دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، تیر 1393، صفحه 435-563