متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

 
فرضیات مختلف رفتاری رانندگان در انتخاب مسیر موجود است که یکی از زمینه های توسعه مد لهای انتخاب مسیر رانندگان می باشند. معمولاً انتخاب مسیر بر اساس هزینه عمومی هر گزینه )مسیر( انتخابی صورت می گیرد که البته بصورت قطعی قابل تعیین نیستند. مفهوم عدم قطعیت مدل های انتخاب، منجر به استفاده از مدل های احتمالی و در راس آنها مدل های لاجیت در تخصیص ترافیک شده است. شرط استقلال گزینه های نامرتبط در مد لهای لاجیت-که در مدل لاجیت چندجمله ای نقض می شد-در تحقیقات متعدد، پیشرفت و توسعه مدل های لاجیت جدید را در پی داشته است که از آن به مدل های لاجیت توسعه یافته یاد می شود. در این تحقیق ضمن جمع آوری مبانی ریاضی مدل لاجیت چندجمله ای به همراه مد لهای لاجیت توسعه یافته، این مدل ها بصورت یک جا روی شبکه آلسوپ اجرا و پیاده سازی شد تا امکان سنجی و مقایسه ای بین نتایج آنها صورت گیرد. نتیجه مقایسه، تفاوت در خرو یهای مدل های لاجیت مختلف در حجمهای تقاضای میانی بوده است؛ به نحوی که در حجم های پا یین تقاضا و در حجم های بالای تقاضا )در حدود دو برابر حجم های پا یین تقاضا( تفاوتی در نتایج مدل های مختلف وجود ندارد. جدا از امکان مقایسه و تحقیق نتایج این مد لها روی یک شبکه، بحث پیاده سازی و بکارگیری الگوریتم بارگذاری شبکه، استفاده از توابع هزینه وابسته به حجم، ساختار الگوریتم متوسط متوالی و اثرات تقاطعات نیز در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها