پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

پلها به لحاظ رفتار و پاسخ سازه ای در مقایسه با سازه های معمولی در موقعیت ویژه ای قرار دارند با توجه به آنکه درجه نامعینی پلها به نسبت ساختمانها بسیار کمتر می باشد، شکست یک ستون می تواند منجر به خرابی کل سیستم سازه گردد. با توجه به آنکه پل به عنوان یک شریان حیاتی در صنعت حمل ونقل مطرح می باشد ، فراهم آوردن امنیت لرزه ای کافی برای آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. ستون بتن آرمه پل در اثر بارهای لرزه ای سه مد اصلی شکست شامل: شکست برشی ، شکست خمشی و شکست وصله اتصال را تجربه
می نماید استفاده از کامپوزی تهای FRP به صورت دورپیچ به عنوان یکی از تکنیکهای مقاوم سازی ستونهای بتن آرمه  پلها در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سختی و مقاومت مشخصه بالا، عمر مفید زیاد، مقاومت زیاد در برابر خوردگی و خصوصیات حرارتی قابل کنترل از امتیازات مهم کامپوزیتهای FRP بر مصالح معمول می باشد. در این مقاله یک مدل مقاومت فشاری برای بتن محصور شده و دورپیچ شده توسط FRP معرفی شده که در واقع توسعه ای از تئوری مقاومت موهر می باشد؛ این مدل، تنش فشاری محصور شده (f/cc) را به تنش محصور کنندگی (f/t) مربوط می نماید. در فرم کلی این مدل نیازمند اطلاعاتی درباره مقاومت فشاری تک محوری (f/c) ، مقاومت کششی تک محوره (f/t) و یک عدد n مرتبط با شکل پوش موهر حالات مقاومت نهایی م یباشد. یک مدل سهمی درجه دو که به صورت عددی بسط داده شده برای استفاده در بتن محصور شده با FRP توسط نویسندگان پیشنهاد شده است . صحت معادله پیشنهاد ی با استفاده از آزمایشات موجود نمونه های بتنی محصور شده به کمک دورپیچ FRP مورد تایید قرار گرفته است. در انتها، یک مثال کاربردی برای تقویت ستون بتن آرمه پل نیز آورده شده است.

کلیدواژه‌ها