بررسی تأثیر تعداد پایه های میانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزیابی لرزه ای پلها به روش تحلیل پو ش آور مودال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

آنالیز استاتیکی غیرخطی در طول دهه اخیر یک روش عمومی برای ارزیابی لرزه ای ساختمانها بوده است، با این حال مزیت اصلی آن یعنی هزینه الگوریتمهای کم آن در قیاس با روش دینامیکی غیرخطی، با محدودیت ذاتی آن برای ساختمانها در جائی که مودهای اولیه بایستی بر پاسخ حاکم باشد، متعادل می شود. امروزه تعمیم روش پوش آور برای در نظر گرفتن مدهای بالاتر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، با این حال تاکنون این کار بر روی ساختمانها متمرکز شده در حالی که کارهای انجام گرفته بر روی پلها بسیار محدود است. از این رو هدف این مطالعه آزمودن روش آنالیز استاتیکی غیرخطی برای ارزیابی لرز های پلهاست، به طور یکه کاربرد آن در مورد سه پل با دهان ههای متفاوت و پایه های نامنظم و بلند بررسی شده است. این پلها با استفاده از روش آنالیز استاتیکی غیرخطی مودال ارزیابی شده و تأثیر تعداد پایه های میانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزیابی لرزه ای پلها بررسی شده است. عمده ارزیابی پاسخهای محاسبه شده برای پلها نشان داده است که با افزایش طول دهانه کلی پل و تعداد پایه های میانی، تأثیر مودهای بالاتر در آنالیز پوش آور مودال افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Number of Middle Spans on the Number of Required Effective Modes in Seismic Assessment of Bridges

چکیده [English]

Nonlinear static (pushover) analysis has become a popular tool during the last decade for the seismic assessment of buildings. Nevertheless, its main advantage of lower computational cost compared to nonlinear dynamic time-history analysis (THA) is counter-balanced by its inherent restriction to structures wherein the fundamental mode dominates the response. Extension of the pushover approach to consider higher modes effects has attracted attention of many researchers nowadays, but such work has focused mainly on buildings, while corresponding work on bridges has been very limited. Hence, the aim of this study is to adopt the modal pushover analysis procedure for the seismic assessment of bridges, and investigates its applicability in the case of three bridges with different spans and irregular and long piles. These bridges are assessed using nonlinear static analysis method and examined the effect of number of middle spans on the number of effective modes in the seismic assessment of bridges. Comparative evaluation of the calculated response of the bridges illustrates that by increased numbers of middle spans in bridges, the numbers of effective modes in the seismic assessment of bridges will also be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bridges
  • Seismic Design
  • modal pushover