تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

با هدف تحلیل آماری ویژگی های یخبندان در زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه لرستان و چهارمحال و بختیاری، داده های دمای حداقل روزانه 14 ایستگاه هواشناسی ) سینوپتیک و کلیماتولوژی ( در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این داده ها تاریخ زودترین و دیرترین شروع و خاتمه یخبندان و طول دوره یخبندان محاسبه شد. نتایج پردازش نشان می دهد که یخبندان در شمال غرب لرستان و شمال شرق چهارمحال و بختیاری زودتر از بقیه نقاط شروع و در شمال و شمال شرق چهارمحال و بختیاری و شمال غرب و شرق لرستان دیرتر خاتمه می یابد. طول دوره یخبندان نیز در این مناطق بیشتر از سایر نقاط می باشد. علی رغم اینکه تاریخ شروع اولین یخبندان در شمال استان لرستان با شرق استان چهار محال و بختیاری همزمان است ولی خاتمه یخبندان در شرق چهار محال و بختیاری دیرتر از شمال استان لرستان می باشد. مناطق شمالی و شرقی چهارمحال و بختیاری نیز از فراوانی بالای تداوم روزهای با شدت یخبندان بین صفر
تا 10 - درجه سلسیوس نسبت به سایر نقاط برخوردارند. مناطق دارای بیشترین فراوانی تداوم یخبندان یک ، دو و هفت روز به بالا در شمال غرب لرستان، شمال و شمال شرق چهارمحال و بختیاری می باشد. علاوه بر آن نتایج نشان م یدهند که تغییر پذیری تاریخ شروع یخبندان به طور قابل ملاحظه ای از تاریخ خاتمه آن بیشتر است. بیشترین ریسک و عدم اعتماد به تاریخ میانگین شروع اولین یخبندان در ایستگاه های شهر کرد، بروجن، عدل دزک، امام قیس و خرم آباد می باشد. لذا لازم است احداث شبکه ایستگاه های هواشناسی در
مناطق کوهستانی شمالغرب و شرق لرستان و شمال، شمال شرق و شرق چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Analysis of Frost Temperatures with Risk Management Road Frost Approach in Lorestan & Chaharmahal o Bakhtiyari Provinces

چکیده [English]

In order to analyze the frost temperatures of the central Zagros in the Lorestan and Chaharmahal regions, the daily minimum temperatures of 14 weather stations were obtained from the Meteorological Organization of Iran. The mean dates of the beginning, ending, and length of the frost period were calculated for each station. The frequency and duration of different frost periods (1, 2 and over 7 days) were calculated. The results showed that the frost period begins in the northern and mountainous parts of the study area earlier than the southern parts and the lowlands. The length of the frost period showed the same behavior. Although the frost period begins at the same time in both the north of Lorestan and the east of Chaharmahal, but the mountainous nature of the eastern Chaharmahal postponed the end of the frost period. The frost period frequencies with different intensities were higher in the mountainous parts. Especially the frequency of days with zero to -10 degrees Celsius was remarkable. The variability of the beginning date was much higher the variability of the ending date, especially in the mountainous areas. Findings of the study demonstrate the necessity of the installation of road weather stations and weather watching instruments in the mountainous parts of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Frost
  • Frost Frequency and Intensity
  • Lorestan and Chaharmahal
  • Statistical Analysis of Frosts