الگوریتم ژنتیک دوجنسیتی برای حل مساله زمانبندی تولید و حمل ونقل در سیستم تولید چند مکانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد MBA، دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه استفاده از سیستم های تولید چند مکانی به علت مزایای آن از قبیل کاهش هزینه های حمل و نقل، کاهش تمرکز جمعیت، آلودگی، امکانات و ترافیک در یک منطقه و سرویس دهی بهتر به مشتریان مورد توجه بسیاری از کارخانجات قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی مساله زمانبندی تولید کارگاهی منعطف توزیع شده با دو تابع هدف کیمنه سازی زمانهای تحویل سفارشات و هزینه های تولید و حمل و نقل پرداخته می شود. در این مساله فرض می شود که چند واحد تولیدی در نواحی مختلف جغرافیایی وجود دارند که هر یک از آنها دارای محیط کارگاهی منعطف هستند. هدف این مقاله تعیین نحوه تخصیص سفارشات به واحدهای تولیدی مختلف، تخصیص عملیات به ماشینهای درون هر واحد و تعیین توالی پردازش عملیات تخصیص یافته به هر ماشین به طوری که مجموع هزینه ساخت و حمل و نقل و مجموع زمان تکمیل کارها حداقل شود. این مسأله، جزء مسائل NP-Hard به شمار می‌رود و برای حل آن باید از روش‌های فرا‌ ابتکاری استفاده نمود. در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک، به نام الگوریتم ژنتیک دوجنسیتی که دارای دو دسته کرومزوم است برای حل مساله پیشنهاد شده است. کروزمزوم‌های دسته اول را کرومزوم‌های مذکر و کرومزوم‌های دسته دوم را مونث گویند. به منظور انجام عملگر تقاطع حتما باید یکی از والدین از دسته اول و دیگری از دسته دوم انتخاب شود. مقایسه نتایج حاصل از این الگوریتم با یک توسعه یک الگوریتم ژنتیک موجود در ادبیات موضوع نشان از کارایی بالای این الگوریتم دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1398