مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در دنیای امروز برطرف‌کردن نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران در منزل دارای فواید متعددی است. با ارائه خدمات درمانی به صورت منظم و به‌موقع، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، روند بهبودی بیمار نیز سرعت می‌یابد. به عنوان مثال، با جایگزینی همودیالیز با دیالیز صفاقی-که در منزل قابل انجام است- هم اسباب آسایش بیماران تامین می‌گردد و هم در بخش زیادی از هزینه‌های بهداشت و درمان صرفه‌جویی می‌شود. در این مقاله دو مدل ریاضی برای مساله مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه با شرایط گذاشت و برداشت به‌صورت همزمان و با در نظرگرفتن پنجره‌های زمانی نرم برای ملاقات بیماران دیالیز صفاقی توسعه داده شده است. مدل ارائه شده بر اساس مشکلات مشاهده شده در بخش همودیالیز بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران پایه‌ریزی شده و کاربردی است. در طراحی مدل مفروضات واقع‌بینانه‌ای همچون عدم قطعیت موجود در زمان سفر  وسایل نقلیه در نظرگرفته شده ‌است.با توجه به حساسیت موجود در ارائه به موقع خدمات درمانی می‌بایست از رویکردی مناسب برای مواجهه با عدم قطعیت زمان با کمترین ریسک ممکن استفاده شود؛ از طرفی رویکرد ارائه شده نباید هزینه‌های مدل را بی‌دلیل بالا ببرد. نتایج  به‌دست آمده از حل مدل نشانگر آن است که مدل استوار ارائه شده در بدترین شرایط ممکن هیچ نقض محدودیتی ندارد؛ به عبارت دیگر با استفاده از این مدل امکان ارائه بموقع خدمات درمانی افزایش می‌یابد. همچنین با درنظر گرفتن هزینه‌ فرصت از دست رفته، سطح محافظه‌کاری نحوی تنظیم می‌شود تا هزینه مدل از مقدار اسمی بهینه فاصله چندانی نگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Robust Periodic Vehicle Routing Problem of the Home Healthcare of Peritoneal Dialysis patients

نویسندگان [English]

  • Mona Issabakhsh 1
  • Seyed Mahdi Hosseini-Motlagh 2
  • Mohammadreza Ghatreh-Samani 3
1 MSc Student, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Satisfying the healthcare needs of patients at home have many advantages in today’s world. Providing an orderly health services both decreases the costs and speeds up healing of patients. For instance by replacing hemodialysis with peritoneal dialysis which can be done at home, patients feel more comfortable and the medical expenses would be lower. In this paper a periodic robust vehicle routing mathematical model with simultaneous deliveries and pickups and soft time windows to serve peritoneal dialysis patients at home is developed. The model is built according to the issues and problems which are seen in dialysis center of Hasheminejad kidney center. It has been tried to consider realistic assumptions in the model design, such as the uncertainty in the travel time of the vehicle. Having the sensitiveness of providing timely healthcare service in mind, a method should be applied to face the uncertainty in time which guarantees minimum risk. Moreover, considering a cost term called “lost opportunity”, the presented robust model should not be too conservative and impose on huge unnecessary costs. Results show that the presented robust model at the worst condition or in other words at the maximum uncertainty level has no constraint violations. It means that by using this model the chance of providing timely health service would be enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodic vehicle routing problem
  • simultaneous delivery and pickup
  • soft time windows
  • Home healthcare
  • peritoneal dialysis
  • Uncertainty
  • robust optimization
-مجیدی، س، حسینی مطلق، س.م، یعقوبی، س، جوکار ع. (1394) " استفاده از جستجوی همسایگی انطباقی برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه سبز با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره زمانی سخت "، نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، جلد 3، شماره 6, ص. 149-165.
-قطره سامانی، م.ر، حسینی مطلق س.م، یعقوبی، س، جوکار، ع. (1395) "ارائه یک مدل احتمالی استوار چند هدفه برای مسأله مکان‌یابی-مسیریابی دو سطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی (به همراه نمونه کاربردی)"، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، دوره هشتم، شماره 1، ص53-73‎.
-کنسرسیوم دیالیز ایران "سالنمای دیالیز ایران"، خرداد 1393
-Barnhart, Cynthia, Johnson, Ellis, L, Nemhauser, George L., Savelsbergh, Martin W. P. and Vance, Pamela H. (1998) "Branch-and-price: Column generation for solving huge integer programs", Operations research, Vol. 46, No. 3, PP. 316-329.
