ضریب همسنگ سواری اتوبوس‌ها برای رژیم اشباع و فوق اشباع در تقاطع‌های چراغ‌دار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه شاهرود

4 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی عمران

چکیده

ازآنجا که ظرفیت راه‌ها معمولا برحسب خودروی سواری بیان می‌شود، بایستی جریان ترافیکی مختلط شامل انواع وسیله نقلیه به جریان همگن (بر حسب خودروی سواری) تبدیل گردد و این کار با استفاده از ضرایب همسنگ سواری امکان‌پذیر هست. مروری بر مطالعات پیشین، نشان داد ضریب همسنگ برای تقاطعات چراغ‌دار به تفکیک رژیم جریان تعیین نشده؛ از شاخص تاخیر که شاخص عملکرد و سطح سرویس تقاطعات چراغ‌دار است استفاده نشده؛ ضریب همسنگ عدد ثابتی درنظر گرفته شده و تاثیر عوامل موثر بر ضریب همسنگ بررسی نشده است. هدف این پژوهش، تعیین ضریب همسنگ سواری اتوبوس‌های عبوری از تقاطعات درون شهری در سه رژیم زیر اشباع، فوق اشباع، و اشباع (یا نزدیک به اشباع) با استفاده از شاخص تاخیر و بررسی عوامل موثر بر ضریب همسنگ سواری است. برای مطالعه موردی، پنج تقاطع در شهر مشهد انتخاب و برای محاسبه تاخیر از روش آیین‌نامه ظرفیت راه‌ها (HCM2016) استفاده شد. نتایج نشان می-دهد در رژیم اشباع، به دلیل ناپایداری جریان، ضریب همسنگ بیشترین مقدار را داراست و در رژیم زیر اشباع به دلیل آزادی عمل خودروهای سواری و خودداری آنها از قرارگیری در پشت اتوبوس، ضریب همسنگ اتوبوس کمی بیشتر از 1 و د رحد یک خودروی سواری است. مقدار ضریب همسنگ به ازای سناریوهای مختلف حجم تردد، درصد خودروهای سنگین، و نسبت سبز محاسبه گردید و سه مدل خطی برای هر کدام از رژیم‌های جریان‌ ارائه گردید. ضریب همسبتگی این مدل‌ها بسیار خوب و بالاتر از 85/0 است. به ترتیب عوامل حجم تردد و نسبت سبز تاثیرگذارترین متغیرها بر ضریب همسنگ هستند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 دی 1398