تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن

چکیده

ادوات انشعاب (سوزنها) در خطوط راه آهن به علت ساختار پیچیده و ناپیوسته حاکم، به عنوان یکی از مهم ترین نقاط ضعف زیرساختهای ریلی محسوب می شوند. از این رو ارزیابی و پیش بینی امکان خروج از خط در محل این ادوات از دیدگاه بهره برداری و نگهداری، دارای اهمیت ویژه ای است. این موضوع به عنوان یک مسئله اندرکنش خط و قطار تابع پارامترهای مختلفی از جمله مشخصات هندسی و سازه ای خط و نیز مشخصات دینامیکی وسیله نقلیه ریلی، اعم از سرعت و بار محوری است. بنابراین، انجام تحلیلهایی که بتواند پارامترهای مختلف مؤثر بر مسئله را منظور کرده و با دقت مناسبی امکان خروج از خط را ارزیابی کند، اهمیت قابل ملاحظه ای خواهد داشت. در تحقیق پیش رو، ارزیابی پارامترهای مؤثر بر پدیده خروج از خط یک واگن تک در محل سوزن با بهره گیری از نتایج تحلیلهای حساسیت صورت گرفته، ارایه شده است. برای این منظور، مدلسازی عددی ناوگان منتخب باری و مسافری در محل سوزن استاندارد با استفاده از نرم افزار دینامیکی ADAMS/RAIL انجام گرفته و تأثیر پارامترهای هندسی و سازه ای سوزن و پارامترهای بهره برداری ناوگان (بار محوری و سرعت) بر معیار خروج از خط ارزیابی شده است. نتایج ارزیابیها حاکی از آن است که عرض خط در کنار سرعت عبوری ناوگان بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که سختی یکنواخت خط ریلی، تأثیری کمتر از 4 درصد را در نتایج تحلیل نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Note Effects of Rail Track Parameters at the Switch on a Wagon Dِerailment

چکیده [English]

Switches in railway tracks have discrete and complicated structures. Therefore these points are one of the most dangerous parts of a railway track. As an operational and maintenance approach it is important to evaluate and predict derailment probability in these points. As a train-track interaction problem, this phenomenon is influenced by switch geometry, switch structure and dynamic characteristic of railroad vehicle like velocity and axle load. Therefore it is important to run analyses that contain these factors and be able to evaluate the vehicle derailment phenomena. In this research, evaluation of the effective parameters on derailment of a wagon is presented considering the results of vast sensitivity analyses. For this goal, dynamical modeling of the chosen both freight and passenger wagons in a switch track using ADAMS/RAIL is developed and the effects of the switch geometry, switch structure and operational parameters of the vehicles are studied in derailment. The results showed that track gauge as well as speed had the most impacts on derailment while the even track stiffness changed the results less than 4 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Switch track
  • derailment
  • Sensitivity analysis
  • Neural Network