بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده به وسیله مدل اتوماتای سلولی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

گذر ویژه پیاده، یک فضای پیاده شهری است که علاوه بر تامین ایمنی شهروندان با حرکت در مکانی بدون حضور خودرو، موجبات ارتقای تعاملات اجتماعی و ایجاد تحرک در افراد جامعه را فراهم می کند. جهت ارتقای کیفیت این فضای پیاده شهری، این ضرورت وجود دارد که این فضا در راستای برآورده کردن نیازهای عابرین و بر مبنای الگوی حرکتی عابرین پیاده طراحی و تجهیز شود. در همین راستا، مطالعه و بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده اهمیت می‌یابد.هدف از انجام این پژوهش، مطالعه و دستیابی به ویژگی های جریان حرکتی عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده و نحوه‌ی انتخاب مسیر آنها براساس ویژگی های این مکان ها، تعیین پارامترهای رفتاری عابران پیاده دخیل در نحوه حرکت آن ها و ساخت مدل رفتاری عابران پیاده در گذرهای ویژه پیاده می باشد.  در این پژوهش، جهت بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده، گذر ویژه پیاده خیام قزوین به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. تحلیل و بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده با برداشت داده‌های موردنیاز از فیلم های تهیه شده از گذر ویژه پیاده و به کمک مدل اتوماتای سلولی انجام گرفته است. در این پژوهش از مدل‌های انتخاب گسسته، جهت مدلسازی جریان عابرین پیاده استفاده شده است. مدل انتخاب گسسته استفاده شده، مدل لوجیت می باشد. برخی نتایج حاصل از مدلسازی های انجام شده نشان می‌دهد افراد در محدوده مجاور کاربری تمایل به انجام حرکت غیر‌مستقیم به منظور مشاهده کاربری‌های اطراف و در محدوده خارج از مجاورت کاربری‌ها یا  تمایل به حرکت مستقیم به منظور عبور از طول گذر ویژه پیاده یا حرکت عرضی به منظور عبور از عرض گذر ویژه پیاده دارند. استقرار  موانع موجود در همسایگی‌های اطراف عابر به صورت نسبتا متقارن صرف نظر از ثابت، همسو یا ناهمسو بودن آن ها سبب انتخاب مسیر مستقیم توسط عابر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Pedestrian Behavior in Pedestrian Environments by Cellular Automata Model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohajeri 1
  • Amirabbas Rasafi 2
1 MSc Studet, Imam Khomeini International University
2 Professor Associate, Imam Khomeini Intentional University
چکیده [English]

Pedestrian environments (PEs) are one of urban spaces that can improve walkability of people and foster social attitude to walking, as well as to enhance safety and environment. In order to improve the quality of PEs, it is important and necessary to design and build them in accordance with the walking behavior pattern of pedestrians.The aim of this research is to identify the characteristics of pedestrian flow and their route choice pattern by determining the pedestrian bahavior parameters and constructing pedestrian behavior models in the pedestrian environment. In order to study the pattern of pedestrian behavior in PEs, the PE of Khayyam in Qazvin is chosen as a case study. The research is carried out by collecting data from videos of the PE at the peak and non-peak hours using a cellular automata model, and simulating pedestrian flow in PE. A discrete choice model, i.e. the logit one for each of the cells in the neighborhood definition as the choice set are constructed.Results show that Pedestrians at the cells in proximity to land use prefer to occupy lateral cells in their next step, and at the middle strip of the PE, they tend to move either straightly to move forward, or perpendicularly to cross the PE.The relative symmetry in arrangement of obstacles with respect to each pedestrian causes to the selection of straight path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedestrian
  • pedestrian environment
  • cellular automata model
  • discrete choice model
- سادات حسینی، سیدمحمد. جوادیان، رسول و وزیری، منوچهر (1385) "استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک"، پژوهشنامه حمل و نقل، چاپ سوم، شماره سوم، پائیز.
- شریعت مهیمنی، افشین. کلانتری، نوید. آرمان، محمدعلی. رافع، امیر. یزدان پناه، حمید و عابدینی، مهدی (1392) "مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پیاده در شهر تهران"، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاونت مطالعات و برنامه ریزی.
- صفارزاده، محمود. فامیلی، سینا و برزگرملایوسفی، علی (1393) "ساخت و پرداخت مدل های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی، به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران"، مهندسی حمل و نقل، سال پنجم،  شماره چهارم، تابستان.
- سازمان برنامه و بودجه نشریه144(تسهیلات پیاده روی) (1375 )، دفترتحقیقات ومعیارهای فنی- سازمان برنامه وبودجه.
-  Antonini, G. (2005) “A discrete choice modeling framework for pedestrian walking behavior with application to human tracking in video sequences ", P.hD. Thesis, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
-Bierlaire, M., Antonini,G. and Weber, M. (2003) "Behavioral dynamics for pedestrians, The physical and social dimensions of travel ", 10th International Conference on Travel Behavior Research Lucerne, 10-15. August 2003.
-Forsyth, A., Agrawal, A. and Krizek,K. (2012) " Simple, inexpensive approach to sampling for pedestrian and bicycle surveys ",Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2299,  Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., 2012, pp. 22–30.
-Helbing, D. and Molnar, P. (1995) "Social force model for pedestrian dynamics", Physical Review E, Vol 51, NHo. 5, pp. 4282-4286.
-Klüpfel, H. (2012) “A cellular automaton model for crowd movement and egress simulation", GRIN Verlag.
-Kretz, T. (2007) "Pedestrian traffic-simulation and experiments", Doctoral dissertation, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für physik, Theoretische Physik.
-Lovas, G. (1994) "Modeling and simulation of pedestrian traffic flow", Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 28, No. 6., pp.429-4430.
-Mirbaha, B., Saffarzadeh, M., Seyedabrishami, S. and Pirdovani, A. (2014) "Evaluating the willingness to pay for urban congestion priced zones (Case Study of Tehran) ", International Journal of Transportation Engineering, Vol. 1, No. 3, pp.199-210
-Ruhazwe, E. and Chimba, E.  )2013 ("Cellular automata in pedestrian simulation and modeling-a literature review", Graduate Research Assistant, Department of Civil and Architectural Engineering, Tennessee State University.
-Schadschneider, A., Klingsch, W., Klüpfel, H., Kretz, T., Rogsch, C. and  Seyfried, A. (2011) "Evacuation dynamics empirical results, modeling and applications", In Extreme Environmental Events (pp. 517-550), Springer New York.
-Teknomo, K., Takeyama, Y. and Inamura, H. (2000) "Review on microscopic pedestrian simulation model", Proceedings Japan Society of Civil Engineering Conference, Morioka, Japan.
- Weifeng, F., Lizhong, Y. and Weicheng, F. (2003) “Simulation of bi-direction pedestrian movement using a cellular automata model”, Physica, A 321, pp. 633-640.