بررسی مقاومت رنگ ترافیکی پایه آبی در برابر سایش توسط دستگاه آزمایش سایش در شرایط خیس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

مقاومت رنگهای ترافیکی پایه آبی در برابر سایش ناشی از عبور ترافیک ، یکی از چالشهای مهم در زمینه مدیریت شهری است . تصمیم گیریها در این زمینه بایستی به گونه ای صورت پذیرد که ایمنی رانندگان و عابرین را کاملاً مد نظر داشته باشد، ضمن آن که با توجه به وسعت کاربرد رنگهای ترافیکی، از رنگهایی استفاده شود که کمترین مشکلات زیست محیطی را ایجاد کرده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند.
در این پژوهش مقاومت یکی از رنگهای متداول ترافیکی پایه آبی مورد استفاده در خط کشی های معابر وراههای کشور در برابر سایش مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش سایش در شرایط خیس (WTAT) و بر اساس شرایط محیطی متفاوت بر روی نمونه های آسفالتی انجام شد. نمونه ها پس از آزمایش به دو روش استاندارد های AS/NZS 4049 استرالیا و EN1824 اروپا مورد ارزیابی قرار گرفتند بر پایه نتایج حاصله از آزمونها و بررسیهای صورت گرفته، رنگ ترافیکی پایه آبی مورد تحقیق، عملکرد مطلوبی در شرایط خشک داشته و عملکرد آن در شرایط شبیه سازی شده زمستانی )وجود آب نمک و شن( مناسب تشخیص داده شد این رنگ با توجه به داشتن قابلیت بازتاب بهتر نور در مقایسه با رنگهای پایه حلالی موجود و همچنین سازگاری با محیط زیست، می تواند جایگزین مناسبی برای رنگهای ترافیکی پایه حلالی در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Abrasion Resistance of Water-borne Traffic Lights by Abrasion Test Machine, in Wet Conditions

چکیده [English]

Abrasion resistance of water-borne traffic paints caused by traffic flow is one of the most important challenges in urban traffic management. Road marking policy should be made in a manner to assure drivers and pedestrian’s safety. In addition, according to the wide ranges of traffic paints application, the paints with adverse environmental impacts should not be used. In this research abrasion resistance of one type of water-borne traffic paint, used in pavement marking in the city of Tehran, has been evaluated. Wet Track Abrasion Test was performed on samples at different conditions. Moreover field works in several streets of Tehran have been evaluated by means of different methods. The evaluation process consists of AS/NZS 4049 and EN 1824.According to laboratory testing results, the water-borne traffic paint used, had good performance in dry conditions. In addition, its performance in simulated winter maintenance conditions (i.e. in presence of sand and salt) was studied. This type of paint showed to have less environmental impacts and exhibited greater retro- reflectivity in comparison with solvent-borne traffic paints. The easy method of application of these types of paint makes them appropriate alternatives for pavement marking operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water-borne traffic paint
  • Abrasion resistance
  • wet track abrasion test
  • image processing