بکارگیری افزودنی‌های معدنی و بازیافتی بمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگ-های خط‌کشی دوجزئی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقاومت لغزشی رنگهای خط‌کشی یکی از چالشهای مهم ایمنی( مخصوصا ایمنی رانندگان وسایل نقلیه دوچرخ و عابرین) در سطوح معابر است. از میان انواع رنگ‌های خط‌کشی کاربرد رنگ‌های دوجزئی در تقاطع‌ها و میدان‌هابسیار گسترده است، لذا باید از رنگی استفاده شود که از مقاومت لغزشی قابل قبولی برخوردار باشد.در این پژوهش ارزیابی و بهبود مقاومت لغزشی یکی از رنگ های دوجزئی پر مصرف در معابر شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار از افزودنی های مختلف استفاده شده و آزمایش‌های تعیین مقاومت اصطکاکی، مقاومت سایشی، مقاومت چسبندگی و قدرت بازتابندگی بر روی نمونه‌ها انجام گرفت. بر پایه نتایج حاصله از آزمونها نتیجه گردید که رنگ های خط کشی دوجزئی اجرا شده در سطح شهر، از مقاومت لغزندگی کمی برخوردارند. این مشکل می‌تواند با استفاده از مصالحی نظیر خرده شیشه ضایعاتی، دانه‌های سیلیسی و خرده لیکا(رس منبسط شده) برطرف شود. از مقایسه نتایج نمونه های حاوی افزودنی‌های مختلف مشخص شد که خرده شیشه ضمن افزایش مقاومت لغزشی رنگ عملکرد بهتری نسبت به دیگر افزودنی‌ها داشته و تاثیرات سوء بر عملکرد رنگ نداشته است. با انجام آزمایش آونگ انگلیسی و تعیین پارامتر ارزش مقاومت لغزندگی(SRV) مشخص شد که با افزودن خرده شیشه به میزان 10% وزنی رنگ خط کشی، می توان اصطکاک سطح رنگ را در شرایط بارانی به اندازه 21 واحد (از 38 به 59) و مقاومت بازتابندگی را به اندازه 40 واحد(از 239 به 279) افزایش داد به گونه ای که در دیگر ویژگی های رنگ خط کشی تاثیرات منفی چندانی نداشته باشد. همچنین مشخص گردید که استفاده از افزودنی‌های یاد شده سبب کاهش مقاومت سایشی رنگ خط‌کشی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing Skid Resistance Properties of Two-component Road Marking Materials using Mineral and Recycled Materials

نویسندگان [English]

  • Ali Siyahi 1
  • Amir Kavuusi 2
  • Amin Mirza Boroujerdian 3
1 MSc Student, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Skid resistance characteristics of road marking materials affect road safety appreciably. The two componenet road marking materials that are extensively used in pedestrian crossings should have skid resistance properties in order to assure safety of both pedestrians and cyclists. In this research evaluation of skid resistance and other physical properties of a two-component road marking material (that is extensively used in Tehran), were determined. Several mineral additives were used, namely Waste Glass, Silica and Leka (an expanded clay). British pendulum testing was conducted on all the samples and their skid resistance values (SRV) were determined. In addition to skid resistance, abrasion resistance, reflectivity and also adhesive properties of the samples were determined.Testing results showed that conventional road marking materials had poor skid resistance characteristics. With using the above mentioned additives the problem could be partially solved. Comparing the results it was shown that among the various additives, waste glass had performed better. In fact, the results showed that application of %10 waste glass resulted in SRV increase from 21 to 40. This also reduced abrasion resistance of the road marking material for some 10 percent and provided greater reflectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-component road marking materials
  • skid resistance
  • Abrasion resistance
  • Reflectivity and Adhesive strength
- Ahmad, I., Najafi, T. F., Benham, L. J., Lancaster, P. and Sadeghinia, M. (2004) “Methods of application and bonding strengths of thermoplastic pavement markings: a comparison between concrete and asphalt roadway surfaces”, Departement of Civil and Environmental Engineering, Florida International University, U.S.A
-American Society for Testing and Material, ASTM D3910. (2007) “Standard practices for design, testing and construction of slurry seal”, Annual Book of ASTM Standards
- American Society for Testing and Material, ASTM E303. (2007) “Test method for measuring surface frictional properties using the British Pendulum Tester”, Annual Book of ASTM Standards
- Australian Standards, AS 4049(2005) “Paints and related materials - Pavement marking materials, Part3: Waterborne paint - For use with surface applied glass beads”, Available at ( www.standards.com)
- Carlos, A. and Lopez, P. E. (2004) “Pavement marking handbook”, Texas Department of Transportation”, Texas, USA, Available at (http://onlinemanuals.txdot.gov/txdotmanuals/pmh/pmh.pdf )
- Europion Committee for Standardization, EN 1436. (2003) “Road marking materials-road marking performance for road users”, Available at (www.cen.eu)
- Europion Committee for Standardization, EN 1871. (2000) “Road marking materials- physical properties” available at (www.cen.eu)
- Harlow, A. (2005) “Skid resistance and pavement marking materials”, The New Zealand Roadmarkers Federation Inc
-   Ludwig, E. (1976) “Aggregate elements for improving anti-skid and visibility properties of traffic regulating markings on roadway pavements”, Patents with Publication number US3958891 A, Available at (http://www.google.com/patents/US3958891)
- Richards, D. (1997) “Improving the skid resistance of pavement markings”, NZRF/RIAA Conference
-Thew, C and Dabic, T. (1999) “Alkyd v chlorinated rubber v waterbourne roadmarking paints”, NZRF/RIAA Conference
- حاج محمدی.ب. و مهاجرانی.م. (1385) "بررسی فنی و اقتصادی رنگها و مصالح مصرفی در خط کشی ها" ، اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی و راهها، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 - میر عابدینی م. (1386)" راهنمای طراحی و اجرای خط کشی راهها"،انتشارات پژوهشکده حمل و نقل ،وزارت راه و شهر سازی.