اصلاح خصوصیات دمای میانی و پایین قیر با پلیمر پلی بوتادین رابر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور تهران

2 گروه راه و ترابری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق به منظور افزایش عملکرد قیر در دمای میانی و پایین از پلیمر ضایعاتی پلی بوتادین رابر استفاده گردید. نمونه های قیر 100-85 با درصدهای 1، 2، 3/2، 3، 4، 5 درصد پلیمر با استفاده از دستگاه مخلوط کن برش بالا تهیه گردید. در ابتدا آزمونهای کندروانی چرخشی، نقطه نرمی، درجه نفوذ و کشش پذیری بر روی قیر پلیمری انجام شد. نتایج اولیه تحقیق نشان داد که پلیمر پلی بوتادین رابر موجب افزایش کندروانی و نقطه نرمی و کاهش درجه نفوذ می گردد. در آزمون کشش پذیری، با افزایش مقدار پلیمر خاصیت چسبندگی قیر اصلاح شده کاهش می یابد و با درصدهای بیشتر از 3/2 درصد، میزان کشش پذیری کمتر از 100 می شود. بنابراین 3/2 درصد به عنوان حداکثر مقدار پلیمر پلی بوتادین رابر در آزمون‌های بعدی انتخاب گردید و سپس آزمون رئومتر برش دینامیکی در دمای میانی و رئومتر تیرچه خمشی در دمای پایین برروی نمونه قیر اصلاح شده با درصدهای 1 و 2 و 3/2 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد این پلیمرموجب بهبود عملکرد قیر در دمای میانی و پایین می گردد و می تواند یک درجه دمای پایین قیر را بهبود بخشد. در ادامه جهت ارزیابی نقش این پلیمر در مخلوط آسفالتی آزمون نیم دیسک خمشی در دمای پایین نیز انجام شد و نتایج آزمون مخلوط آسفالتی نشان داد که پلیمر پلی بوتادین رابر با میزان 3/2 درصد وزنی قیر چقرمگی شکست در دمای 10- درجۀ سانتی‌گراد را 65 درصد افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1398