-Begur, Sachidanand V, Miller, David M, and Weaver, Jerry R. (1997) "An integrated spatial DSS for scheduling and routing home-health-care nurses", Interfaces, Vol. 27, No. 4, PP. 35-48.
-Beltrami, Edward J, and Bodin, Lawrence D. (1974) "Networks and vehicle routing for municipal waste collection" Networks, Vol. 4, No. 1, PP. 65-94.
-Ben-Tal, Aharon, El Ghaoui, Laurent, and Nemirovski, Arkadi (2009) "Robust optimization", Princeton University Press.
-Ben-Tal, Aharon and Nemirovski, Arkadi (1998) "Robust convex optimization", Mathematics of operations research, Vol. 23, No. 4, PP. 769-805.
-Bertels, Stefan and Fahle, Torsten (2006) "A hybrid setup for a hybrid scenario: combining heuristics for the home health care problem", Computers and Operations Research, Vol. 33, No. 10, PP. 2866-2890.
-Bertsimas, Dimitris and Sim, Melvyn (2004) "The price of robustness", Operations research, Vol. 52, No. 1, PP. 35-53.
-Braekers, Kris, Hartl, Richard ., Parragh, Sophie N. and Tricoire, Fabien (2016)" A bi-objective home care scheduling problem: Analyzing the trade-off between costs and client inconvenience", European Journal of Operational Research, Vol. 248, No. 2, pp. 428-443.
-Bredstrom, David, and Rönnqvist, Mikael. (2007) "A branch and price algorithm for the combined vehicle routing and scheduling problem with synchronization constraints", NHH Dept. of Finance and Management Science Discussion Paper
-Cappanera, Paola and Scutellà, Maria Grazia (2013) "Home care optimization: impact of pattern generation policies on scheduling and routing decisions", Paper presented at the International Network Optimization Conference.
-Cappanera, Paola, Scutellà, Maria Grazia and Visintin, Filippo (2014) "Home care Services delivery: equity versus efficiency in optimization models". Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Health Care Systems Engineering.
-Castillo-Salazar, J. Arturo, Landa-Silva, Dario and Qu, Rong (2014) "Workforce scheduling and routing problems: literature survey and computational study", Annals of Operations Research, PP. 1-29.
-Cheng, Eddie and Rich, Jennifer Lynn (1998) "A home health care routing and scheduling problem", URL http://citeseerx. ist. psu. edu/viewdoc/summary.
-Christofides, Nicos and Beasley, John E. (1984) "The period routing problem", Networks, Vol. 14, No. 2, PP. 237-256.
-Dohn, Anders, Rasmussen, Matias Sevel, Justesen, Tor and Larsen, Jesper (2008) "The home care crew scheduling problem", Paper presented at the Proceedings of the 1st International Conference on Applied Operational Research (ICAOR’08), Yerevan, Armenia. Lecture Notes in Management Science.
-El Ghaoui, Laurent, Oustry, Francois and Lebret, Hervé (1998) "Robust solutions to uncertain semidefinite programs". SIAM Journal on Optimization, Vol. 9, No. 1, pp. 33-52.
-Fischetti, Matteo and Monaci, Michele (2009) "Light robustness", Robust and online large-scale optimization, Springer,  pp. 61-84.
-Fisher, Marshall L. and Jaikumar, Ramchandran (1981) "A generalized assignment heuristic for vehicle routing", Networks, Vol. 11, No. 2, pp. 109-124.
-Jokar A and Hosseini-Motlagh SM. (2015). "Impact of Capacity of Mobile Units on Blood Supply Chain Performance: Results from a Robust Analysis". International Journal of Hospital Research, Vol. 4, No. 3, pp. 109-114.
-Kergosien, Yannick, Lenté, Christophe and Billaut, Jean-Charlesp (2009) "Home health care problem: An extended multiple traveling salesman problem", Paper presented at the 4th Multidisciplinary International Conference on Scheduling: Theory and Applications (MISTA'09), Dublin (Irlande).
-Kergosien, Yannick, Ruiz, A. and Soriano, P. (2014) "A routing problem for medical test sample collection in home health care services", Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Health Care Systems Engineering.
-Klarenbach, Scott and Manns, Braden (2009) "Economic evaluation of dialysis therapies", Paper presented at the Seminars in nephrology.
