طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

عملکرد هر سیستم حمل‌و نقل همگانی نظیر سیستم اتوبوسرانی با توجه به تقابل عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. طراحی خطوط اتوبوسرانی از اهمیت خاصی برخوردار است که با  توجه به شرایط فنی و مالی محدود برای سرمایه‌گذاری جهت زیرساخت این سیستم انجام می‌شود. ازآنجا که طراحی شبکه اتوبوسرانی، مسئله ساده‌ای نیست، برای حل آن از روشهای مختلف از جمله از روشهای فراابتکاری استفاده می‌شود. روش مورد استفاده در این مقاله الگوریتم جستجوی ممنوع از روشهای فراابتکاری است. در این روش با تشکیل یک لیست ممنوع، مراحل مختلف جستجو در فضای جواب ذخیره‌سازی می‌شود و از این لیست حافظه جهت هدایت جستجو به سمت جوابهای بهتر استفاده می‌شود. برای مطالعه موردی، شهر قزوین انتخاب شده واز الگوریتم جستجوی ممنوع برای طراحی شبکه اتوبوسرانی این شهر استفاده گردیده است. در این مقاله برای اولین بار از روش جستجوی ممنوع برای طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی استفاده شده است.، نتایج نشان می‌دهند که با استفاده از این روش می‌توان شبکه‌ای طراحی کرد که به کمک آن کاهش قابل توجهی در هزینه‌های استفاده کنندگان و ارائه‌دهندگان سیستم ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها