متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

 
فرضیات مختلف رفتاری رانندگان در انتخاب مسیر موجود است که یکی از زمینه های توسعه مد لهای انتخاب مسیر رانندگان می باشند. معمولاً انتخاب مسیر بر اساس هزینه عمومی هر گزینه )مسیر( انتخابی صورت می گیرد که البته بصورت قطعی قابل تعیین نیستند. مفهوم عدم قطعیت مدل های انتخاب، منجر به استفاده از مدل های احتمالی و در راس آنها مدل های لاجیت در تخصیص ترافیک شده است. شرط استقلال گزینه های نامرتبط در مد لهای لاجیت-که در مدل لاجیت چندجمله ای نقض می شد-در تحقیقات متعدد، پیشرفت و توسعه مدل های لاجیت جدید را در پی داشته است که از آن به مدل های لاجیت توسعه یافته یاد می شود. در این تحقیق ضمن جمع آوری مبانی ریاضی مدل لاجیت چندجمله ای به همراه مد لهای لاجیت توسعه یافته، این مدل ها بصورت یک جا روی شبکه آلسوپ اجرا و پیاده سازی شد تا امکان سنجی و مقایسه ای بین نتایج آنها صورت گیرد. نتیجه مقایسه، تفاوت در خرو یهای مدل های لاجیت مختلف در حجمهای تقاضای میانی بوده است؛ به نحوی که در حجم های پا یین تقاضا و در حجم های بالای تقاضا )در حدود دو برابر حجم های پا یین تقاضا( تفاوتی در نتایج مدل های مختلف وجود ندارد. جدا از امکان مقایسه و تحقیق نتایج این مد لها روی یک شبکه، بحث پیاده سازی و بکارگیری الگوریتم بارگذاری شبکه، استفاده از توابع هزینه وابسته به حجم، ساختار الگوریتم متوسط متوالی و اثرات تقاطعات نیز در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodoly and Assessment of Logit Extended Model Applications in Drivers Routing

چکیده [English]

Different drivers' perception in routing is one of motivations to different drivers' routing models. Drivers routing are usually based on undeterminstic general costs of available routs which the fact of uncenteainity is the background of logit models. Independence of Irrelevant alternatives is the core of logit models which is not satisfied in multinominal logit models, therefore extended logit models have been extended to overhelming this problem. Great mathematical literature review of different logit and extended logit models have been investigated in this paper with its methodlogy and usage on unic Allsop and Charlsworth proposed network. Results of these various logit models have been obtained based on proposed procedure and there are evidences that various logit models tend to have same result in low and also high(about twice of low) demands. Between these levels of demand there are different results by each of these models. Beside proposed algorithm for different logit models' applications, the chance to recognize their effect on link volumes and use of volume-based link-cost models are the distictive effort of this paper. The main innovation of the paper came out by taking into account the intersections effects on rout costs and their delays as a cost to network's performance index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logit assignment
  • MSA
  • drivers routing
  • Allsop network
  • extended logit