAS Institute Inc (2016) “SAS Software”, Available at http://www.sas.com/en_us/industry/ travel-transportation.html, Accessed date: 2.20.2015
- Seik, T. F. (2000) “An advanced demand management instrument in urban transport: Electronic road pricing in Singapore”, Journal of Cities, Vol. 17, No. 1, pp. 33-45.
- Thorpe, N., Hills, P. J. and Jaensirisak, S. (2000) “Public attitudes to tdm measures: a comparative study”, Journal of Transport Policy, Vol. 7, No. 4, pp. 243- 257.
- Transport for London (2003) “Congestion charging: six months on”, Published by Transport for London (TFL), UK.
- Washbrook, K., Haider, W. and Jaccard, M. (2006) “Estimating commuter mode choice a discrete choice analysis of the impact of road pricing and parking charges”, Journal of Transportation, Vol. 33, No. 6, pp. 621-639.