ارایه الگوریتم و مدل ارزیابی تحلیل سوانح ریلی با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی- فازی (مطالعه موردی خروج از خط)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

 
سانحه ریلی از مسایل مهمی است که آگاهی و شناخت علل ایجاد آن, نقش مؤثری در افزایش ضریب ایمنی و کاهش خسارات جانی و مالی در حمل ونقل ریلی خواهد داشت. با بررسی آمار سوانح ریلی در می یابیم که از بین انواع سوانح ریلی، خروج از خط دارای بیشترین سهم میباشد. معمولا شناخت و تحلیل تخصصی عوامل و علل خروج از خط خطای انسانی, وسایل نقلیه ریلی و عوامل طبیعی به دلیل پیچیدگی و مبهم بودن رفتار بین خط و هریک از علل، آسان نخواهد بود و یک رابطه کمی‐کیفی است. بررسی سوانح ریلی حاکی از آن است که در تحلیل جامع آنها به تعداد معدود، به مدلهای تحلیلی سنتی پرداخته شده است. در این میان محدودیتهای این مدلها چون: تک بعدی بودن ،عدم لحاظ شرایط مؤثر در ارزیابیهای کمی ، پیچیدگی در توصیف رفتاری و عدم استنتاج از آنها جهت تصمیم سازیهای چند منظوره به وضوح نمایان میباشد. در این تحقیق با کاربرد روشهای ترکیبی استنتاجی هوشمند عصبی‐ فازی، نسبت به سادهسازی توصیف رفتاری کمی‐کیفی،
بسترسازی و ارزیابی کمی‐کیفی و استنتاج شرطی جهت تصمیم سازی های چند منظوره در ارزیابی سوانح ریلی و در نهایت ارایه یک مدل پیشبینی گام برداشته میشود. لازم به ذکر است که علیرغم وجود مسایلی چون پیچیدگی رفتاری بین عوامل تأثیرگذار در سوانح و عدم جامع بودن آمار و اطلاعات موجود، محققان این تحقیق تلاش نموده تا با شناخت و آگاهی کامل از کلیه مشکلات و مسایل و با توجه به بضاعت موجود، الگوریتم انجام طرح را در این تحقیق به صورت موردی و قابل تعمیم برای تحلیل جامع تر و ارزیابی چند بعدی معیارها و علل
سوانح ارایه نمایند. مطمئنًا مدل پیشبینی ارایه شده و الگوبرداری از آن زمینه مناسب جهت برنامه ریزی مدیریت ایمنی در سوانح ریلی را فراهم خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the Rail Accident Analysis Model and Algorithm by Using Neuro-Fuzzy Intelligent Systems (Case Study Derailment)

چکیده [English]

Due to the safety of Rail transportation, Investigation on characteristics and phenomenon which causes accidents has an important role, in order to enhance the safety of rail transport and, in turn, reduce the rate of accidents. According to the rail accident statistics, among all factors causing train accidents, derailment has the biggest share, which can be because of human errors, track and rolling stock deficiencies, etc. Investigation and technical analyses of these factors will be complicated, because of the quantitative/qualitative relationships. Investigation on available derailment results indicates that a few numbers of traditional analytical models have been used. Herein, limited capability of these models such as being one dimensional, taking not into account all factors involved and complexity in behavior description can be clearly observed. Regarding the importance of the current situation in the derailment investigation, in this research a new combined intelligent Neuro-Fuzzy model has been developed. This study has simplified the quantitative/qualitative behavior description for derailment, prepared and simplified a practical and more accurate quantitative/ qualitative evaluation to achieve multi-dimensional decision making evaluation model, by using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). This research has developed a method of operation based on human factors. Regarding the results, analyses of the developed N-F model make a foundation for a more comprehensive accident management system.