ارائه یک مدل احتمالی استوار چند هدفه برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی دو سطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی (به همراه نمونه کاربردی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مسأله مکان‌یابی مسیریابی بدلیل کاربردهای آن در دنیای واقعی از جمله مسائلی است که در ادبیات موضوع مورد توجه بسیاری از نویسندگان واقع شده است. در این مقاله مدل گسترش یافته در حالت دوسطحی و با فرض ارسال چند کالایی به مشتریان، گذاشت و برداشت همزمان و با لحاظ پنجره زمانی نرم ارائه شده است. در این مقاله علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های مرتبط با مکان‌یابی و حمل و نقل، کمینه‌سازی هزینه‌های ناشی از مصرف سوخت نیز به عنوان تابع هدف دوم در نظر گرفته شده است. رویکردهای مختلفی برای برخورد با عدم قطعیت ارائه شده که از جمله این رویکردها می توان به مدل های بهینه سازی استوار اشاره کرد. در این مقاله مقدار تقاضای مشتریان در حالت غیرقطعی و در قالب سناریو‌های مختلف با مقادیر گسسته در نظر گرفته شده و مدلسازی این مسأله با استفاده از روش بهینه سازی P-Robust بصورت برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح صورت پذیرفته است. در نهایت از اطلاعات و داده‌های یک شرکت توزیع قطعات یدکی در ایران برای حل مدل استفاده شده و نتایج حاصل از حل مسأله نمونه و تحلیل حساسیت روی مقادیر مختلف پارامتر p ارائه شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که با صرف نظر کردن از افزایش جزئی در هزینه‌های انتظاری سیستم، می‌توان کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ سناریوهای موجود به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات