تحلیل و پیش بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونلسازی (مطالعه موردی: پروژة خط 2 قطار شهری تبریز)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

به طور کلی محیط زمین در ابتدا تحت فشار ناشی از تنشهای طبیعی بوده و هرگونه دستخوردگی همانند حفر تونل این وضعیت تنش را مختل کرده و سبب پدید آمدن تغییر مکانهایی در مقطع زمین می شود که اگر این تغییر مکانها در محدوده استاندارد نباشند، موجب بروز مشکلاتی در ساختارهای سطحی و زیر سطحی می شوند که گاهی خسارتهای زیادی را به دنبال دارند. در این مقاله با مطالعه و بررسیهای متعدد تحلیلی به کمک نرم افزار پلکسیس دو بعدی 8.2 در مورد ویژگیهای نشست زمین در اثر حفر تونلهای مترو در مناطق شهری، کوشش شده است که ارتباطهایی بین تغییر شکل و جابجائی زمین با مشخصه هایی نظیر وزن واحد خاک، مدول الاستیسیته، قطر تونل، عمق محور تونل و بعضی کمیتهای دیگر به دست آید و با توجه به تحلیلهای صورت گرفته، نشان داده شده است که چه پارامترهایی و تا چه اندازه می توانند در موارد ذکر شده مؤثر باشند و کدام اهمیت دارند یا حتی فاقد ارتباط یا نقش تعیین کننده هستند. همچنین برای پیش بینی میزان نشست سطح زمین برای خط 2 متروی تبریز برای گمانه شماره  (BH-10)مقادیر حاصله نشان می دهند که میزان نشست سطح زمین تا حد فراوانی به میزان پارامتر انقباض بستگی دارد      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Prediction of Ground Surface Settlements due to Tunneling,Case Study: City of Tabriz Subway

چکیده [English]

Generally, the ground is compressed by natural stresses. Any disturbance such as tunneling, changes the stress distribution and causes some deformations. If such displacements exceed threshold values, they will sometimes develop important problems related to serviceability of the buildings on surface and subsurface structures. This paper includes comprehensive investigations and analysis using a finite element software named Plaxis. The objective of this paper is to study the relationship between deformations and ground surface settlements by means of parameters like soil density, elastic modulus, tunnel diameter and depth of tunnel axis. According to the results, it is observed that these parameters have significant effects. It also shows that to what extent these parameters affect the soil behavior. Also by estimating surface settlements of the second line of City of Tabriz subway in the location of BH-10 borehole, it can be concluded that ground surface settlements, to a large extent, are dependent on contraction, as a significant parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface Settlement
  • Plaxis Software
  • underground excavation
  • Tunneling