بررسی تاثیر تحریکات لرزه ای با شتاب اوجهای مختلف در رفتار خطوط ریلی با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

خطوط بالاستی از مهم ترین زیرساختهای آسیب پذیر شبکه خطوط ریلی در زمان وقوع و پس از وقوع زلزله است که با وجود اهمیت کارآیی مناسب آن در سیر ایمن قطار، مطالعات اندکی در خصوص میزان تاثیرپذیری این خطوط در شرایط زلزله انجام شده است بنابراین در مقاله حاضر که ابتدا یک مدل سه بعدی اجزاء محدود مناسب برای تحلیل لرزه ای، توسعه داده شده که در آن ریلها و تراورسها با استفاده از المانهای تیر خمشی به عنوان روسازه خط و بالاست و زیربالاست با استفاده از المانهای جرم- فنر- میراگر به عنوان زیرسازه خط مدلسازی شده است. در مدل مذکور اثر مقاومت خط در راستای طولی و جانبی با استفاده از مدل فنر در نظر گرفته شده است. اعتبار سنجی مدل با انجام مقایسه بین نتایج حاصل از آزمایش میزلرزه و نتایج به دست آمده از تحلیل عددی لرزه ای انجام گرفته است. در ادامه، رفتار خطوط ریلی بالاستی در برابر زلزله با ساخت شتابنگاشت مصنوعی بررسی شده است. شرایط سازه ای خط شامل نیروهای محوری،  نیروهای برشی و لنگرهای خمشی ایجاد شده در ریلها و تراورسها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که حداکثر تغییرمکان طولی و جانبی خط به ترتیب از مقدار 0/07و 20/35میلیمتر در تحریک با شتاب اوج 200 gal به مقدار0/035 و 101/8میلیمتر در تحریک با شتاب اوج  1000 gal       می رسد که می تواند موجب مشکلات بهره برداری از خط شود. نتایج همچنین نشان می دهند هرچند تحریکات لرزه ای تاثیرسازه ای قابل توجهی بر تراورسها ندارند، اما می توانند بر ریلها اثرات نامطلوبی برجای گذارند، بویژه آن گه موجب کمانش آنها حتی در شتاب اوجهای پایین می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Seismic Behavior of Railway Track in Earthquake Excitation with Various Peak Ground Acceleration Using 3D Numerical Model

چکیده [English]

Seismic stability of infrastructures against earthquakes is one of the most important engineering challenges in railway transportation systems. Present literature shows that there are many considerable technical shortages in this issue. Therefore a 3D FE model including the beam elements for modeling the rails and sleepers as track superstructures components, a series of lumped masses with spring and dashpot for modeling the ballast, subballast and subgrade as track substructure components and a number of stiffness and damping for considering of longitudinal and lateral resistance was developed. For validation of the model, comparing the results of a shaking table test with seismic analysis outputs of the model is compared. Accordingly this numerical model can be employed for seismic railway track analysis. The influence of earthquake on seismic behavior of railway track by imposing the artificial accelerograms with variation of peak ground accelerations (PGA) from 200gal to 1000gal was studied. For above mentioned assessments, the operational conditions including longitudinal and lateral deflections of track, as well as structural conditions consisting of axial forces, shear forces and bending moments of rail and sleeper were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic analysis
  • Railway track
  • 3D numerical model
  • Peak Ground Acceleration