کالیبراسیون مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکوالاستیک برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دفتر مهندسین مشاور، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، تهران

چکیده

مدول دینامیکی مشخصه رفتار ویسکوالاستیک مخلوط‌های آسفالتی است که روش طراحی روسازی مکانیستیک – تجربی (MEPDG) نیز از آن به عنوان یکی از ورودی‌های مهم در طراحی و بهسازی روسازی آسفالتی استفاده می‌کند. مدل‌های پیش‌بینی مدول دینامیکی به عنوان جایگزین اندازه‌گیری آزمایشگاهی این مدول، جزئی از روش‌های تعیین مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری نیز می‌باشند. این در حالی است که این مدل‌ها بر اساس داده‌های آزمایشگاهی ساخته شده‌اند و نیاز به توسعه مدل‌هایی برای تعیین مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری در شرایط مختلف ترافیکی و آب و هوایی وجود دارد. در این پژوهش ده سایت روسازی آسفالتی در راه‌های پرتردد استان‌های خوزستان و کرمان جهت انجام آزمایش‌های میدانی انتخاب شده است. در هر سایت، آزمایش FWD انجام شده و مغزه‌هایی برای تجزیه و تعیین خصوصیات حجمی مخلوط‌ها و مشخصات ویسکوزیته قیرهای بازیابی گرفته شده است. با استفاده از نتایج آزمایش‌ها و با ارزیابی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی جامع و جامع ساده که مدل‌های رگرسیونی توسعه یافته مبتنی بر اصول ویسکوالاستیک هستند، امکان ساخت مدل‌های جدید با کالیبراسیون این مدل‌ها بررسی شده و مدل‌های جدید پیش‌بینی مدول دینامیکی درجای لایه‌های آسفالتی تحت عناوین مدل جامع درجا و مدل جامع ساده درجا توسعه یافته است. با استفاده از داده‌های موجود، مدل‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و اعتبارسنجی شده‌اند. نتایج پژوهش قابلیت پیش‌بینی مدول دینامیکی درجای لایه‌های آسفالتی را توسط مدل‌های جدید درجا با دقت پیش‌بینی بسیار خوب (ضریب تعیین 0/96) و اُریب پیش‌بینی کم نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1398