امکان سنجی آزمایشگاهی استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

امروزه به دلایل زیست محیطی، بازیافت مواد زاید و استفاده مجدد آنها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. خرده های آسفالت بازیافتی (RAP) نوعی مواد زائد اند که ممکن است اثرات نامطلوبی برمحیط اطراف خود داشته باشند. با توجه به خواصی که از این مصالح گزارش شده است، تا کنون راهکارهای گوناگونی برای استفاده مجدد این مصالح ارایه شده است. یکی از کاربردهایی که به تازگی مورد توجه قرارگرفته استفاده از این مصالح (RAP) در مخلوطهای سیمانی از جمله بتن است. این در حالی است که مصالح خرده آسفالت بازیافتی به طور متداول در جاده ها و راهها یافت شده و از این رو مطلوب است که بتوان آنها را در مخلوطهای متداول مورد استفاده در ساخت روسازی راهها استفاده کرد. از این روی بتن غلتکی که مخلوطی بتنی و دارای شرایطی منحصر به فرد از جهت سادگی اجرا و کم هزینه بودن است به عنوان مخلوط پایه انتخاب شد. در این تحقیق جایگزینی سنگدانه های خرده آسفالت بازیافتی به عنوان بخشی از سنگدانه مخلوط بتن غلتکی در سه حالت - 1 جایگزینی در ریزدانه و درش تدانه - 2 جایگزینی فقط در ریزدانه  -3جایزگزینی فقط در درشت دانه، و با درصدهای 40،20،10،0 و80صورت پذیرفت . نتایج آزمایشها نشان دادکه استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان بخشی از سنگدانه بتن غلتکی روسازی تاثیری بر روانی، تراکم پذیری، مقادیر سیمان و آب مخلوط نداشته است، اما مقاومت فشاری با افزایش هرچه بیشتر درصد استفاده از خرده آسفالت بازیافتی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation About Utilization of Recycled Asphalt Pavements as a Substitute for Aggregates in Roller Compacted Concrete Pavements

چکیده [English]

Due to the critical situation of environmental issues, waste materials recycling and their reusing has been a research interest for many researchers. Recycled Asphalt Pavement (RAP) is a waste material which may have unfavorable influence on its surrounding environment. Considering the reported characteristics of these materials, different strategies to reuse RAP’s have been introduced. One of these applications recently noticed by the researchers is using RAP’s in cement mixtures such as concrete. As RAP is mainly collected from roadsides and highways, so it is desirable to use it in common mixtures for roads pavements. Hence, Roller Compacted Concrete - a concrete mixture with unique featues such as ease of application and low cost- was selected as the basic mixture. In this research, replacing a part of aggregates with RAPs in three states was carried out: 1- with fine and coarse aggregates, 2- with just fine aggregates, and 3- with just coarse aggregates, with ratios of 0, 10, 20, 40, and 80 percentages. Tests results indicated that use of RAPs as a part of aggregates in pavement Roller Compacted Concrete has no effect on the consistency of concrete compressibility, and cement and water batches; however, the compressive strength is reduced by increased quantity of RAP aggregates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller Compacted Concrete (RCCP)
  • Recycled Asphalt Pavement (RAP)
  • Recycling
  • concrete compressive strength
  • Vebe time test