-Lanzarone, Ettore, and Carello, Giuliana. (2014) "Applying the cardinality–constrained approach in health care systems: the home care example", Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Health Care Systems Engineering.
-Li, Zukui, Ding, Ran and Floudas, Christodoulos A. (2011) "A comparative theoretical and computational study on robust counterpart optimization: I. Robust linear optimization and robust mixed integer linear optimization", Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 50, No. 18, pp. 10567-10603 .
-Liu, Ran, Xie, Xiaolan, Augusto, Vincent and Rodriguez, Carlos (2013) "Heuristic algorithms for a vehicle routing problem with simultaneous delivery and pickup and time windows in home health care", European Journal of Operational Research, Vol. 230, No. 3, pp. 475-486.
-Liu, Ran, Xie, Xiaolan and Garaix, Thierry (2014) "Hybridization of tabu search with feasible and infeasible local searches for periodic home health care logistics", Omega,Vol. 47, pp. 17-32.
- Hosseini-Motlagh, S. M., Majidi, S., Yaghoubi, S., & Jokar, A. (2017) "Fuzzy green vehicle routing problem with simultaneous pickup-delivery and time windows". RAIRO-Operations Research.
-Mulvey, John M., Vanderbei, Robert J. and Zenios, Stavros A. (1995) "Robust optimization of large-scale systems". Operations research, Vol. 43, No. 2, pp. 264-281.
-Nickel, Stefan, Schröder, Michael and Steeg, Jörg. (2012). "Mid-term and short-term planning support for home health care services". European Journal of Operational Research, Vol. 219, No. 3, pp. 574-587.
-Rastegar-Panah MM, Hosseini-Motlagh SM, Babaei E and Noughani F. (2013). " Use and Usefulness of Social Network Analysis in the Primary Health Context", International Journal of Hospital Research, Vol. 2, No. 4, pp. 177-186.
-Riahi, N., Hosseini-Motlagh, S. M. and Teimourpour, B. (2013) "Three-phase Hybrid Times Series Modeling Framework for Improved Hospital Inventory Demand Forecast", International Journal of Hospital Research, Vol. 2, No. 3, pp. 130-138.
-Rubin, Haya R., Fink, Nancy E., Plantinga, Laura C., Sadler, John H., Kliger, Alan S. and Powe, Neil R. (2004) "Patient ratings of dialysis care with peritoneal dialysis vs hemodialysis", Jama, Vol. 291, No. 6, pp. 697-703.
-Russell, R. and Igo, Wayne (1979) "An assignment routing problem", Networks, Vol. 9, No. 1, pp. 1-17
-Soyster, Allen L. (1973) "Technical note—convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming", Operations Research, Vol. 21, No. 5, pp. 1154-1157.
-Tan, C. C. R. and Beasley, J. E. (1984) "A heuristic algorithm for the period vehicle routing problem", Omega, Vol. 12, No. 5, pp. 497-504.
-Torres-Ramos, Andrés Felipe, Alfonso-Lizarazo, Edgar Hernán, Reyes-Rubiano, Lorena Silvana and Quintero-Araújo, Carlos Leonardo (2014) "Mathematical model for the home health care routing and scheduling problem with multiple treatments and time windows", Paper presented at the Proceedings of the 1st International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Science and Engineering (MMCTSE 2014).
-Trautsamwieser, Andrea, Gronalt, Manfred and Hirsch, Patrick (2011) "Securing home health care in times of natural disasters". OR spectrum, Vol. 33, No. 3, pp. 787-813.
-Treharne, Catrin, Liu, Frank Xiaoqing, Arici, Murat, Crowe, Lydia and Farooqui, Usman (2014) "Peritoneal dialysis and in-centre haemodialysis: a cost-utility analysis from a UK payer perspective",  Applied Health Economics And Health Policy, Vol. 12, No. 4, pp. 409-420.
-Workeneh, Biruh, Guffey, Danielle, Minard, Charles G. and Mitch, William E. (2015) "Causes for withdrawal in an urban peritoneal dialysis program", International journal of nephrology, 2015
-Yalçındağ, Semih, Matta, Andrea, Şahin, Evren, and Shanthikumar, J George. (2014). "A Two-Stage Approach for Solving Assignment and Routing Problems in Home Health Care Services". Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Health Care Systems Engineering.