ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی

چکیده

این مقاله مربوط به کاربرد رویکردی مبتنی بر ریسک، به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی صنعت ریلی ایران، در برخی سطوح شناخته شده ریسک  حریق در قطار مسافری است. اهمیت بررسی حریق از آنان جهت است که عوامل تأثیرگذار برآن عموما در اختیار راه آهن بوده و با برنامه ریزی مناسب، آموزش و ارائه نکات دقیق می توان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد، یا دست کم خسارات وارده به مسافر و پیامدهای مالی آن را کاهش داد. با توجه به افزایش تعداد حوادث آتش سوزی در سالهای اخیر، رشد 25 درصد نرخ وقوع حریق بین سالهای 87 - 86 و نیز با توجه به کاهش 11 درصد نرخ وقوع کل حوادث ریلی، اهمیت بررسی موضوع افزایش می یابد. به منظور ارزیابی ریسک مهم ترین مخاطرات آتش سوزی، در سه زیرمجموعه برق و تهویه واگنهای مسافری، مولدهای برق و مولدهای بخار، از رویکرد آنالیز FMEA فازی مبتنی بر تئوری گری استفاده شده است. هدف، شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات تا سطح بررسی کلی علل آنها، تعیین تناوب وقوع و شدت اثر پیامدها
به صورت کیفی، محاسبه ریسک هر خرابی در هر زیرمجموعه و نیز تعیین شکافهای موجود در سیستم ریلی کشور در زمینه حریق است. امید است که در آینده با فراهم آوردن پایگاه داده ای جامعی از گزارشهای سوانح، آنالیز دقیق تر مخاطرات فوق با استفاده از رویکردهای کمی ارزیابی ریسک، میسر شود تا اهداف ایمنی نظیر پیشگیری از خسارات، آسیبهای اجتماعی و پیامدهای آن و نیز ایمنی افراد محقق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fire Risk Assessment of Passenger Train by using Fuzzy FMEA- Grey Theory

چکیده [English]

This paper is about a risk assessment based approach, for the purpose of evaluating safety performance of the Iran railway industry in some known fire risk areas in a passenger train. The importance of fire investigation is totally due to the railway industry’s authority to control fire related elements and prevent such fire related incidents and accidents by implementing a proper planning and systematic education or at least reducing the damages to the passengers and their financial consequences. According to %25 increase in the fire rate during the period 1997-1999 and %11 reduction in the total rail accidents rate, the importance of fire risk assessment would be increased. Fuzzy FMEA based Grey theory analysis is used for fire risk analysis in three main parts of the railway industry, namely power and air conditioning of passenger wagons, generator and steam. The goal of this methodology are fire hazard detection and diagnosis to determine their causes, the occurrence rate and the severity of the hazard consequences qualitatively, computing the risk value of each failure in its specific subset and analyze the current fire related gaps in the railway industry. Providing a comprehensive data log of all fire mishap reports, would be a useful tool to develop quantitative hazard analysis and risk assessment approaches to improve the current qualitative risk evaluation method in the near future, for the purpose of safety and prevention of fire hazard and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire
  • fire hazards
  • risk
  • Grey theory
  • passenger trains
  • safety