مدل ریاضی چند هدفه برای مساله تولید-موجودی-مسیریابی دو مرحله‌ای محصولات دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

زنجیره تأمین دارو بخشی از سیستم سلامت است که اهمیت بسزایی در افزایش سلامت جامعه دارد و از این رو یک مساله حیاتی و اساسی در هر کشوری است. در این مقاله سعی شده است با بررسی مساله یکپارچه تولید-موجودی-مسیریابی با یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر صنعت دارو، یعنی عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره، مقابله شود. مساله مورد بررسی دارای دو تابع هدف است که تابع هدف اول آن کمینه‌سازی هزینه‌های کل سیستم شامل هزینه‌های ثابت و متغیر تولید، انتقال دارو بین سطوح مختلف، نگهداری و فساد محصولات و تابع هدف دوم کمینه‌سازی تاثیرات زیست محیطی ناشی از تولید و انتقال داروها می‌باشد. بعلاوه در این مساله، حالت تولید توسط چند تولیدکننده مختلف و توزیع دومرحله‌ای نیز در نظر گرفته شده‌اند. ‌پس از ارایه مدل ریاضی مساله مذکور، به منظور مقابله با تغییرات تقاضا از رویکرد تصادفی سناریو محور به منظور مدلسازی استفاده می‌شود. همچنین مدل مذکور در شرکت داروسازی بایرپل فناور پیاده‌سازی و نتایج تحلیل و بررسی می‌شود. نتایج نشان داد که افزایش تقاضا موجب افزایش هر دو تابع هدف مساله می‌شود. در انتها نیز روی دو پارامتر مساله تحلیل حساسیت انجام می‌شود. همچنین افزایش هزینه های راه اندازی موجب افزایش تابع هدف هزینه و کاهش تابع هدف انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Multi Objective Mathematical Model for Two-Echelon Production-Inventory-Routing Problem of Pharmaceutical Products

نویسندگان [English]

