طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

3 راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

4 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

چکیده اصلاحی
در دهه گذشته سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند به عنوان یک روش کارآمد، بیش از پیش مورد توجه محققان و پژوهشگران این زمینه قرار گرفته است. هوشمندسازی این سیستم می‌تواند تا حدود زیادی از اشتباهات انسانی در ایجاد تصادفات بکاهد. در این پژوهش در ابتدا موضوع سبقت خودرو به عنوان یک عامل مهم در تصادفات داخل کشور و عدم صحیح اجرای آن در نظر گرفته شده است. سپس قوانین صحیح اجرای سبقت خودرو بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی و محدودیت‌های حرکتی خودرو بدست آورده شده است. طراحی مسیرهای چندگانه حرکتی خودرو بر اساس محدودیت‌های غیرهولونومیکی خودرو در مرحله بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طراحی یک سیستم کنترلی با قابلیت هدایت خودرو بر روی مسیر حرکتی سبقت با قابلیت تصمیم‌گیری در لحظه شروع به عمل سبقت بر اساس سیستم فازی از دیگر اقدامات نوآوری‌های گرفته در این پژوهش می‌باشد. در نهایت با تحلیل دینامیکی خودرو در نرم‌افزارهای آنالیز و تحلیل خودرو به ارزیابی سیستم کنترلی طراحی شده پرداخته می‌شود. دستیابی به خطای بسیار کم حرکتی خودرو در حین عمل سبقت بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی نشان از دقت بالای سیستم هوشمند طراحی شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1397
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1397