بررسی پتانسیل شیارشدگی و مدول برجهندگی مخلوط آسفالت لاستیکی حاوی الیاف پارافیبر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشجو دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در دهه‌های گذشته، پژوهشگران بسیاری در راستای اصلاح خصوصیات قیر و استفاده از اینگونه قیرها در مخلوط‌های آسفالتی تلاش کرده‌اند. افزودن پودر لاستیک به قیر و تولید آسفالت لاستیکی خصوصیات مطلوبی برای مخلوط آسفالتی ایجاد می‌نماید که گامی در جهت حرکت در مسیر توسعه‌ی پایدار و حفظ محیط زیست خواهد بود. ضعف اساسی این نوع مخلوط آسفالتی، افزایش دماهای اختلاط و تراکم و به موجب آن افزایش هزینه‌های ساخت و صعوبت اجرا است. در این تحقیق سعی شده‌است، اثر افزودنی نیمه‌گرم پارافیبر در کاهش دمای اختلاط آسفالت‌های لاستیکی مورد بررسی قرار گیرد. قیر با دو درصد مختلف 8 و 16درصد پودر لاستیک مخلوط و با سه درصد مختلف 1 ، 2 و 3 درصد وزنی مخلوط آسفالتی افزودنی پارافیبر اصلاح شد. همچنین نمونه‌های مخلوط آسفالتی در دو دمای اختلاط 130و150 درجه به روش مارشال، آماده و سپس متراکم شدند. برای بررسی عملکردی روی نمونه های آسفالتی ساخته شده، آزمایشات مارشال (استحکام و روانی)، خزش دینامیکی و مدول برجهندگی انجام پذیرفت. نتایج آزمون مدول برجهندگی نشان داد که با افزودن پودر لاستیک، به مخلوطهای آسفالتی و همچنین افزایش پارافیبر مدول برجهندگی افزایش می‌یابد. نتایج آزمایش خزش دینامیکی نیز نشان داد که در دمای اختلاط 150 درجه سانتی‌گراد مقاومت شیارشدگی بهتر از نمونه‌های شاهد بوده است. این در حالی است که در دمای اختلاط 130 درجه سانتی‌گراد مقاومت شیارشدگی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درصد پارافیبر مقاومت شیارشدگی آسفالت‌های لاستیکی را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1399