ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاست‏های مدیریت تقاضای حمل‏و‏نقل با استفاده از مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

گسترش معضلات حمل‏و‏نقلی و هزینه‏های هنگفت اقتصادی-اجتماعی آن، استفاده از رویکرد مدیریت تقاضای حمل‏و‏نقل را با هدف استفاده کارآتر از منابع حمل‏ونقلی جامعه به‌دنبال داشته است. از آنجاکه به دلایلی چون فقدان فناوری و هزینه زیاد بهنگام‌سازی آن، هزینه زیاد تغییر عادات حمل‏و‏نقلی شهروندان و ملاحظات سیاسی، به‌طور معمول سیاست‏های مدیریتی حمل‏و‏نقل در بازه‏های بلندمدتی پابرجا می‌مانند، لزوم اتخاذ سیاست‏های کارآ تر براساس مدل‏های دقیق به چشم می‌خورد. در این مقاله بررسی اثر بلندمدت سیاست‏های مدیریتی حمل‏و‏نقل بر جامعه و محیط زیست به صورت ترکیبات دوتایی سیاست‏ها مورد توجه قرار گرفته است. جهت بررسی اثر سیاست‏های ترکیبی بر وضعیت حمل‏و‏نقل و بررسی روند اثرات متقابل متغیرهای مختلف در طول زمان، از مدل پویایی سیستم حمل‏و‏نقل در کلانشهر مشهد استفاده شده است. در این مطالعه سه سیاست افزایش بهای سوخت اتومبیل شخصی،‏‎‎ قیمت‏گذاری ساعتی پارکینگ و قیمت‏گذاری ورود ‏به محدوده طرح ترافیک، هر کدام در قالب چهار سطح مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. جهت ارزیابی اثر سیاست‏های مورد مطالعه، شاخص هزینه‏های تحمیل شده به جامعه و محیط‏زیست طی دوره 20 ساله ارائه و محاسبه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی‏ها نشان می‏دهد که ترکیب سیاست قیمت‏گذاری  پارکینگ و دیگر سیاست‏ها، اثر قابل توجهی در کاهش هزینه‏های تحمیل شده بر جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long Term Evaluation of Transportation Demand Management Policy Pairs using a System Dynamics Model (Case Study: Mashhad Megapolis)

چکیده [English]

Nowadays, there are many social and economic costs for transportation related problems. All these have led to improvements in transportation demand management (TDM) approach by transportation ‎policy makers. ‎TDM is a general term focused on more efficient use of transportation resources of  societies. According to political considerations and due to high social cost of citizens’ habits change, as well as the cost of upgrading a designed technology to a newer one, TDM policies are often remain persistent for long periods in cities. To reflect the effect of such a TDM policy on transportation pattern of a city, adopted models must be able to estimate their long term effect on the city. This paper is focused on long term effect of simultaneous policy pairs on society and environment through a 20-year imposed cost index. To capture the interaction effect of two policies as well as their long term effect, a system dynamics model is adopted for the city of Mashhad. Three TDM policies consisting of increase in fuel cost, increase in parking cost and cordon pricing are considered, each of which designed in four different levels. Results show that policy pairs including increase in parking cost are more significant towards reducing the 20-year imposed cost index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation demand management
  • system dynamics modeling
  • long-term evaluation
  • multi-instrumentality
- استادی جعفری، مهدی (1389) “ارزیابی و مدل‏سازی حمل‏و‏نقل پایدار شهری”، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ‌ارشد رشته مهندسی عمران- برنامه‏ریزی حمل‏و‏نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ص 31-79.

- استادی جعفری، مهدی و رصافی، امیرعباس (1391) "الگوی زیست‏محیطی برنامه‏ریزی حمل‏و‏نقل شهری با استفاده از مدل‏های سیستم پویایی"، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره 54، پاییز، ص 11 – 28.

- استادی جعفری، مهدی و رصافی، امیرعباس (1392) ‏"ارزیابی سیاست‏های توسعه پایدار در بخش حمل‏و‏نقل شهری با استفاده از مدل‏های سیستم‏پویایی؛ مطالعه‏موردی: شهر مشهد"، فصلنامه علمی–پژوهشی ‏مدیریت شهری، شماره 31، بهار و تابستان، ص281–294.

