بررسی اجزای محدود رفتار تیرهای بتنی تقویت شده پلها با مواد کامپوزیتی

چکیده

نتایج آزمایشگاهی نشان می دهند که تقویت خمشی تیرهای بتنی با پلیمرهای مسلح شده با الیاف کربنی CFRP رضایت بخش است. در این مقاله از روش چسباندن خارجی  (EB) و جایگذاری نزدیک سطح (NSM) برای تقویت تیرهای بتن مسلح در پلها استفاده شده است و میزان کارآمدی روشهای نامبرده بر افزایش ظرفیت خمشی تیرهای بتنی یی که تحت بارهای یکنواخت قرار گرفته اند، ارزیابی شده است. ابتدا، نتایج آزمایشگاهی سه تیر دارای ویژگیهای مختلف با نتایج به دست آمده از مدل عددی و نتایج محاسبه شده بر اساس آیین نامه      ACI مقایسه شده است. نتایج، سازگاری مناسبی با نتایج مدلهای ساخته شده توسط Ansys دارند. سپس تاثیر نحوه آرایش، تعداد لایه ها، مقدار ورق CFRP در روش EB ، و تعداد شیارها و ابعاد شیار در روش NSM و تاثیر مقاوم سازی بر سازه های پیش بارگذاری شده، بر روی شاه تیرهای بتنی واقعی پل 42 ساله ای Interstate که توسط Aidoo و همکارانش، به نام نمونه کنترل و نمونه های تقویت شده به روش EB و NSM تحت بار یکنواخت تا مرحله شکست، مورد آزمایش قرار گرفته بودند، به وسیله مدلهای رایانه ای، ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که نمودار بار- تغییر مکان با نتایج آزمایشهای گزارش شده تطابق خوبی دارند، و با افزایش نسبت CFRP در مقطع، ظرفیت باربری نمونه ها تا 30%افزایش یافته، ولی با تغییر تدریجی تعداد لایه های ورق CFRP از 4 لایه در وسط تا یک لایه در نواحی تکیه گاه در طول تیر نسبت به تیر کنترل افزایش مقاومت برابر 32/3%است. همچنین با افزایش یک نسبت یکسان از CFRP ، تیرهای تقویت شده به روش NSM ، به مقاومت نهایی بیشتری (10%) نسبت به تیرهای تقویت شده به روش EB رسیده اند. در ضمن مقاومت نهایی تیرهای تقویت شده به پیش بارگذاری تیرها وابسته نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finite Element Study of Behavior of RC Bridge Beams Strengthened with CFRP

چکیده [English]

The experimental results show that using Carbon Fiber Reinforcement Polymer (CFRP) is an effective mean for strengthening RC beams. This study focuses mainly on the flexural performance of reinforced concrete bridge beams strengthened with two different (CFRP) systems: Externally Bonded Strips (EB) and Near Surface Method Strips (NSM), and evaluate the efficiency of this tow techniques in increasing the load carrying capacity of concrete beams subjected to bending due to monotonic loads. At first, the results from the FE models are compared with the ACI440 provisions and the experimental data for three beams with different conditions from researches that are in good agreement. Furthermore, the FE models were extended to simulate the behavior of full-scale bridge girders recovered from a 42-year old Interstate bridge and examined by Aidoo et al. The specimens had been retrofitted with EB and NSM techniques and subjected to monotonic loading to failure. The load deflection plots obtained from numerical study show good agreement with the experimental plots reported by Aidoo, et al. After that, the models were used to examine the influence of arrangement, number, amount of CFRP in EB technique and number of grooves, dimension of grooves, in NSM technique, on the strength and ductility of FRP strengthened beam. The effect of retrofitting on unloaded and preloaded beams was studied too. The results indicate that, increasing the percentage of CFRP increases the ultimate strength by 30%. But by changing the number of layers from 4 to 1 at the center toward the supports, the ultimate load increases 33.3% in comparison with reference beam, and the beams strengthened with NSM achieved higher ultimate load (10 per cent) than beams strengthened with EB. The level of preload, prior to the installation of CFRP, does not affect the overall behavior of the strengthened specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reinforced concrete bridges
  • Carbon Fiber Reinforcement Polymer
  • beams
  • strengthening
  • Finite Element