شناسایی عوامل موثر بر انتخاب انجام سفر خرید یا انجام خرید آنلاین (مطالعه موردی: خرید کالاهای دیجیتال)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که افزایش خدمات آنلاین با ایجاد تغییر در رفتار سفر مردم بر وضعیت خدمت‌رسانی در سیستم حمل‌ونقل اثرگذار است. سفر خرید به عنوان یکی از اهداف اصلی سفر موضوع تعداد زیادی از مطالعات است و با افزایش خرید آنلاین تمرکز مطالعات بر آثار وجود امکان این نوع خرید بر رفتار سفر افراد افزایش یافته است. با توجه به دسته‌بندی معمولِ سفرهای با هدف خرید به سفرهای جستجو برای کالا و سفر خرید کالا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر جستجو و خرید آنلاین کالاهای دیجیتال در شهر تهران به بررسی اثر متغیرهای مختلف اجتماعی- اقتصادی، استفاده از اینترنت، نوع و قیمت کالای دیجیتال مورد نظر افراد و اطلاعات مربوط به سفر خرید، بر مطلوبیت جستجو و خرید آنلاین پرداخته است. همچنین اثرگذاری سه عامل تخفیف در قیمت، هزینه ارسال و زمان تحویل کالا را با سناریوهایی آزموده است. نمونه مورد استفاده شامل 324 پرسشنامه آنلاین است و از مدل‌ لوجیت دوگانه برای مدلسازی استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از خصوصیات اجتماعی- اقتصادی، در کنار خصوصیات فروش آنلاین بر هر دو انتخاب انجام/ عدم انجام سفر برای جستجو و خرید کالا اثرگذار است. در مدل‌های دوگانه جستجو و خرید آنلاین، متغیرهای تعداد خوروی شخصی خانوار، ده درصد تخفیف در قیمت کالا و میزان درآمد خانوار 2 تا 5 میلیون تومان دارای تاثیر مثبت هستند. همچنین متغیرهای پرداخت هزینه ارسال توسط مشتری و تحویل کالا در فاصله زمانی بیش از دو روز کاری دارای علامت منفی در مدل‌ها هستند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1398