ارایه مدل برنامه ریزی زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در راه آهن ایران، قوانین، محدودیتها و نیازهای ویژه ای وجود دارد که برنامه ریزی حمل و نقل ریلی باید متناسب با این نیازها به صورت جامع در نظر گرفته شود. در این مطالعه، یک مدل بهینه سازی جدید برای مدل سازی شبکه ریلی ارایه شده است. این مدل به منظور تولید جدول زمانبندی حرکت قطارهای مسافری و باری در مسیرهای تک خطه ریلی ارایه شده است. از ویژگیهای بارز این مدل، متناسب بودن آن با محدودیتهای خاص مربوط به مسیرهای ریلی ایران است. مدل با هدف کمینه کردن مجموع تأخیر قطارهای مسافری و باری در مسیرهای رفت و برگشت است. نوآوری اصلی مدل، ارایه دسته محدودیتهایی برای بررسی و ارزیابی ظرفیت خطوط پهلوگیری در ایستگاهها و نیز توقف، برای ادای فریضه نماز در ایستگاهها است. محدودیتهای ارزیابی ظرفیت خطوط پهلوگیری، کفایت تعداد خطوط پهلوگیری برای توقف قطار در آن ایستگاه را بررسی و امکان توقف یا عبور قطار را مهیا میکند و یا برنامه به نحوی تغییر می کند تا ظرفیت خالی برای ورود قطار به ایستگاه فراهم شود. محدودیتهای اقامه نماز تنها برای قطارهای مسافری بکار گرفته می شوند و به بررسی امکان تلاقی زمان سفر هر قطار با بازه زمانی اقامه نماز می پردازد و در صورتی که قطار ناگزیر به توقف برای نماز در یکی از ایستگاههای بین راهی است، بهترین ایستگاه انتخاب می شود. ورودیهای مدل، شامل خصوصیات شبکه ریلی، نوع قطارها و نیز زمانهای مجاز برای اقامه نماز هستند. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، مسائل آزمایشی توسط نرم افزار لینگو حل شده اند. با استفاده از مدل پیشنهادی، می توان زمانبندی حرکت قطارهای مسافری و باری در مسیرهای تک خطه ریلی ایران را به صورت مکانیزه انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a New Train Scheduling Model Considering the Special Constraints of the Single-track Corridors for Iran Railways

چکیده [English]

Iranian rail network has special preferences and constraints that have persuaded transportation planners to consider these constraints in their schedules. The aim of this study is to develop a new mathematical model for train scheduling problem in the single-track railways. The model consists of both passenger and freight trains. The main innovation of the model is to develop the new constraints for assessing the capacity of the siding tracks in the stations for all trains and other new constraints specialized for the passenger trains to be stopped in one station in order to let the passengers do their prayers. The objective of the suggested model is to minimize the total delays of passenger and freight trains for both directions. In order to assess the application of the model, three test problems are solved by Lingo software. Using this model, it is possible to complement the time-tabling for single-track railways automatically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway transportation planning
  • optimization
  • prayers
  • station capacity
  • Iranian Railway Transportation