بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (مطالعه موردی پروژه‌های راه‌سازی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه مهرالبرز

چکیده

انتخاب نوع روش برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه­ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت پروژه­ها به ویژه در زمان تعیین بودجه می­باشد و مسیر اصلی هزینه­های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می­کند. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در چند سال اخیر نوع خاص و جدیدی از فهرست بهای پایه را موسوم به فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن منتشر نموده است و از سوی دیگر کمبود تحقیقات جامع در خصوص بررسی انواع روش‌های برآورد قیمت در این مقاله تلاش شده است نقاط قوت و ضعف بخش­نامه فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در مقایسه با سایر روش­ها نظیر فهارس پایه آحاد بها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نوع روش تحقیق از نوع کیفی بوده و با برگزاری مصاحبه­های ساختار یافته و به کارگیری نتایج در نرم افزار MAXQDA10 تجزیه و تحلیل یافته­ها و دسته بندی نظرات استخراج شده انجام پذیرفته است، موردکاوی پژوهش، پروژه­های راهسازی بوده و لذا نتایج با توجه به نظرات خبرگان در این حوزه قابل اثبات می­باشد. از منظر نتایج به دست آمده مهمترین مزایای این فهرست بها کاهش نسبی ریسک پرداخت به پیمانکار، پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار و عدم پرداخت هزینه حمل مصالح پای کار و همچنین مهمترین ضعف­های این فهرست بها، عدم تأمین شرایط قبل از مناقصه (بندهای 1-1، 1-1، 2-3 بخشنامه) شامل اعتبار، زمین، نقشه، عدم کاربرد مناسب در تونل­سازی و کارهای زیرزمینی و همچنین سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار به شمار می­آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Identification of Strengths and Weaknesses of Integrated Unit Rate Price List for Roads, Airport Runways and Rail Substructure (Case study Road Construction)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Forsatkar
  • Behzad Shahraki
Engineering Department,, Mehr-Alborz University
چکیده [English]

It is of great importance to select the estimation and payment methods in construction projects. The cost estimation is one of the most important stages in project management especially during budget determination. Considering the newly emerged Unit Rate Price Schedule by Budget and Planning Organization and lack of comprehensive studies and researches about this subject we tried to show weaknesses and strengthens of this newly introduced method compared to other ones.
The research method was a qualitative one using structured interviews by means of MAXQDA10 software for results collection and analysis. The results of research are road oriented as the case study was a road construction one.
From the results it is concluded that the most important advantages of this research are relative reduction of payment risk for the contractor, possibility of payment to the contractor for delayed statements compensation and lack of payment to the contractor for the transportation of in-site materials. Simultaneously, the most disadvantages are project start before satisfying tender requirements such as budget allocation, delay of land acquisition and drawings, uselessness in tunnels and underground works as well as the limit of delayed statements compensation to the contractor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Unit Rate List
  • Road Construction
  • cost estimate
- تاریخچه فهرست بها و هدف از تهیه آن omransoft.ir. (1395, تیر12). بازیابی از http://www.omransoft.ir: http://www.omransoft.ir/1440/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7/
 
- حافظ نیا, م. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 
- حسینی, س., & مسلمان یزدی, ح. (1395). مشکلات انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن. چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی.
 
- دانایی فرد, ح., & مظفری, ز. (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی مدیریتی : تأملی بر استراتژیهای ممیزی پژوهشی. پژوهشهای مدیریت سال اول ، شماره اول, ص.131-162.
 
- زیاری, ح., & کریمی, پ. (1387). ارائه مدلی جهت رتبه بندی پروژه های راهسازی با دو رویکرد. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران, 8.
 
- سازمان برنامه و بودجه. (1391). بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن. انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 
- سرمد, ز., بازرگان, ع., & حجازی, ا. (1397). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، آگه.
 
- عباس زاده, م. (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان سال بیست و سوم، شماره ی پیاپی ( 45 )، شماره ی اول, 16.
 
- کتابداری, م., & ساقی, ح. (1395). اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
- گلینی مقدم, گ. (1393). مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش­های پژوهش. فصل نامه نقد کتاب - اطلاع رسانی و ارتباطات سال اول شماره 3 و 4, 8.
 
- مومنی راد, ا., & دیگران. (1392). تحلیل محتوای کیفی در آئین پژوهش : ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامة اندازه گیری تربیتی شمارة 14 ، سال چهارم, 36.
 
- میرزا اسکندری نژاد, م. (1384). نقدی بر فهارس بها و تأملی برفهرست بها آبیاری و زهکشی. نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی, 30.
 
- وثیقی, ب. (1396). شرح و تفسیر فهرست بهای تجمیعی راه و باند فرودگاه فرودگاه. تهران.
- Cantarelli, C., Flyvbjerg, B., & Buhl, S. (2012). "Geographical variation in project cost performance", the. Journal of Transport Geography, Vol 24, pp. 324-331.
 
- Makovšek, D. (2014). "Systematic construction risk, cost estimation mechanism and unit price movements", Transport, Vol 35, ppj135-145.
 
- Odeck, J. (2004). "Cost overruns in road construction—what are their sizes and determinants", Transport Policy, Vol 11(1). ppk43-53.
 
- Sutherland, D. (2009). "Infrastructure Investment: Links to Growth and the Role of Public Policies". OECD, pp 686.