نقشه شناختی شبکه حمل‌ونقل و یادگیری پنهان (ناخودآگاه) مسافران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌ فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده-های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی نحوه ایجاد نقشه شناختی (ذهنی) از زمان سفر کمان­های شبکه ترابری در ذهن مسافران در اثر تجربیات روز به روز است. وجود این نقشه باعث می­شود که افراد در انتخاب­های خود برای سفرهای روز بعد تصمیم­های مبتنی بر اطلاعات این نقشه اتخاذ نمایند. هدف دوم این مقاله چگونگی توسعه و نقش یادگیری پنهان مسافران در هنگام انجام سفرهای روزانه است. در این مطالعه برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقشه شناختی و یادگیری پنهان، مطالعات آزمایشگاهی بر روی یک شبکه واقعی در دو حالت ترافیکی در دستور کار قرار می­گیرد. سپس اطلاعات زمان سفر بصورت کمان-مبنا و مسیر مبنا از ذهن مسافران بازیابی می­شود. همچنین برای بخش یادگیری پنهان، مسافران زمان سفری را برای برخی از کمان­ها که تا بحال انتخاب نکرده­اند، حدس می‌زنند. در ادامه فرضیه­هایی در مورد چگونگی شکل­گیری نقشه شناختی و یادگیری پنهان در افراد مطرح شده و برای بررسی صحت‌وسقم آنها، شاخص­های ارزیابی مناسبی تعریف می­شود. استنباط آماری فرضیه­های آزمایش نشان می­دهد عوامل میزان پراکندگی زمان سفر در بین کمان­های شبکه ترابری، تعداد سفرها، تجربه رانندگی مسافر در شبکه­های دیگر، میزان درجه خوش­بینی/بدبینی مسافر، و وجود چراغ­های راهنمایی در سطح شبکه به‌طور معنی‌داری بر روی نقشه شناختی شبکه حمل­و­نقل و یادگیری پنهان مسافران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Arentze, T. and Timmermans, H. (2003) "Modeling learning and adaptation processes in activity-travel choice,  A framework and numerical experiment", Transportation, Vol. 30, No.1, pp. 37-62.
-Bogers, E. A., Bierlaire, M. and Hoogendoorn, S. P. (2007) "Modeling learning in route choice",Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2014, No.1, pp. 1-8.
-Bogers, E. A., Viti, F. and Hoogendoorn, S. P. (2005) "Joint modeling of advanced travel information service, habit, and learning impacts on route choice by laboratory simulator experiments",Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1926, No.1, pp. 189-197.
-Chen, R. and Mahmassani, H. S. (2004) "Travel time perception and learning mechanisms in traffic networks",Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1894, No.1, pp. 209-221.
-Craik, F. I. and Tulving, E. (1975)"Depth of processing and the retention of words in episodic memory", Journal of experimental Psychology: General, Vol. 104, No.3, pp. p268.
-Di Pietro, L., Mugion, R. G., Mattia, G., Renzi, M. and Toni, M. (2015) "The Integrated Model on Mobile Payment Acceptance (IMMPA): An empirical application to public transport",Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 56, pp. 463-479.
-Emmerson, C., Guo, W., Blythe, P., Namdeo, A. and Edwards, S. (2013)"Fork in the road: In-vehicle navigation systems and older drivers",Transportation research part F: Traffic Psychology And Behaviour, Vol. 21, pp. 173-180.
-Ettema, D., Tamminga, G., Timmermans, H. and Arentze, T. (2005) "A micro-simulation model system of departure time using a perception updating model under travel time uncertainty",Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 39, No.4, pp. 325-344.
-Gluck, M. A., Mercado, E. and Myers, C.E. (2007)"Learning and memory: From Brain to Behavior", Worth Publishers, New York, United States of America., p.
Ishihara, S. (1972)"The series of plates designed as a test for colour blindness. 36 plates",Kannehara Shuppan, Tokyo, Vol. pp.
-Jha, M., Madanat, S. and Peeta, S. (1998)"Perception updating and day-to-day travel choice dynamics in traffic networks with information provision", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 6, No.3, pp. 189-212.
-Kim, H. and Lim, Y. (2012) "A Day-to-day route choice model based on drivers’ past experience", KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 16, No.7, pp. 1267-1279.
-Lin, P.-C. and Chen, S.-I. (2013)"The effects of gender differences on the usability of automotive on-board navigation systems–A comparison of 2D and 3D display",Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, Vol. 19, pp. 40-51.
-Malayath, M. and Verma, A. (2013) "Activity based travel demand models as a tool for evaluating sustainable transportation policies", Research in transportation economics, Vol. 38, No.1, pp. 45-66.
-Manley, E., Orr, S. and Cheng, T. (2015) "A heuristic model of bounded route choice in urban areas", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 56, pp. 195-209.
-Nakayama, S. and Kitamura, R. (2000)"Route choice model with inductive learning", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1725, No.1, pp. 63-70.
-Nakayama, S., Kitamura, R. and Fujii, S. (1999) "Drivers' learning and network behavior: dynamic analysis of the driver-network system as a complex system",Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1676, No.1, pp. 30-36.
-Nakayama, S., Kitamura, R. and Fujii, S. (2001)"Drivers' route choice rules and network behavior: Do drivers become rational and homogeneous through learning?",Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1752, No.1, pp. 62-68.
-Ramachandran, D., Karpov, I. V., Gupta, R. and Raux, A. (2013) Intelligent Transportation Systems-(ITSC), 2013 16th International IEEE Conference on, pp. 2193-2200.
-Schmitt, L., Currie, G. and Delbosc, A. (2015)"Lost in transit? Unfamiliar public transport travel explored using a journey planner web survey",Transportation, Vol. 42, No.1, pp. 101-122.
-Seligman, M. E. (2011)"Learned optimism: How to change your mind and your life", Random House LLC, New York, United States of America, p.
-Sheskin, D. J. (2003)"Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures", CRC Press, United States of America, Florida, p.
-Shiau, T.-A. (2014)"Evaluating transport infrastructure decisions under uncertainty", Transportation Planning and Technology, Vol. 37, No.6, pp. 525-538.
-Tolman, E. C. (1948) "Cognitive maps in rats and men", Psychological Review, Vol. 55, No.4, pp. 189.
-Tulving, E. (1972) "Episodic and semantic memory 1",Organization of Memory", London: Academic, Vol. 381, pp. 402.
-Tulving, E. (1985) "Memory and consciousness", Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, Vol. 26, No.1, pp.
-Tulving, E. and Markowitsch, H. J. (1998) "Episodic and declarative memory: role of the hippocampus",Hippocampus, Vol. 8, No.3, pp. 65-100
-Tversky, A. and Kahneman, D. (1981) "The framing of decisions and the psychology of choice", Science, Vol. 211, No.4481, pp. 453-458.
-Weiss, T., Petzoldt, T., Bannert, M. and Krems, J. (2013) "Calibration as side effect? Computer-based learning in driver education and the adequacy of driving-task-related self-assessments", Transportation Research Part F: Traffic Psychology And Behaviour, Vol. 17, pp. 63-74.