- حبیبیان، میقات و کرمانشاه، محمد (1391) "بررسی سهم سیاست‏های مدیریتی حمل‏و‏نقل بر انتخاب طریقههای جایگزین سواری شخصی در سفرهای کاری روزانه"، فصلنامه مهندسی حمل‏و‏نقل، سال سوم، شماره سوم، بهار، ص 181 - 198.

- حبیبیان، میقات و کرمانشاه، محمد (1392) "سیاست‏های کاهش استفاده از سواری شخصی در سفرهای کاری به مرکز شهر تهران"، همایش ابعاد حمل‏و‏نقل شهری، دانشگاه صنعتی شریف، آبان، تهران.

- فرتوک زاده، حمیدرضا و رجبی نهوجی، میثم (1391) "مدل‏سازی پویای ترافیک کلانشهرها به منظور ارایه بهبود حمل‏و‏نقل (نمونه موردی کلانشهر تهران)" پژوهشنامه حمل‏و‏نقل، سال نهم، شماره اول، بهار، ص 63 – 81.

- مهندسین مشاور آتیه‌ساز شرق (1390) "مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد شهر مشهد، جلد سیزدهم، برآورد اقتصادی هزینه‏ها و منافع طرح و تحلیل تبعات اجتماعی"، سازمان حمل‏و‏نقل و ترافیک شهرداری مشهد، مشهد.

- Eriksson, L., Nordlund, A. and Garvill, J. (2010) “Expected car use reduction in response to structural travel demand management measures”, Transportation Research, Part F, 13, pp. 329–342.

- Guzman, L., Hoz, D., Pfaffenbichler, P. and She pherd, S. (2008)  “Impacts of fuel consumption taxes on mobility patterns and CO2 emission using a system dynamic approach”, 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Athens.

- Habibian, M. and Kermanshah, M. (2011) “Exploring the role of transportation demand management policies’ interactions”, Scientia Iranica, 18(5), pp. 1037-1044.

- Habibian, M. and Kermanshah, M. (‎‏2013‏‎) “Coping with congestion: Understanding the role of simultaneous transportation demand management policies on commuters”, Transport Policy, ‎‏30, pp. ‎‏229‏‎-‎‏237‏‎.‎

- ‏Habibian, M‏.‏‎ and Ostadi Jafari, M‏.‏‎ ‎(‎‏2013‏‎) ‎ “Assessing the ‎role of transportation demand management ‎policies on urban air pollution: A case study of ‎Mashhad, Iran”, Symposium on Air Pollution in ‎Megacities, Irvine, CA, ‎‏3‏‎-‎‏5‏th. Sep‎, CA, USA.‎

- Kuchenbecker, K. and Schade, W. (1998) “Design and specification of a system dynamics model”, ASTRA, Project No: ST-97-SC 1049.

- Litman, T. (2013) “Online TDM encyclopedia”, Victoria Transport Policy Institute, Website: http:\www.vtpi.org

- Litman, T. (2009) “Transportation cost and benefit analysis II – vehicle costs”, ‎www.vtpi.org‏.‏

- Marshall, S., Banister, D. and McLellan, A. (1997) “A strategic assessment of travel trends and travel reduction strategies”, The European Journal of the Social Sciences, Innovation: 10, pp. 289-304.

- May, A., Kelly, C. and Shepherd, S. (2006) “The principles of integration in urban transport strategies”, Transport Policy, 13, pp. 319–327.

- May, A. D. and Tight, M. (2006) “Innovation and integration in urban transport policy”, Transport Policy, 13, pp. 281–282.

- O’Fallon, C., Sullivan, C. and Hensher, D. A. (2004) “Constraints affecting mode choices by ‎morning car commuters, Transport Policy, 11, pp. 17–29.‎

- Pendyala, R., Kitamura, R., Chen, C. and Pas, E. I. (1997) “An activity based micro-simulation analysis of transportation control measures”, Transport Policy, 4, pp. 183-192.

- Pfaffenbichler, P. (2003) “The strategic, dynamic and integrated urban land use and transport model MARS (Metropolitan Activity Relocation Simulator) Development, testing and application”, Dissertation Doctoral Thesis.

- Vieira, J., Moura, F. and Viegas, J. (2007) “Transport policy and environmental impacts: The importance of multi-instrumentality in policy integration”, Transport Policy, 14, pp. 421–432.

- Washbrook, K., Haider, W. and Jaccard, M. (2006) “Estimating commuter mode choice: A discrete choice analysis of the impact of road pricing and parking charges”, Transportation, 33, pp. 621-639.