بررسی تأثیر برخی عوامل مربوط به شخص و وسیله نقلیه بر وضعیت تقصیر در سوانح ترافیکی کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

بین افراد مقصر و غیر مقصر در تصادف رانندگی تمایزهایی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سن، جنس، نوع گواهینامه، سرعت و نوع وسیله نقلیه بر نوع تقصیر در تصادفات است. دریک بررسی پیمایشی 557182 تصادف به روش census با پیامد مقصر و غیر مقصر بودن در تصادفات وارد مطالعه شدند. متغیر های مورد بررسی سن، جنس، نوع گواهینامه، سرعت و نوع وسیله نقلیه هستند و یافت هها در قالب آمار توصیفی ارایه شده و تحلیل آنها با آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفته است. نتایج نشان داد عامل سن تأثیری بر مقصر بودن نداشته است. در محورهای درون شهری، مردان شانس بیشتر (20/1 =OR) و در محورهای برون شهری شانس کمتری (0/499=OR) برای مقصر بودن داشتند. در محور های برون شهری مؤثرترین فاکتور، سرعت (3/60 =OR)است. شانس مقصر بودن برای گواهینامه ب 1 در هر دو محور درون و برون شهری به ترتیب 2/99و 2/68و شانس مقصر بودن موتورسیکلت در هر دو محور درون و برون شهری به ترتیب 1/76و 2/19بود. در محورهای برون شهری شانس مقصر بودن در رخداد سوانح ترافیکی توسط عامل سرعت تا نزدیک پنج برابر بیشتر از محورهای درون شهری است. توصیه می شود با توجه به عامل سرعت و جنسیت در راکبین موتورسیکلت خصوصاً در محورهای برون شهری برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب توسط سازمانهای ذیربط صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Some Person and Vehicle Related Factors on Offenses Status of Road Traffic Injuries in Iran

چکیده [English]

There is discrepancy between offence and non-offence driving behaviors. This study aims to determine the effect of some of person and vehicle related factors on offenses status of road traffic injuries. A descriptive study was carried out by census method of 557182 subjects with offence and non-offence outcomes. Variables such as: age, sex, speed, license and vehicle type were studied. Findings is presented by descriptive statistic and analyzed by binary logistic regression test. Results showed: age factor had no impact on offence. Males were more offence than females (OR=1.205) in urban ways and lower offence than in sub urban ways (OR=0.499). The most effective factor was speed (OR=3.60) in sub urban ways. B1 type license in urban and suburban were (OR =2.998, OR =2.682) and motorcycle were (OR =1.762, =2.190 respectively on offence status). The chance of offence in injury occurrence by speed factor was five times more in suburban axes. Based on speed factor, gender and among motorcyclist especially in suburban axes appropriate planning and strategy by authorized organization is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offence
  • Crash
  • urban road
  • suburban axes
  • Injury