  • Narjes Salmabadi 1
  • Mohammad Ali Beheshtinia 2
1 MSc. Grad., Department of Industrial Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The drug supply chain is a part of the health care system, which is of great importance in increasing the health of the community and therefore it is a critical issue in any country. In this paper, we have tried to deal with one of the most important challenges of the current pharmaceutical industry, namely the lack of coordination between different sectors of the chain, by presenting a mathematical model for integrated production-inventory-routing problem. The problem has two objective functions; the first objective function minimizes the total cost of the system, including fixed and variable costs of production, transportation, inventory and spoilage cost, and the second objective function minimizes environmental impacts caused by the production and transportation of drugs. In addition, in this paper, the production mode by several different manufacturers and two-stage distribution is considered. After presenting the mathematical model of the above problem, in order to cope with demand uncertainty, a scenario-based stochastic programming is used for modeling. The model will be implemented at BayerPool Pharmaceutical Company and the results will be analyzed. The results showed that increasing demand led to increases in both objective functions of the problem. At the end, sensitivity analysis is also done on two parameters of the problem. Increasing setup costs of production increases the total cost objective function and reduces the greenhouse gas emissions objective function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Transportation
  • Stochastic programming
  • two echelon vehicle routing problem and Production-routing problem
- بهشتی نیا، محمد علی، فیض، داود و سدادی، فاطیما (1397) "یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 9، شماره 4، ص 549-570.
 - Adulyasak, Yossiri and Cordeau, Jean-François and Jans, Raf  (2015) "The production routing problem: A review of formulations and solution algorithms", Computers & Operations Research, Vol. 55, pp. 141-152.
 - Armstrong, Ronald, Gao, Su and Lei, Lei (2008) "A zero-inventory production and distribution problem with a fixed customer sequence", Annals of Operations Research, Vol. 159, No. 1, pp. 395-414.
 - Baldacci, Roberto, Mingozzi, Aristide and Roberti, Roberto and Calvo, Roberto Wolfler (2013) "An exact algorithm for the two-echelon capacitated vehicle routing problem", Operations Research, Vol. 61, No. 2, pp. 298-314.
 - Beheshtinia, Mohammad Ali and Ghasemi, Amir (2017) "A multi-objective and integrated model for supply chain scheduling optimization in a multi-site manufacturing system", Engineering Optimization, Vol. 50, No. 9, pp. 1415-1433.
 - Beheshtinia, Mohammad Ali, Ghasemi, Amir and Farokhnia, Moein (2018) "Supply chain scheduling and routing in multi-site manufacturing system (case study: A drug manufacturing company)", Journal of Modelling in Management, Vol. 13, No. 1, pp. 27-49.
 - Borumand, Ali and Beheshtinia, Mohammad Ali (2018) "A developed genetic algorithm for solving the multi-objective supply chain scheduling problem", Kybernetes, Vol. 47, No. 7, pp. 1401-1419.
 - Chahed, Salma and Feillet, Dominique and Sahin, Evren and Dallery, Yves (2011) "The anti-cancer drug supply chain: A coupled production-distribution problem", Supply Chain Forum: An International Journal, Vol. 12, No. 1, pp. 22-30.
 - Chen, Huey-Kuo, Hsueh, Che-Fu and Chang, Mei-Shiang (2009) "Production scheduling and vehicle routing with time windows for perishable food products", Computers & Operations Research, Vol. 36, No. 7, pp. 2311-2319.
 - Çimen, Mustafa and Soysal, Mehmet (2017) "Time-dependent green vehicle routing problem with stochastic vehicle speeds: An approximate dynamic programming algorithm", Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 54, pp. 82-98.
 - Crainic, Teodor Gabriel and Ricciardi, Nicoletta and Storchi, Giovanni (2009) "Models for evaluating and planning city logistics systems", Transportation Science, Vol. 43, No. 4, pp. 432-454.
 - Devapriya, Priyantha, Ferrell, William and Geismar, Neil (2017) "Integrated production and distribution scheduling with a perishable product", European Journal of Operational Research, Vol. 259, No. 3, pp. 906-916.
 - Grangier, Philippe, Gendreau, Michel, Lehuédé, Fabien and Rousseau, Louis-Martin (2016) "An adaptive large neighborhood search for the two-echelon multiple-trip vehicle routing problem with satellite synchronization", European Journal of Operational Research, Vol. 254, No. 1, pp. 80-91.
 - Haimes, Y.Y and Chankong, Vira (1983) "Multiobjective decision making—theory and methodology", North Holland, New York.
 - Jafarkhan, Fatemeh and Yaghoubi, Saeed (2017) "A robust mathematical model and heuristic solution algorithm for integrated production-routing-inventory problem of perishable products with lateral transshipment", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, Vol. 4, No. 8, pp. 195-211.
 - Kalantari, Mohadeseh and Pishvaee, Mir Saman (2016) "A robust possibilistic programming approach to drug supply chain master planning", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, Vol. 4, No. 7, pp. 49-67.
 - Karaoğlan, İsmail and Kesen, Saadettin Erhan (2017) "The coordinated production and transportation scheduling problem with a time-sensitive product: A branch-and-cut algorithm", International Journal of Production Research, Vol. 55, No. 2, pp. 536-557.
 - Liao, Ching-Jong, Lin, Yaoming and Shih, Stephen C. (2010) "Vehicle routing with cross-docking in the supply chain", Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 10, pp. 6868-6873.
 - Masoumi, Amir H and Yu, Min and Nagurney, Anna (2012) "A supply chain generalized network oligopoly model for pharmaceuticals under brand differentiation and perishability", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 48, No. 4, pp. 762-780.
 - Mavrotas, George (2009) "Effective implementation of the ε-constraint method in multi-objective mathematical programming problems", Applied mathematics and computation, Vol. 213, No. 2, pp. 455-465.
 - Niakan, Farzad and Rahimi, Mohammad (2015) "A multi-objective healthcare inventory routing problem; a fuzzy possibilistic approach", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 80, pp. 74-94.
 - Papageorgiou, Lazaros G (2009) "Supply chain optimisation for the process industries: Advances and opportunities", Computers & Chemical Engineering, Vol. 33, No. 12, pp. 1931-1938.
 - Perboli, Guido, Tadei, Roberto and Vigo, Daniele (2011) "The two-echelon capacitated vehicle routing problem: Models and math-based heuristics", Transportation Science, Vol. 45, No. 3, pp. 364-380.
 - Qiu, Yuzhuo, Qiao, Jun and Pardalos, Panos M. (2016) "A branch-and-price algorithm for production routing problems with carbon cap-and-trade", Omega, Vol. 68, pp. 49-61
 - Rezaeian, Javad, Haghayegh, Sepide and Mahdavi, Iraj (2016) "Designing an integrated production/distribution and inventory planning model of fixed-life perishable products", Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. 9, No. 19, pp. 47-60.
 - Santos, Fernando Afonso, Mateus, Geraldo Robson and da Cunha, Alexandre Salles (2014) "A branch-and-cut-and-price algorithm for the two-echelon capacitated vehicle routing problem", Transportation Science, Vol. 49, No. 2, pp. 355-368.
 - Seyedhosseini, S. M. and Ghoreyshi, S. M. (2014) "An integrated model for production and distribution planning of perishable products with inventory and routing considerations", Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, pp. 1-10.
 - Shah, Nilay (2004) "Pharmaceutical supply chains: Key issues and strategies for optimisation", Computers & chemical engineering, Vol. 28, No. 6, pp. 929-941.
 - Susarla, Naresh and Karimi, Iftekhar A. (2012) "Integrated supply chain planning for multinational pharmaceutical enterprises", Computers & Chemical Engineering, Vol. 42, pp. 168-177.
 - Vahdani, Behnam, Niaki, STA and Aslanzade, S (2017) "Production-inventory-routing coordination with capacity and time window constraints for perishable products: Heuristic and meta-heuristic algorithms", Journal of Cleaner Production, Vol. 161, pp. 598-618
 - Yantong, LI and Feng, Chu, Zhen, Yang and Calvo, Roberto Wolfler (2016) "A production inventory routing planning for perishable food with quality consideration", IFAC-PapersOnLine, Vol. 49, No. 3, pp. 407-412.