مدل تولید سفرهای اشتراکی خانوارهای شهرهای بزرگ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

3 فارغ التحصیل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

افراد با توجه به نوع نقش و وظیفه‌ای که در خانواده دارند، می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم فرد دیگر، در انتخاب نوع فعالیت و الگوی سفرش تاثیرگذار باشند. در سال‌های اخیر. بیشتر مطالعات برروی تصمیمات سرپرست خانوار یا بطور خاص بر والدین و برخی نیز به صورت خاص برروی سفرهایی از نوع خاص تاکید داشتند. در این مقاله مدلی از جنس لوجیت در نظر گرفته شد که در آن الگوی فعالیت روزانه اشتراکی منتخب توسط اعضای خانوار، تحت تاثیر با مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مدل بر اساس الگوی فعالیت سه گانه «اجباری»، «غیراجباری»، «ماندن در خانه» عمل می‌کند، به بررسی نوعی از ساختار انتخاب می‌پردازد که در آن تمامی ترکیب‌های ناشی از الگوی فعالیت‌های اعضای خانوار تحت عنوان گزینه‌های محتمل خانوار، مدل‌سازی می‌شوند. تابع مطلوبیت هر گزینه شامل مشخصه‌های مختلف فردی و گروهی می‌شود که تعامل افراد مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، حاصل پرسشگریهای صورت گرفته از خانوارهای شهر مشهد بوده که در آن افراد در دستههای مختلف قرار گرفتند. چگونگی رفتار این افراد با مشخصههای مختلف فردی و در قالب ترکیبهای دو نفره مختلف، در انتخاب الگوی فعالیت روزانهشان مورد مدلسازی قرار گرفت. نتایج مدل، تاثیر فرد خانهدار و کودک را در انتخاب الگوی فعالیت اشتراکی و در ترکیبهای مختلف افراد نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تعاملات ازین دست، می‌توان در زمینه حمل‌ونقل، تصمیمات دقیق‌تری در سطح کلان اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 30 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1399