ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه دوره دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تغییرات محیط باعث ایجاد استرس شده و بر روی نحوه رانندگی افراد تأثیرگذار است. از جمله نشانه‌های استرس، کاهش سرعت ناگهانی و جابجایی عرضی خودروها در حین رانندگی است. از جمله محیط‌های استرس‌زا، تونل‌ها هستند. در این پژوهش تغییرات سرعت رانندگان و جابجایی‌های عرضی خودروها در طی عبور از تونلهای برون شهری مورد بررسی قرار گرفته است. جهت ثبت خصوصیات رانندگان، از 30 راننده مختلف (از جمله 14 نفر زن و 16 نفر مرد، در سه رده سنی جوان، میانسال و مسن) که در شرایط مشابه، به وسیله یک دستگاه خودروی رنو لوگان دارای سیستم انتقال قدرت دندهای مسیر را طی میکنند، استفاده شده است. با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره، سرعت لحظهای عبوری از تونل، تغییرات سرعت قبل از تونل و جابجاییهای عرضی خودروها بررسی شده است. بررسی نمودارها و نتایج تحقیق نشان میدهد مردانی که سن کمتری دارند، سرعت خود را کمتر کاهش میدهند و با افزایش سن، کاهش سرعت آنها افزایش مییابد. اما در میان زنان این قضیه کاملاً عکس مردان است. اما به طور کلی کلیه رانندگان تمایل دارند قبل از تونل به طور قابل ملاحظهای سرعت خود را کاهش دهند و پس از گذار از تونل سرعت خود را افزایش دهند. تحلیل نمودار فاصله عرضی خودروها از دیواره تونلها در طول مسیر نشان میدهد که مردان جوان فاصله کمتری نسبت به دیوار تونل دارند و با افزایش سن فاصله آنها بیشتر میشود. اما در زنان جوان فاصله با دیوار تونلها بیشترین مقدار است و با افزایش سن زنان این فاصله کمتر میشود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1398