معرفی الگوریتم مناسب کنترل فعال برای کاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیک گسل در پل های بزرگراه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

شتاب حداکثر بالا و پالس سرعت یک مؤلفه ای با پریود بلند، از مشخصات اصلی حرکت زمین در زلزله های نزدیک گسل میباشد. در این مقاله کاربرد ایده کنترل فعال برای کاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیک گسل در پلهای مبنای غیر خطی بررسی شده است. در این راستا از شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی و تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی برای طراحی الگوریتم کنترل فعال استفاده شده است. مهمترین مزیت کنترلگر فازی، استحکام ذاتی و توانائی بررسی رفتار غیرخطی سازهها است. منطق فازی استفاده شده در این مقاله مستقیماً از اطلاعات crisp بدست آمده از تعدادی حسگر استفاده میکند . این اطلاعات در طی پروسه فازی سازی به متغیرهای
زبان فازی یا توابع عضویت تغییر می یابند. علاوه بر روش منطق فازی در مقاله حاضر از روش شبکه های عصبی مصنوعی بر اساس الگوریتم پس انتشار خطا نیز استفاده شده است.
تحلیل غیر خطی گام به گام در این مقاله با استفاده از روش نیومارک  بتا و با در نظر گرفتن یک مدل هیستیریک دو شاخ های برای تعیین محل مفاصل پلاستیک و نقاط جاری شدن انجام شده است. همچنین برای ارزیابی کارائی الگوریتم کنترل فعال طراحی شده از چند رکورد نزدیک گسل استفاده شده است. این رکورد شامل هفده ملاک ارزیابی میباشد و با روش LQG مقایسه شده است. ملاکهای ارزیابی به کار رفته به چهار دسته پاسخهای سازه ای، پاسخهای ساز ه ای نرمالسازی، ابزار کنترل و نیازهای استراژی کنترل تقسیم میشوند مقایسه نتایج بدست آمده در مورد ملاکهای ارزیابی الگوریتمهای کنترل فعال طراحی شده در این مقاله و روش LQG اولاً تفاوت الگوریتم مناسب برای زلزله نزدیک گسل و دور از گسل را نشان داده و ثانیابه نظر می رسد الگوریتم کنترل فعال طراحی شده با منطق فازی ، مناسبترین الگوریتم برای کاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیک گسل در پل های بزرگراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing an appropriate active control algorithm for the reduction of the destruction caused by near- field earthquakes in highway bridges

چکیده [English]

The ground motion of near-field earthquakes is characterized by a high peak acceleration and a velocity pulse with a long period component as well as a large displacement. In this article, the application of the concept of active control for the reduction of the destruction caused by near-field earthquakes in brigde benchmark structures is investigated. In this vein, artificial neural network and fuzzy logic and combination of artificial neural network and fuzzy logic for the design of active algorithm are used.The most significant advantages of fuzzy controller are inherent stability and capacity for the survey of the non – linear behavior of the structures. The fuzzy logic used in this article uses directly crisp data derived from sensors. This data is converted to fuzzy language or the membership functions during the fuzzification process. In addition to the fuzzy logic procedure in the present article, a back-propagation algorithm based on artificial neural networks is also used. A step-by-step non-linear analysis is done using new-mark-B, and for better representation of the non-linear behavior, a bilinear hysteresis model is used to model plastic hinge. In this article, for the evaluation of the designed control algorithm efficiency, some near-field records are used. These records consist of seventeen (17) evaluation criteria and are compared using LQG style. The evaluation criteria used are divided to four categories: 1) Structural responses 2) Structural damage 3) Control devices 4) Control strategic requirements The comparison of the results obtained in case of evaluation criteria of active control algorithm designed in this article and LQG style, firstly was the transformation shown in the appropriate algorithm for near- field and far-field earthquakes and secondly it is assumed that the active control algorithm designed with the fuzzy logic is the most appropriate algorithm for the reduction of the destruction caused by nearfield earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active control
  • Artificial neural network. Fuzzy logic